Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Ha:bagage

Ha:bagage 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na da na sosodo aligisu diasu gagagula heda:i amoba:le heda:le, Hina Gode da nama adi hamoma:ne sia:ma:bela:le amola na Ema egane sia:ne iasu dabe adi sia:ma:bela:le ouligimu.
2Hina Gode da nama dabe agoane adole i, “Na dima dabe adole iabe amo laga osoboga hamoi da:fe amo da:iya, dunu ilia hedolodafa ba:le dawa:ma:ne, noga:ledafa dedema.
3Dedema fawane! Bai Na ilegei eso da wali hame doaga:i. Be amo eso da hedolo doaga:mu amola na dima olelemu liligi da dafawane doaga:mu. Dilia da amo ea misunu da gebewane misunu dawa:mu. Be amo doaga:ma:ne ouligima! Amo hou da dafawanedafa doaga:mu amola dulilamu da hamedei.
4Sia:ne iasu da agoane, ‘Wadela:i hamosu dunu da hame fifi ahoanumu. Be moloidafa dunu da fifi ahoanumu. Bai ilia da mae fisili, Godema dafawaneyale dawa:sa.’”
5Bagade gagui hou da ogogosu agoane. Uwasu dunu da gasa fili, helefisu hame dawa:. Ilia da bogosu defele-sadisu hame dawa:. Amaiba:le, ilisu gagumusa:, fifi asi gala hasalili, mae fisili, eno amola eno agoane hasalimusa: ahoa.
6Dunu amo da enoga hasanasi ilia da ilima hasanasi dunu ilima ilia higale ba:su hou olemu. Ilia da amane sia:mu, “Dilia da eno dunu ilia liligi amo udigili lasa. Be dilia da wadela:lesi dagoi ba:mu. Habowali seda dilia da dunu amo da dilima dabe imunu gala, amo hedolo ima:ne gasa fili lamusa: logema:bela:?”
7Be amo esoga, dilia da hame dawa: amoga, dilia gagui huluane da fisi dagoi ba:mu amola eno dunu da dilima muni bu baligiliwane lama:ne dilima imunu. Ilia da nedigili, dima doagala:musa: masea, amola dilia da beda:ga yagugumu. Ilia da dilia liligi huluane samogele lamu.
8Dilia da fifi asi gala bagohame ilima doagala:le, ilia liligi samogele lai. Amaiba:le, amo fifi asi gala fi dunu hame bogoi esalebe da wa:legadole, dilima doagala:le, dilia liligi samogele lamu. Bai dilia da dunu bagohame medole legei, amola dilia da soge amola moilai bai bagade bagohame wadela:lesili, amo ganodini esalu dunu medole legei dagoi.
9Dili da gugunufinisi dagoi ba:mu! Dili da dilia sosogo fi bagade gaguiwane esaloma:ne, gasa fili, gegene nimi sa:ili, inia ea liligi doagala:le lai. Dili da dilia fifi lasu amo hahawane amola gaga:iwane hamomusa: dawa:i galu.
10Be dili da agoane ilegeiba:le, dilia sosogo fi da gogosiasu lai dagoi. Dili da fifi asi gala bagohame gugunufinisibiba:le, dilia fifi asi da gugunufinisi dagoi ba:mu.
11Igi dobea damana amolawane da dilima higale welala, amola sa di da amo wesu gobagala:mu.
12Dili da wadela:lesi dagoi ba:mu! Dili da wadela:i hamosu bai amo da:iya moilai bai bagade gagui, amola amo moilai bai bagade gaguluba, fane legesu hou fawane hamonanu.
13Dili da fifi asi gala bagohame hasali dagoi. Amola amo fifi asi gala dunu da udigili hawa: hamonanebeba:le, gufia:i dagoi ba:i. Ilia gagui huluane da laluga nei dagoi. Hina Gode Bagadedafa da amo hou huluane hamoi dagoi.
14Be hano wayabo bagade da hano amoga nabai, amo defele, osobo bagade fifi asi gala huluanedafa da Hina Gode Ea hadigi hou dawa:su, amoga nabai ganumu.
15Dili da wadela:lesi dagoi ba:mu! Dili da ougi bagadeba:le, dilia na:iyado fifi lai amo gogosiama:ne amola fonobonesima:ne hamoi dagoi. Dilia hamobeba:le, ilia da adini ba:i dunu defele, feloale asi.
16Dili amolawane da dilima nodosu fisili, gogosiasu amoga dedeboi dagoi ba:mu. Dili dilisu da adini nanu, feloale masunu. Dili da dunu enoma, se dabe bagadedafa i. Amo se iasu defele, Hina Gode da dilima se dabe imunu. Amola dilima nodosu da afadenene, dilima gogosiasu fawane ba:mu.
17Dili da Lebanone iwila abusa:i dagoi. Wali dili da hedofai dagoi ba:mu. Dili da Lebanone iwilaga ohe fi fane legei. Wali sigua ohe fi da dilima doagala:beba:le, dili da baligili beda:mu. Bai dili da fane legesu hou bagade hamoi dagoi, amola osobo bagade fifi asi gala dunu ilima, amola ilia moilai bai bagade amoma gegene nimi sa:i dagoi.
18Loboga hamoi ‘gode’ da hamedei liligi. Osobo bagade dunu fawane da amo liligi hamosa. Amola amo liligi da ogogosu fawane olelesa. Amo liligi ea hahamosu dunu da e dafawaneyale dawa:sea, amo da e fidima:bela:? Hame mabu! Amo ogogosu ‘gode’ liligi da sia:mu hamedei.

19Dili da wadela:lesi dagoi ba:mu! Dili da ifa daba: amoma, “Nedigima!” sia:sa. Amola gele sua:i amoma, “Wa:legadoma!” sia:sa. Loboga hamoi ogogosu ‘gode’ da dilima liligi afae olelemu defele ganabela:? Hame mabu! E da silifa amola gouli amoga dedeboi dagoi. Be amo ganodini esalusu da hame ba:sa.
20Hina Gode da Ea Hadigi Debolo Diasu ganodini esala. Osobo bagade fifi asi gala dunu huluane da Ea midadi ouiya:le amola asabole esaloma:mu.