Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOSUA

IOSUA 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ioridane Sinavai ena dina diho kahanai tano ena kahana ta be Iosepa ena vara guna natuna Manase ena bese haida dekenai idia henia. Makiri be Manase ena vara guna natuna bona Gileada ena tamana. Makiri be tuari tauna mai goadana, unai dainai Gileada bona Basana, Ioridane Sinavai ena dina daekau kahanai, be ia dekenai idia henia.
2To Manase iduhu taudia oredia danu edia bese ta ta ese tano idia abia, Ioridane Sinavai ena dina diho kahana dekenai. Inai bese edia gunalaia taudia be inai: Abiesere, Heleka, Asariela, Sekema, Hepere bona Semida. Inai taudia be Manase Iosepa ena natuna tau, bona idia be edia bese kwarana taudia.
3Selopehada, Hepere Gileada ena natuna, Makiri Manase ena tubuna, be mai ena natuna tau ta lasi, to mai ena natuna kekeni sibona haida. Edia ladana be Mahala, Noa, Hogila, Milika, bona Tirisa.
4Idia lao, bona hahelagaia tauna Eleasara bona Iosua Nunu bona lohia taudia edia vairanai idia gini, idia gwau, “Lohiabada ese Mose ia oda henia, tano ta ai dekenai do ia henia danu, aiemai taihudia dekenai sibona lasi.” Vadaeni Iosua ese tano ta idia dekenai ia henia, edia tamana ena tadikaka taudia danu, Lohiabada ena oda hegeregerena.
5Unai dainai Manase iduhu ese tano kahana ibounai 10 ia abia, bona Gileada bona Basana tano danu, Ioridane Sinavai ena dina daekau kahana dekenai.
6Badina be Manase besena ena hahine taudia ese tano kahana idia abia, tatau danu. To Gileada tano be Manase ena natuna tau oredia ese idia abia.
7Manase taudia edia tano hetoana be Asere dekena amo ia lao, ela bona Mikimetata, Sekema ena dina daekau kahana dekenai. Unai gabu dekena amo ia be diho kahanai ia lao, ela bona Ene Tapua taudia edia tano.
8Tapua ena tano be Manase taudia edia tano, to Tapua hanua, Manase taudia edia tano hetoana dekenai, be Eparaima taudia edia hanua.
9Tapua dekena amo tano hetoana ma ia lao, ela bona sinavai maragina ladana Kana. Inai sinavai ena diho kahana hanuadia be Eparaima taudia edia, Manase taudia edia hanua edia huanai. Manase taudia edia tano hetoana ese Kana Sinavai maragina ena mirigini kahana ia badinaia, bona Davara Badana dekenai ia doko.
10Diho kahana tano be Eparaima taudia edia, to mirigini kahana tano be Manase taudia edia. Idia ruaosi edia dina diho kahana tano hetoana be Davara Badana ena kone. Mirigini kahana dekenai be Asere taudia edia tano, bona dina daekau kahanai be Isakara taudia edia tano.
11Isakara taudia bona Asere taudia edia tano lalonai inai hanua be Manase taudia edia: Bete Seana, mai ena hanua maragidia danu, Ibileama, mai ena hanua maragidia danu, kone dekenai noho gabu, Doro, mai ena hanua maragidia danu, Ene Doro, mai ena hanua maragidia danu, Tanaka, mai ena hanua maragidia danu, bona Megido, mai ena hanua maragidia danu.
12To Manase taudia edia goada be hegeregere lasi unai hanua do idia abia, unai dainai Kanana taudia be unai tano dekenai do noho.
13Israela taudia be idia goada lao neganai, idia ese Kanana taudia idia abia, edia hesiai taudia mai guia danu idia halaoa, to idia lulua ore lasi.
14Vadaeni Iosepa ena iduhu taudia ese Iosua idia hamaoroa, idia gwau, “Badina dahaka oi ese tano tamona sibona ai dekenai oi henia? Ai be bese bada herea, badina be Lohiabada ese ai ia hanamoa vadaeni.”
15Iosua ese idia dekenai ia haere, ia gwau, “Umui be momo herea, bona Eparaima taudia edia tano ororo kahana gabudia be bada lasi umui gwau. Vadaeni, uda dekenai do umui lao, au momo do umui utua, emui uma gabudia do umui karaia, Perisi taudia bona Repaima taudia edia tano lalonai.”
16Iosepa ena iduhu taudia ma idia gwau, “Ororo kahana tano be ai totona ena bada be ia hegeregere lasi, to Kanana taudia, tano palaka dekenai idia noho taudia be mai edia auri kariota, Bete Seana, mai ena hanua maragidia taudia, bona Ieserele Koura dekenai noho Kanana taudia danu.”
17Vadaeni Iosua ese Iosepa iduhu taudia, Eparaima taudia, bona Manase taudia dekenai ma ia haere, ia gwau, “Umui be momo herea, bona emui goada be bada herea. Umui totona tano tamona sibona ia hegeregere lasi. Umui ese tano haida ma do umui abia.
18Unai ororo gabudia ibounai do umui abia. Momokani idia be mai edia uda bada herea, to umui ese uda do umui utua haorea, bona unai tano ibounai do umui abia. Inai kahana dekenai idia noho Kanana taudia be mai edia auri kariota, bona mai edia goada danu, to umui ese idia do umui lulua ore.”