Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOSUA

IOSUA 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iabina, Hasoro ena king ese Israela idia kwalimu ena sivarai ia kamonai, vadaeni ia ese hereva ia siaia, Iobaba, Madona ena king, dekenai,
2bona Simarona ena king, bona Akasapa ena king dekenai, bona ororo gabudia edia king taudia dekenai, mirigini kahanai, bona Arabaha tano palaka edia king taudia, Galilea gohu ena diho kahana edia king, bona dina diho kahana ororo henunai gabudia edia king, bona Doro hanua, kone kahirakahira, ena king.
3Iabina ese danu hereva ia siaia lao Kanana taudia dekenai, dina daekau kahanai bona dina diho kahanai, bona Amoro taudia, Hiti taudia, Perisi taudia, bona Iebusu taudia, ororo dekenai noho taudia, bona Hivi taudia, Heremona Ororo henunai, Misipa tano dekenai idia noho taudia danu.
4Idia ibounai idia toreisi, mai edia tuari taudia ibounai, taunimanima momo herea, kone ena miri bamona, mai edia hosi momo, bona mai edia kariota momo herea danu.
5Unai king ibounai ese edia tuari taudia idia haboua tamona, idia lao, Meroma ranu gabuna badinai idia kamepa, Israela taudia do idia tuari henia totona.
6Vadaeni Lohiabada ese Iosua ia hamaoroa, ia gwau, “Idia dekenai do oi gari lasi, badina be kerukeru, nega inai bamona dekenai, lau ese idia ibounai do lau alaia mase Israela totona. Umui ese edia hosi edia aena varovaro do umui utua, bona edia kariota be lahi dekenai do umui gabua.”
7Unai dainai Iosua bona iena tuari taudia ese, Meroma ranu gabuna dekenai idia hedinarai haraga, bona unai king taudia edia tuari taudia idia tuari henia.
8Vadaeni Lohiabada ese Israela taudia dekenai kwalimu ia henia, Israela taudia ese king taudia edia tuari orea idia halusia, bona idia lulua lao, ela bona Sidono Badana bona Misirepoto Maimi, ma idia luludia lao ela bona Misipa Koura, dina daekau kahanai. Idia tuari noho, ela bona Israela taudia ese king taudia edia tuari taudia ibounai idia alaia ore, ta ia heau mauri lasi.
9Vadaeni Iosua ese, Lohiabada ena oda hegeregerena, edia hosi edia aena varovaro ia utua, bona edia kariota be lahi dekenai ia gabua ore.
10Unai neganai Iosua be ia giroa lou, Hasoro hanua ia abia, bona ia ese Hasoro ena king ia alaia mase, badina guna unai king be unai basileia ibounai edia gunalaia tauna.
11Israela taudia ese Hasoro taudia ibounai idia alaia mase, ta ia mauri noho lasi. Bona hanua idia gabua ore.
12Iosua ese unai king edia hanua badadia ibounai, mai edia king danu ia abia, bona edia taunimanima bona king ibounai ia alaia mase, Mose, Lohiabada ena hesiai taudia ia oda henia hegeregerena.
13To Israela taudia ese ororo, o ororo maragidia edia latanai idia haginia hanua idia gabua lasi, tamona sibona, Hasoro, be Iosua ese ia gabua.
14Unai hanua edia kohu be Israela taudia ese idia abia, edia kohu, bona unai hanua edia boromakau danu. To unai hanua edia taunimanima ibounai be Israela taudia ese idia alaia ore, ta ia mauri lasi.
15Lohiabada ese iena oda Mose dekenai ia henia, bona Mose ese inai oda Iosua dekenai ia henia, bona Iosua ese inai oda ia kamonai henia. Iosua ese Lohiabada ena oda, Mose dekenai ia henia gaudia ibounai, ia kamonai henia namonamo.
16Unai dainai Iosua ese unai tano ibounai ia abia, ororo kahana gabudia, Negebe ibounai, Gosena tano, bona dina diho kahana ororo henunai gabudia, Arabaha tano, bona Israela ena ororo bona koura gabudia:
17Halaka Ororo dekena amo, Seiri kahana dekenai, ela bona Bala Gada, Lebanona Koura dekenai, Heremona Ororo ena diho kahanai. Inai gabudia edia king danu be nega daudau ia tuari henidia, to idia ibounai be Iosua ese ia abia, bona ia aladia mase.
19Hanua ta lasi ese Israela danu maino idia karaia, Hivi taudia Gibeona dekenai idia noho taudia sibona mo. To Gibeona lasi taudia ibounai be Israela taudia ese tuari dekenai idia hadikaia ore.

20Lohiabada ese unai taudia edia kudouna ia ha-aukaia, Israela taudia do idia tuari henia totona, bona Israela taudia ese, mai bogahisihisi lasi momokani danu, idia ibounai do idia alaia ore totona. Inai bamona idia karaia, Lohiabada ese Mose ia oda henia hegeregerena.
21Unai neganai Iosua ia toreisi, Anakima taudia ia alaia ore, ororo gabudia dekenai, Heberona dekenai, Debiri dekenai, Anaba dekenai, Iuda ororo ibounai dekenai, bona Israela ororo ibounai dekenai. Iosua ese unai Anakima taudia ibounai ia alaia ore, bona edia hanua danu idia hadikaia ore.
22Anakima taudia ta ia mauri lasi Israela taudia edia tano ibounai dekenai. To Gasa bona Gata bona Asadoda dekenai, be haida sibona idia do mauri noho.
23Unai dainai Iosua ese tano ibounai ia abia, Lohiabada ese Mose ia oda henia hereva ibounai hegeregerena. Inai tano be Iosua ese Israela taudia dekenai ia henia, edia tano. Idia dekenai tano ia haria lao, edia iduhu ta ta dekenai tano kahana ta ia henia. Vadaeni taunimanima be tuari dekena amo idia laga-ani.