Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Imbbaaqooma

Imbbaaqooma 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wochchiyo adussa gimbbiyaa bolli kiya eqqada taani naagana. He sohuwan GODAI tana giyoobaanne ta maganau i immiyo zaaruwaa siyanau xeellashshana.
2GODAI taassi zaaridi, “Woxxiya urai nabbabana mala, masettida shuchchaa bolli taani neeyyo qonccissiyo ajjuutaa orddiyan xaafa.
3Aissi giikko, ajjuutan beettidabai ba keerettida wodiyaa naagees. He ajjuutai polettiyo wodee eesuwan gakkana; worddo gididi attenna. Takkiyaabaa milatikkokka naaga; aissi giikko, i tumuppe yaana; gam77enna.
4“Be7a, i otorettiis; a amoikka suure gidenna; shin xilloi ba ammanuwan de7ana.
5Duretetti asa cimmees; miishshau yaaretiya asi otorettees. I duufodan yora gidiyo gishshaunne haiqodan kalli erenna asa gidiyo gishshau, kawotettata ubbaa baayyo shiishshees; asa ubbaakka baayyo omooddees.
6“Omoodettida asai banttana omooddidaagaa keehippe borananne qilliiccana. Eti hagaadan yaagana; ‘Babaa gidenna miishshaa shiishshidi koriyaagaunne aco asaappe wolqqan ekkido aquwan duretiyaagau aayye7ana! Hagee hagaadan haniiddi, aude gakkanaashin de7anee?’ yaagana.
7Neeni etappe tal77ido asati ne akeekennan ne bolli denddidi, nena kokkorssana. Hegaappe guyyiyan, eti ne aquwaa ubbaa bonqqana.
8Neeni daro asaa aquwaa bonqqido gishshau, etappe attidaageeti ne aquwaa bonqqana. Aissi giikko, ne daro asaa suuttaa gussadasa; qassi sa7a ubban, katamatu bollinne etan de7iya asaa bollikka sugetta oosuwaa oottadasa.
9“Metoi nena gakkennaadan, ne keettaa xoqqa sohuwan keexxanau sugettan miishshaa shiishshiyaagoo, neeyyo aayye7ana!
10Daro asaa ne genada xaissidoogaa gaasuwan ne so asaa kaushshadasa; neeni ne bolli bashshaa ehaadasa.
11Harai atto ne keettaa gimbbiyaa shuchchaikka ne bolli waassana; waassin zabaayetikka waasuwaa allana.
12“Katamaa makkalan baasidi, asaa suuttan keexxiyaageetoo, intteyyo aayye7ana!
13Ubbaappe Wolqqaama GODAI asai oottiyoobai ubbai tama kaho gidanaadan, qassi kawotettati ubbai daafuriyoobai coo mela gidanaadan, qofaa qachchi wottiis.
14Aissi giikko, haattai abbaa kammiyoogaadan, GODAA bonchchuwaa eratettai sa7aa kumana.
15“Ba shooro asai kallottin be7ana giidi, ba hanqquwaa xuu7aa eta ushshidi mattoyiya urau aayye7ana!
16Neeni bonchchuwaa gishshaa kaushshaa maayana. Ha77i simmi laa nenoo, uya! Uyada ganddigaara! GODAASSI ushachcha kushiyan de7iya xuu7ai neekko yaana; ne bonchchoi kaushshau laamettana.
17Neeni Liibaanoosa xaissidoogaadan, neenikka xayana. Neeni do7ata wora wurssadasa; ha77i qassi eti nena yashissana. Aissi giikko, ne daro asaa suuttaa gussadasa; qassi sa7a ubban, katamatu bollinne etan de7iya asaa bollikka sugetta oosuwaa oottadasa.
18“I bau eeqi ai maaddii? A asi giigissiis gidennee? Worddoppe attin, an harabi aibinne beettenna. Yaatin, a medhdhida bitanee ha ainne haasayenna eeqaa ammaniyoogee a ai maaddanaassee?

19Mittaappe masettidaagaa ‘Beegotta!’ giyaagoo, qassi shuchchaappe masettida duudiyaa, ‘Dendda eqqa!’ giyaagoo, neeyyo aayye7ana! I woni neeyyo aibakko qonccissanau danddayii? Be7a, i worqqaaninne biran sheeshshidoogaa; au shemppoi baawa.
20“SHin GODAI ba geeshsha Beeta Maqidasiyaana. Hegaa gishshau, biittan sa7an de7iya asai ubbai a sinttan co77u go” yaagiis.