Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Xabakuki

Xabakuki 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N tan luma nɛn tixi kantan tideni, n yi lu taan nabilinna yinna xuntagi alogo n xa a kolon Ala naxan falama n xa, mawuga xuini ito yabima kii naxan yi.
2Alatala yi n yabi, a naxa, “Fe tooni ito sɛbɛ n naxan yitama i ra, i yi a sɛbɛ walaxane ma ki faɲi alogo muxune xa mafura a xarandeni.
3Bayo fe makɛnɛnxin na a ra naxan nakamalima a waxatini. A fa a waxatin nan legedenma, a mi luma a ligataren na. Hali a bu, a mamɛ, bayo a rakamalima nɛn yati. A mi xunkuyama ayi.
4A mato! A yɛtɛ yigboxi, a niin mi fan. Koni tinxin muxun nii rakisin sɔtɔma nɛn a dɛnkɛlɛyaan xɔn.”
5“Dɔlɔn mayanfan nan tima. Wasoden mi a raxarɛ mumɛ! A mi wasama alo laxira, alo sayaan to mi wasama. A siyane birin malanma a yɛtɛ xa a e birin suxu yɛngɛni.
6Na muxune birin xa mi a mafalama ba magele falane nun fala xɔlɛne ra? E naxa, ‘Gbalon na kanna xa naxan se muɲaxine malanma. A yi a doli goronna fari sa! Ito fa ligama han waxatin mundun yi?’
7I doli faane mi kelɛ i xili ma ba? Ne mi xulunɲɛ ba, e fa i yimaxa? I fan findima nɛn e se suxin na!
8Bayo i bata siya wuyaxine yii seene tongo yɛngɛni, yama dɔnxɛne i fan yii seene tongoma nɛn yɛngɛni. Amasɔtɔ i bata muxune faxa, i yi yamanane nun taane nun e muxune birin halagi.”
9“Gbalon na kanna xa, naxan tɔnɔn fenma tinxintareyani alogo a xa tide gbeen sɔtɔ, a yi a futuxulu tɔrɔn na.
10I bata i ya denbayaan yagi feen nan nata na ra, i yi yama wuyaxi halagi, i bɔnɔ i niini.
11Bayo hali i banxin tixi gɛmɛn naxanye ra, ne gbelegbelema nɛn i xili xunna, xalanbene fan yi a ratin.”
12“Gbalon na kanna xa, naxan taan nasabatima muxun wunla xɔn naxan taan bɛtɛn sama ɲaxankatan xɔn.
13Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna xa mi a ragidixi ba, a yamane wali xɔnne findixi yegen nan tun na tɛɛn xa, a siyane e yɛtɛ yixadanma fuyan?
14Amasɔtɔ bɔxɔ xɔnna rafema nɛn Alatalaa binyen kolonna ra alo igen baane rafexi kii naxan yi.”
15“Gbalon na kanna xa, naxan dɔlɔn fima a adamadi bodene ma han e xunne yi keli, a yi e ragenla to.
16I tan lugoxi yagin nan tun na, binyen mi a ra. I fan xa i min, i xunna yi keli, i ragenla yi lu. Alatala a yiifari ma igelengen xɔlɛn soma nɛn i yii i ya binyen yi findi yagin na!
17Bayo i gbalon naxan nabaxi Liban yamanani, na xɛtɛma nɛn i ma. I bata xuruseen naxanye halagi, na feen findima gaxun nan na i ma. Amasɔtɔ i bata muxune faxa, i yamanane nun taane nun e muxune birin halagi.
18Suxurene tɔnɔn nanse ra naxan a ligɛ muxune xa e yitɔn? Sawuran nan tun ne ra naxanye rafalaxi wuren naxulunxin na. E wulen nan falama muxune xa alogo e rafala muxun xa e yigi sa e yi. E ala bobone nan nafalama.

19Gbalon na kanna xa, naxan a falama wudin xa, a naxa, ‘Keli!’ A yi a fala gɛmɛn xa, a naxa, ‘Xulun!’ Xɛmaan nun wure gbeti fixɛn nan soxi a ma, koni nii mi a yi. Na fa i xaranma di?
20Koni Alatala nan a Batu Banxi sariɲanxini. Bɔxɔn muxune birin xa sabari a yɛtagi.”