Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - HABAKUKU

HABAKUKU 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lau na baina gini, baina gima, kohoro ai baina gini, baina roha lao, baina itaia, ia ese ede baine hereva henigu toma, bona ede baina haere toma, egu maumau dainai.
2Bena Iehova ese e haere henigu, eto: Mata-hanai herevana ba torea, nadi palakadia ai ba hahedinaraia, bena iduahina tauna na baine heau.
3Badina be mata-hanai na doini ena nega e nariamu, dokona e heau heniamu, basine koikoi. Ena be boma toma ia na metaira-metaira, to do ba naria; momokani, ia na bainema, basine halahe.
4A itaia, lalona na dia maoro tauna na baine moru, a kara maoromaoro tauna na ena heabidadama dainai baine mauri.
5Ina danu, vine ranuna na mai ena hekoi, bona hekokoroku tauna na basine noho daudau. Ena mata-ganigani na mai lababana, Mase Gabuna na heto, mase na heto, ia na se honumu. Basileia iboudiai na e gogodiamu, ena; bona bese iboudiai na e haboudiamu, ia sibona ena.
6Ini iboudiai ese ia bae ḡonaḡonalaia, ani; bae ihi-ihiraia mai kiridia ida, baeto: Ḡau e senumu, dia iena ḡau, tauna, madi ihabaina! Baine noho ela bona edena nega ai? Abitorehai toadia e gogodiamu tauna danu, madi ihabaina!
7Emu ai e abi torehai taudia na basie tore isi taku a? Oi kudoumu ihahetahana taudia na basie noga a? Ena negana ai idia ese bae dadihaimu.
8Badina be oi ese basileia momo vada o dadihaidia, una dainai bese kwabukwabudia iboudiai ese bae dadihaimu; taunimanima raradia bona kara daḡedaḡe daidiai, kara daḡedaḡe tano enai bona hanua mai inoholaidia taudia ediai.
9Ena ruma na dala dikadia amo e hanamoamu tauna, madi ihabaina! Ena ruma na atai ai e atoamu, manu rumana na heto, dika na ienai basine kau helaoreana.
10Emu ruma ihahemaraina dalana vada o laloa hata; bese momo vada o negedia daure, sibomu vada o hetao tore.
11Badina be nadi na maḡu amo baine lolo, bona mukuro na ruma amo baine haere.
12Rara amo hanua e haginiamu bona kara havara amo hanua badana e hadaiamu tauna, madi, ihabaina!
13A itaia, ina na Iehova Sabaota ena amo, ani? Bese idau-idau e ḡaukaramu, lahi mo iabina, bona basileia idau-idau e hekwarahimu, asi davana.
14Badina be tanobada na Iehova hairaina idiba-maorona amo baine honu, davara na ranu ai e honumu na heto.
15Dekena taudia na ena badu keherena amo e ha-inudiamu ela bona e kekeromu, edia hemarai baine raraia helaoreana, tauna na madi, ihabaina!
16Dia hairai amo to hedadarai amo do ba honu; ba inuinu, ba raraga. Iehova imana idibana ai e miamu keherena na emu ai baine kau, bona hemarai ese hairaimu baine habubunia.
17Lebanon idagedaḡe henina ese baine habubunimu, uda ḡaudia ihabua-taridia ese baine hagarimu bada, taunimanima raradia bona kara daḡedaḡe daidiai, kara daḡedaḡe tano enai bona hanua mai inoholaidia taudia ediai.
18Kaivakuku anina namona be dahaka, ikarana tauna ese vada e karaia negana ai? Ia na auri laulauna mo, koikoi ihahedibalaina ḡau. Badina be ima karakara tauna ese sibona e karaia ḡauna na e abidadama heniamu, asi hereva dibadia kaivakukudia e karadiamu negana ai.

19Au ḡauna e haḡaniamu, e tomu “A noga”, eiava asi hereva dibana nadina e hamaoroamu, e tomu “A tore isi”, tauna na madi, ihabaina! Ina ḡau ese lalo-diari baine havaraia a? A itaia, gold bona silver ese e ḡovaiamu, bona ia na asi laḡana.
20A Iehova na ena dubu helaḡa lalonai e nohomu; tanobada taudia iboudiai ia vairanai bae noho, asi reḡereḡedia.