Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOSUA

IOSUA 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese Israela taudia ia oda henidia, Ieriko dekenai ia taravatua gaudia do idia abia lao lasi, to unai oda idia badinaia lasi. Tau ta, ena ladana be Akana ese inai oda ia kamonai henia lasi. Unai dainai Lohiabada ese Israela taudia dekenai ia badu momokani. Inai Akana ena tamana be Kami, bona iena tubuna badana be Sabadi. Akana ena sene tauna be Sera, bona iena iduhu be Iuda.
2Unai neganai Iosua ese tau haida Ieriko dekena amo ia siaia, idia daekau lao, hanua ta ladana Ai dekenai. Ai hanua be Betavene hanua kahirakahira, bona Betele hanua ena dina daekau kahana dekenai. Iosua ese unai taudia ia hamaoroa, unai tano be hunia dekenai do idia itaia, ena manoka gabudia do idia diba totona.
3Idia be idia daekau lao, Ai hanua idia itaia. Vadaeni idia giroa lou, Iosua idia hamaoroa, idia gwau, “Hanua be ia maragi sibona, iseda taunimanima ibounai ese do idia tuari henia lasi. Tatau 2000 o 3000 sibona do oi siaia, do idia halusia diba.”
4Vadaeni Israela taudia 3000 bamona ese Ai hanua idia tuari henia, to idia kwalimu lasi, bona idia heau.
5Ai hanua taudia ese unai Israela taudia idia lulua lao, Ai ena magu iduara dekena amo ela bona Sebarimi, nadi abia gabuna dekenai. Ai taudia ese Israela taudia 36 bamona idia alaia mase. Vadaeni Israela taudia edia laloa goada ia ore, edia lalodia be manoka, ranu bamona, gari dainai.
6Vadaeni Iosua bona Israela tau badadia ese edia dabua idia darea, bona tano dekenai edia vairadia idia atoa, Lohiabada ena Taravatu Maua ena vairanai, ela bona dina ia diho. Kahu danu edia imana dekenai idia abia, bona mai lalohisihisi danu edia kwarana dekenai idia bubua.
7Bona Iosua ese Lohiabada dekenai ia boiboi, ia gwau, “Lohiabada Dirava e! Badina dahaka Ioridane Sinavai dekena amo oi ese ai oi hakaua hanaia? Amoro taudia edia siahu henunai ai do oi atoa, a? Vadaeni idia ese ai do idia hadikaia ore, a? Ioridane Sinavai unai kahana dekenai bema ai noho be namo, ani?
8Lohiabada Dirava e, Israela taudia ese idia tuari henidia taudia dekena amo idia heau vadaeni, be edena bamona idia dekenai do lau hereva henia?
9Badina be Kanana taudia bona inai tano dekenai noho bese taudia ibounai ese inai sivarai do idia kamonai, vadaeni ai do idia koua hagegea, bona ai ibounai do idia alaia ore! Unai bamona do ia vara neganai, oiemu ladana namo herea be unai bese edia vairana dekenai edena bamona do ia namo noho?”
10Lohiabada ese Iosua dekenai ia hereva, ia gwau, “Oi toreisi! Badina dahaka tano dekenai oi hekure diho noho?
11Israela taudia idia kara dika vadaeni! Idia ese lauegu gwauhamata taravatuna, idia danu lau karaia gauna idia hamakohia vadaeni. Lau ese lau taravatua gaudia be idia ese idia abia, idia henaoa, bona idia koikoi, unai gaudia be edia kohu lalonai idia hunia vadaeni.
12Unai dainai Israela taudia be idia dekenai idia tuari taudia ese idia halusia. Israela taudia be tuari dekena amo idia heau, badina lau ese idia lau hadikaia vadaeni. Bema unai lau taravatua gaudia, umui emui huanai idia noho gaudia umui kokia haorea lasi neganai, lau be umui danu do lau noho lou lasi.
13“Iosua e, oi toreisi, taunimanima do oi hahelagaia, idia do oi hamaoroa, do oi gwau, ‘Inai be Lohiabada, Israela ena Dirava ena hereva umui dekenai: Umui dekenai be lau ese lau taravatua gaudia idia noho. Israela taudia e, umui be umui idia tuari henia taudia edia vairana dekenai do umui gini diba lasi, ela bona unai gaudia do umui kokia haorea momokani.’
14“Bona Israela taudia do oi hamaoroa, kerukeru dabai idia be do idia raka mai, iduhu ta ta dekena amo do idia raka vaira. Vadaeni lau Lohiabada ese lau abia hidi iduhu ena bese ta ta ibounai be do idia raka mai. Vadaeni lau Lohiabada ese lau abia hidi bese ena ruma orea ta ta ibounai do idia raka mai. Vadaeni lau Lohiabada ese lau abia hidi ruma ena taudia ta ta ibounai do idia raka mai.
15Unai neganai lau ese lau taravatua gaudia dekenai idia davaria tauna be lahi dekenai do umui gabua ore, iena bese bona iena kohu ibounai danu. Badina be ia ese lau Lohiabada egu taravatu ia utua vadaeni, bona hemarai bada be Israela ena latanai ia mailaia vadaeni.”
16Kerukeru, daba maragi neganai, Iosua ia toreisi, Israela taudia, edia iduhu ta ta dekena amo Lohiabada ena vairanai ia mailaia, vadaeni Iuda iduhu ia abia hidi.
17Iuda taudia ma ia hakaudia mai, edia bese ta ta dekena amo, vadaeni Sera ena bese ia abia hidi. Ma Sera ena bese taudia ia hakaudia mai, edia ruma ta ta dekena amo, vadaeni Sabadi ena ruma ia abia hidi.
18Sabadi ena ruma taudia ma ia hakaua mai, tau ta ta dekena amo, vadaeni Akana Kami, Sabadi Sera ena tubuna, Iuda iduhu tauna, ia abia hidi.

19Vadaeni Iosua ese Akana dekenai ia hereva, ia gwau, “Egu natuna e, Lohiabada, Israela ena Dirava dekenai hairai bona hanamoa do oi henia. Lohiabada ena vairanai oiemu kerere do oi gwauraia. Oiemu kara dika be lau dekenai do oi hamaoroa, do oi hunia lasi.”
20Akana ese Iosua ia haere henia, ia gwau, “Momokani, lau be lau kerere vadaeni, Lohiabada, Israela ena Dirava, ena vairanai. Lau ese inai bamona lau karaia:
21Tuari dekenai ita abia kohu edia huana dekenai Babulonia kouti dabua namo herea lau itaia, bona siliva ena metau kilogaram rua, bona golo sisina danu, ena metau kilogaram kahana. Lau ese lau ura henidia bada dainai lau abidia. Idia be tano lalonai, lauegu palai ruma lalonai, lau hunia. Siliva be edia henunai.”
22Unai dainai Iosua ese tau haida ia siaia, idia heau lao, unai kohu idia davaria, Akana ena palai ruma lalonai, siliva be henunai.
23Vadaeni unai kohu be palai ruma dekena amo idia abia, Iosua bona Israela taudia ibounai dekenai idia abia lao, Lohiabada ena vairana dekenai.
24Unai neganai Iosua bona Israela taudia ibounai ese Akana Sera idia abia, siliva bona kouti dabua bona golo danu, bona Akana ena natuna memero bona natuna kekeni, iena boromakau, iena doniki, iena mamoe, iena palai ruma, bona ia ese ia biagua gaudia ibounai. Inai ibounai be Kerere Koura dekenai idia abia lao.
25Bona Iosua ia gwau, “Akana e, badina dahaka inai kerere bada be ai dekenai oi mailaia? To harihari Lohiabada ese oi dekenai kerere do ia mailaia!” Unai neganai Israela taudia ibounai ese nadi dekenai Akana idia hodoa mase, iena bese taudia ibounai danu. Edia tauanina bona edia gaudia ibounai danu, lahi dekenai idia gabua.
26Akana ena latanai be nadi momo idia haboua, bona unai nadi idia do noho ia mai bona hari dina. Unai dainai unai gabu ena ladana idia atoa, Kerere Kourana. Unai murinai Lohiabada ena badu be ma ia keru lou.