Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOSUA

IOSUA 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ioridane Sinavai ena dina diho kahanai king taudia ibounai, ororo dekenai bona tano palaka dekenai, Davara Badana kone dekenai ela bona Lebanona kahanai, ese Israela taudia edia kwalimu sivarai idia kamonai. Inai king edia bese be inai: Hiti taudia, Amoro taudia, Kanana taudia, Perisi taudia, Hivi taudia, bona Iebusu taudia.
2Vadaeni idia ibounai ese idia haboua, mai lalona tamona, Iosua bona Israela taudia do idia tuari henia totona.
3To Gibeona taudia, Hivi bese taudia ese Iosua ena sivarai, Ieriko bona Ai hanua dekenai ia karaia gaudia idia kamonai neganai,
4idia ese laloa idia karaia, Iosua do idia koia totona. Idia ese aniani idia haboua, laolao taudia bamona, puse gunadia bona uaina kopidia gunadia, idia darea, bona idia dika dainai idia turia lou gaudia, be edia doniki edia doruna dekenai idia atoa.
5Tamaka gunadia, dika dainai idia hanamoa lou gaudia, bona dabua gunadia, idia darea vadaeni gaudia, idia kwatua. Edia paraoa danu be kaukau bona auka.
6Vadaeni inai Gibeona taudia be Iosua dekenai idia lao, Gilegala kamepa dekenai. Idia ese Iosua bona Israela taudia idia hamaoroa, idia gwau, “Ai be gabu daudau dekena amo ai mai vadaeni. Ai ura umui danu maino do ita karaia gwauraia.”
7To Israela taudia ese inai Hivi taudia idia hamaoroa, idia gwau, “Umui be sedira inai gabu kahirakahira umui noho. Edena bamona ai ese umui danu maino do ita karaia?”
8To Gibeona taudia ese Iosua ma idia hamaoroa, idia gwau, “Ai be oiemu hesiai taudia.” Iosua ese ma ia nanadaia, ia gwau, “Umui be daika? Bona edeseni umui mai?”
9Idia haere, idia gwau, “Ai, oiemu hesiai taudia, be gabu daudau dekena amo ai mai. Lohiabada, emui Dirava, ena ladana dainai ai mai vadaeni. Badina be Lohiabada ena sivarai ai kamonai vadaeni, bona iena kara ibounai Aigupito dekenai ia karaia ena sivarai.
10Bona Lohiabada ese Amoro king ruaosi, Ioridane Sinavai unai kahana dekenai, dahaka ia karaia ena sivarai danu ai kamonai. Unai king be Sihona, Hesebona ena king, bona Oga, Basana ena king, Asataroto dekenai ia noho tauna.
11Aiemai tano ena lohia taudia bona aiemai tano taudia ibounai ese ai idia oda henia, idia gwau, ‘Laolao totona aniani do umui abia hegaegae, bona unai Israela taudia hedavari totona do umui lao. Idia dekenai do umui gwau: Ai be emui hesiai taudia, ai dekenai maino do umui karaia.’
12“Aiemai paraoa be inai, umui hedavari totona ai toreisi dinana dekenai beredi ta ta be mai ena siahu danu ai udaia. To harihari umui itaia, beredi be idia auka bona kaukau.
13Inai uaina kopina gaudia danu, ai hahonua neganai idia be matamata, to harihari umui itaia, idia be idia darea vadaeni. Aiemai dabua bona aiemai tamaka danu be idia dika vadaeni, dala daudau dekena amo ai mai vadaeni dainai.”
14Israela taudia ese unai taudia edia aniani sisina idia ania, to idia ese Lohiabada ena sisiba hereva idia tahua lasi.
15Vadaeni Iosua be inai Gibeona taudia danu ia maino karaia, bona ia gwauhamata, ia gwau do ia aladia lasi. Israela taudia edia gunalaia taudia danu ese unai gwauhamata idia gwauraia.
16Dina toi idia lao, unai maino karaia murinai, vadaeni Israela taudia idia kamonai unai Gibeona taudia be kahirakahira idia noho.
17Vadaeni Israela taudia be laolao totona idia toreisi, bona dina toi idia ore neganai, Gibeona taudia edia hanua dekenai idia ginidae. Edia hanua be Gibeona, Kepira, Beroto bona Kiriata Iearimi.
18To Israela taudia ese unai hanua taudia idia alaia lasi, badina be edia lohia taudia idia gwauhamata henia vadaeni, Lohiabada, Israela taudia edia Dirava, ena ladana dainai. Vadaeni Israela taudia ibounai ese edia lohia taudia dekenai idia maumauraia.

19To lohia taudia ibounai ese Israela taudia ibounai idia hamaoroa, idia gwau, “Ai ese Lohiabada, Israela ena Dirava, ena ladana dekenai ai gwauhamata vadaeni, unai dainai inai Gibeona taudia do ita hadikaia diba lasi.
20“To inai bamona do ita karaia. Inai taudia be do idia mauri, iseda gwauhamata dainai, Dirava ena badu be ita dekenai do ia mai garina.”
21Ma lohia taudia idia gwau, “Gibeona taudia be do idia mauri. To idia ese au utua, bona ranu huaia gaukara ibounai do idia karaia, Israela taudia totona.” Unai dainai lohia taudia edia gwauhamata be Israela taudia ese idia badinaia.
22Unai neganai Iosua ese Gibeona taudia ia boiria mai, idia ia gwau henia, ia gwau, “Badina dahaka umui ese ai umui koia? Umui gwau, ‘Ai be gabu daudau dekena amo ai mai,’ to umui be gabu kahirakahira umui noho.
23Unai dainai Dirava ese umui emui latanai hereva aukana, mai gwauhamata danu ia atoa vadaeni. Emui bese taudia ese nega ibounai hesiai gaukara mai guia danu do umui karaia, au do umui utua, bona ranu do umui huaia, egu Dirava ena Ruma totona.”
24Gibeona taudia ese Iosua dekenai idia haere, idia gwau, “Lohia e, ai kamonai bona ai diba Lohiabada oiemu Dirava ese iena hesiai tauna Mose ia oda henia, inai tano ibounai be umui dekenai do ia henia, bona inai tano dekenai noho taudia ibounai be emui vairana dekenai do ia alaia mase. Unai dainai umui dekenai ai gari dikadika, bona aiemai heau mauri dalana ai tahua. Unai dainai unai koikoi kara ai karaia.
25To hari ai be oiemu siahu henunai ai noho, edena kara oi laloa be namo bona maoro, unai bamona ai dekenai do oi karaia.”
26Vadaeni Iosua ese Gibeona taudia Israela taudia dekena amo ia hamauria, bona idia aladia lasi.
27To unai dina dekenai Iosua ese Gibeona taudia be au utua bona ranu huaia taudia ia halaodia, Israela taudia edia, bona Lohiabada ena boubou patana ena, Lohiabada ese tomadiho totona ia abia hidi gabuna dekenai. Bona Gibeona taudia ese unai bamona idia karaia noho ia mai bona hari dina.