Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOSUA

IOSUA 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Adoni Sedeka, Ierusalema ena king ese Iosua ena sivarai ia kamonai, Iosua ese Ai hanua ia hadikaia ore, bona iena king ia alaia, Ieriko bona ena king dekenai ia karaia hegeregerena. Adoni Sedeka danu ia kamonai Gibeona taudia be Israela taudia danu maino idia karaia, bona idia danu idia noho hebou.
2Vadaeni ia gari bada herea, badina Gibeona be hanua badana, king ta ia naria ena hanua bamona. Gibeona hanua ena bada ese Ai hanua ena bada ia hanaia, bona Gibeona hanua taudia ibounai be tuari taudia mai edia goada bada.
3Unai dainai, Adoni Sedeka, Ierusalema ena king, ese noinoi hereva ia siaia Hohama, Heberona ena king, Pirama, Iaramutu ena king, bona Iapia, Lakisi ena king, bona Debiri, Egalona ena king dekenai, ia gwau,
4“Lau dekenai umui mai, lau umui durua, Gibeona taudia do ita tuari henia, badina idia be Iosua bona Israela taudia danu maino idia karaia vadaeni.”
5Vadaeni Amoro taudia edia king ibounai 5, Ierusalema ena king, Heberona ena king, Iaramutu ena king, Lakisi ena king, bona Egalona ena king, idia haboua tamona, edia tuari taudia ibounai idia hakaua lao, Gibeona hanua ena vairana dekenai idia kamepa, idia tuari henia.
6Gibeona taudia ese hereva idia siaia Iosua dekenai, Gilegala kamepa dekenai, idia gwau, “Mani emu kara, oiemu hesiai taudia do oi rakatania lasi, oi mai haraga, ai do oi durua bona hamauria. Badina Amoro edia king ibounai be ororo kahadia dekena amo idia haboua vadaeni, ai dekenai idia tuari henia noho!”
7Unai dainai Iosua, mai ena tuari taudia ibounai, iena tuari diba momo taudia danu, be Gilegala dekena amo idia raka mai.
8Lohiabada ese Iosua ia hamaoroa, ia gwau, “Idia dekenai do umui gari lasi, badina be kwalimu umui dekenai lau henia vadaeni, idia ta be umui emui vairana dekenai do ia gini diba lasi.”
9Hanuaboi ena hora ibounai lalonai Iosua mai ena tuari taudia idia raka Gilegala dekena amo. Vadaeni Gibeona dekenai idia ginidae, bona Amoro taudia idia hoa bada.
10Lohiabada ese Amoro taudia ia hagaridia bada Israela taudia edia vairana dekenai. Vadaeni Israela taudia ese Amoro taudia momo herea idia alaia mase Gibeona dekenai, bona idia mauri noho taudia idia lulua lao Bete Horono dekenai ia daekau lao dalana dekenai. Idia heau mauri gwauraia taudia momo be Israela taudia ese idia alaia mase, ela bona Aseka bona Makeda.
11Bete Horono ela bona Aseka dala dekenai Israela taudia dekena amo idia heau lao neganai, Lohiabada ese medu ena aisi, nadi bamona gaudia, guba dekena amo ia hamorudia, vadaeni Amoro taudia momo herea idia mase. Medu ena aisi dekena amo idia mase taudia edia momo ese Israela taudia edia tuari kaia dekena amo idia mase taudia edia momo be idia hanaia momokani.
12Lohiabada ese Israela taudia dekenai kwalimu ia henidia, Amoro taudia dekena amo. Unai dina dekenai Iosua ese Lohiabada dekenai ia hereva, Israela taudia edia vairanai, ia gwau, “Dina e, Gibeona ena ataiai dekenai, do oi gini noho. Oi hua danu Aialono ena koura ena ataiai dekenai, do oi gini noho.”
13Vadaeni dina be ia gini noho, bona hua be iena gabu dekenai ia noho, ela bona Israela taudia ese idia dekenai idia tuari henia taudia idia halusia momokani. Inai sivarai be buka ladana Iasara lalonai ia torea vadaeni. Dina be guba ena ataiai dekenai ia gini noho, ia diho lasi ela bona dina ta hegeregerena.
14Idaunegai momokani ia mai bona harihari be dina ta inai bamona ia vara lasi! Badina be unai dina dekenai Lohiabada ese tau ta ia kamonai henia. Lohiabada ese Israela taudia edia tuari lalonai ia danu ia tuari, Israela taudia durua totona!
15Unai murinai Iosua bona Israela tuari taudia ibounai be Gilegala kamepa dekenai idia giroa lou.
16Unai Amoro king taudia 5 be idia heau, Makeda kohua dekenai idia hunia.
17Vadaeni tau haida ese Iosua idia hamaoroa, idia gwau, “Unai king 5 be ai davaria, Makeda kohua lalonai idia hunia noho.”
18Vadaeni Iosua ia gwau, “Nadi badadia do umui doria lao, kohua ena iduara do umui koua, bona gima taudia haida unuseni do umui atoa, do idia gimaia totona.

19To umui be unuseni do umui noho lasi. Umui tuari henidia taudia be do umui lulua noho, bona edia murina dekena amo idia do umui alaia mase noho. Edia dala do umui koua, vadaeni edia hanua dekenai do idia heau vareai lasi! Lohiabada emui Dirava ese idia dekena amo kwalimu umui dekenai ia henia vadaeni.”
20Iosua bona Israela taudia ese unai tuari taudia idia alaia mase noho, ela bona momo herea idia mase ore. Idia tamona tamona be edia hanua edia magu lalonai idia heau vareai, bona idia mauri.
21Unai murinai Israela tuari taudia ibounai be Iosua dekenai idia giroa lou, bona Makeda kamepa dekenai idia noho, mai maino danu. Idia ta ia mase lasi. Gari dainai, tau ta lasi ese Israela taudia idia hereva dika henia diba.
22Unai neganai Iosua ia gwau, “Kohua ena iduara do umui kehoa, bona unai king taudia 5 lau dekenai do umui mailaia.”
23Vadaeni kohua idia kehoa, bona Ierusalema ena king, Heberona ena King, Iaramutu ena king, Lakisi ena king, bona Egalona ena king, idia hakaua mai.
24King 5 be Iosua ena vairanai idia haginia. Vadaeni Iosua ese Israela lohia taudia, ia danu idia tuari lao taudia, ia oda henia, edia aena be king edia aiona latanai do idia atoa. Idia raka kahirakahira, bona edia aena dekenai king edia aiona idia moia.
25Unai neganai Iosua ese iena lohia taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Do umui gari lasi, bona emui lalona do idia manoka lasi. Do umui goada, bona do umui boga auka, badina Lohiabada ese inai bamona do ia karaia, umui idia tuari henia taudia ibounai dekenai.”
26Vadaeni Iosua ese unai king 5 ia alaia mase, bona au 5 edia latanai unai king ia taua dae, ela bona dina ia diho.
27Dina ia diho neganai Iosua ese ia oda, bona king edia tauanina be au dekena amo idia abia diho, bona guna idia hunia noho kohua lalonai ma idia negedia vareai lou. Kohua ena iduara dekenai nadi badadia idia haboua, bona unuseni idia noho ia mai bona hari dina.
28Unai dina dekenai Iosua ese Makeda hanua ia abia, hanua ena king danu ia abia mauri. Hanua dekenai noho taudia ibounai be idia alaia mase, ta ia mauri lasi. Ieriko ena king dekenai ia karaia hegeregerena, be Iosua ese Makeda ena king dekenai danu ia karaia.
29Vadaeni Iosua bona Israela tuari taudia ibounai be Makeda dekena amo idia lao, Libina hanua badana dekenai idia ginidae, bona idia tuari henia.
30Lohiabada ese Libina danu, mai ena king danu, be Israela taudia edia siahu henunai ia atoa. Vadaeni idia ese hanua taudia ibounai idia alaia ore, tau ta ia heau mauri lasi. Ieriko ena king dekenai idia karaia hegeregerena, be idia ese Libina ena king dekenai danu idia karaia.
31Vadaeni Iosua bona Israela tuari taudia ibounai be Libina dekena amo idia lao, Lakisi hanua badana dekenai idia ginidae, idia koua hagegea bona idia tuari henia.
32Lohiabada ese Lakisi danu Israela taudia edia siahu henunai ia atoa, dina iharuana dekenai idia abia. Hanua taudia ibounai idia alaia ore, Libina dekenai idia karaia hegeregerena.
33Horama, Gesere ena king be Lakisi taudia durua totona ia mai, to Iosua ese ia, bona iena tuari taudia ibounai ia halusia, ia alaia ore.
34Vadaeni Iosua bona Israela tuari taudia ibounai be Lakisi dekena amo idia lao, Egalona hanua badana dekenai idia ginidae, idia koua hagegea, bona idia tuari henia.
35Unai dina dekenai hanua idia abia, bona hanua taudia ibounai idia alaia mase, Lakisi dekenai idia karaia hegeregerena.
36Vadaeni Iosua bona Israela tuari taudia ibounai be Egalona dekena amo idia lao, Heberona hanua badana dekenai idia ginidae, idia tuari henia.

37Idia abia, bona ena king bona hanua taudia ibounai idia alaia ore. Heberona ena hanua maragidia edia taudia ibounai danu idia alaia ore, tau ta ia heau mauri lasi. Egalona dekenai idia karaia hegeregerena, be Heberona dekenai danu idia karaia, taunimanima ibounai idia alaia ore.
38Unai neganai Iosua bona iena tuari taudia ibounai be idia giroa lou, Debiri hanua badana dekenai idia lao, idia tuari henia.
39Vadaeni idia abia, mai ena king, bona mai ena hanua taudia ibounai, bona mai ena hanua maragidia edia taudia danu. Idia ibounai be tuari kaia dekena amo idia alaia mase. Tau ta ia mauri noho lasi. Heberona dekenai idia karaia, bona Libina mai ena king dekenai idia karaia hegeregerena, be Debiri dekenai bona Debiri ena king dekenai danu idia karaia.
40Vadaeni Iosua ese unai tano kahana ibounai ia halusia, ororo kahana, Negebe kahana, dina diho kahana ororo henunai gabudia, bona dina daekau kahana ena ororo hekei gabudia. Iosua ese inai gabudia edia taunimanima bona edia king ibounai ia alaia ore. Idia ta ia heau mauri lasi, Lohiabada, Israela ena Dirava, ia oda henia hegeregerena.
41Iosua ese idia ibounai ia halusia momokani, Kadesi Baranea dekena amo ela bona Gasa, bona Gosena tano ibounai ela bona Gibeona.
42Iosua ese inai gabudia edia king ibounai bona edia tano ibounai be unai nega tamona dekenai ia abia momokani, badina be Lohiabada, Israela ena Dirava, ese Israela bese totona ia tuari noho.
43Vadaeni Iosua ia giroa lou, Israela taudia ibounai danu, Gilegala kamepa dekenai idia noho.