Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Annabi Habakuku

Annabi Habakuku 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1«N fa tima tɛtɛ nan fari. N xa mamɛ ti. N xa a kolon a naxan masenma n bɛ, a n ma yaxaseri masa yaabima ki naxɛ.»
2Alatala naxa n yaabi yi masenyi ra: «I xa n ma masenyi sɛbɛ, i xa a sɛbɛ a fanyi ra walaxɛe ma, alako naxee a xaranma, e xa nɔ birade a fɔxɔ ra sɛnbɛ ra.
3Yi masenyi kamali waxati fafe, a mu kanama, wule mu a ra. Xa i a to a taaxirima kamalide, i xa mamɛ ti. A kamalife mu buma.»
4«Yɛtɛ igboe mato. A waxɔnfe mu tinxin, kɔnɔ tinxintɔɛ tan kisima a xa danxaniya nan saabui ra.
5Beere mixi mayanfama. Yɛtɛ igboe mu raxaraxi. A mu wasama, alɔ aligiyama mu wasama ki naxɛ. A ɲamanɛ birin findima a gbe nan na, a si birin sa a xa nɔɛ bun ma.
6Na sie mu yoma a ma xɛ? E mu a mayelema xɛ, e a findi dɛi sigi ra?» «E fama nɛ a falade, ‹Ɲaxankatɛ na mixi bɛ naxan se malanma a gbe mu naxan na. A xa doni xun nan tun luma masa ra. Yi fe mɔɔli buma han mun tɛmui?
7Naxee xa doni na i ma, nee mu kelima xɛ, e i raxunu, e i suxu, e e gbe ɲɔxɔ i ma?
8I to bara si gbegbe xun nakana, naxee luxi fa, nee nan fama i fan xun nakanade. E na rabama nɛ i to bara mixi wuli ifili, i to bara bɔxie nun taae kana, i naakae fan faxa.›»
9«Ɲaxankatɛ na mixi bɛ naxan geenima tinxintareya kui alako a xa banxi fanyi ti a yɛtɛ bɛ tɔɔrɛ yo mu na dɛnnaxɛ.
10I naxan nabaxi a findima yaagi nan na i xa mixie bɛ. I ɲaxankatɛ naxan saxi ɲamae ma, a fama gbilende nɛ i ma.
11I xa banxi tixi gɛmɛ naxan na, wuri naxan banbanxi a fari, e fama nɛ seedeɲɔxɔya bade i xili ma.»
12«Ɲaxankatɛ na mixi bɛ naxan taa tima faxɛ ti saabui ra, naxan a xa taa ragboma fe kobi saabui ra.
13Mangɛ Alatala bara a niya, ɲamae xa wali birin xa gan, e xa wakili findima fe fufafui nan na.
14Duniɲa birin fama nɛ Alatala xa nɔrɛ kolonde, alɔ banbaranyi gboma ki naxɛ baa ma.»
15«Ɲaxankatɛ na mixi bɛ naxan a boore rasiisima alako sade fe xa lu e tagi.
16I xa xunnakeli findima nɛ yaagi ra. I fan xa beere min, i xa sade fe kolon. Alatala xa xɔnɛ fafe i ma, a i xa xunnakeli mafindima yaagi nan na.
17I fe kobi naxan nabaxi Liban, na sare fama nɛ gbilende i ma. I bara xurusee kasara, i bara mixie faxa, i bara bɔxi nun taae kana, a nun e xa mixie. Na ɲaxankatɛ birin fama nɛ gbilende i ma.»
18«Kuye munse fanxi mixi ma? Mixi xa mu a yailanma? A wule nan tun masenma. A yailanma man fa a yɛtɛ taxu a ra. A bara ala boboe yailan.

19Ɲaxankatɛ na mixi bɛ naxan a falama wuri masolixi bɛ, ‹Keli,› naxan wɔyɛnma gɛmɛ boboxi bɛ, ‹Xunu.› Kuye munse masenma i bɛ? Hali xɛɛma nun gbeti lu a ma, xaxili tan yo mu na a bɛ.
20Kɔnɔ Alatala na a xa hɔrɔmɔbanxi kui. Duniɲa birin xa a sabari a ya i.»