Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Habakuk

Habakuk 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mi tokim Bikpela pinis long wari bilong mi na mi wetim em i givim tok long mi, bai mi ken bekim tok bilong en gen. Mi was long en na wet i stap olsem ol soldia i save go antap long ol taua na was long ol birua.
2Orait na Bikpela i tokim mi olsem, “Mi laik givim yu sampela tok long wanpela samting olsem driman. Yu raitim gut dispela tok long wanpela hap ston na wanem man i laik ritim, em i ken lukim gut.
3Taim bilong ol dispela samting i mas kamap, em i no yet. Olsem na yu mas raitim dispela tok na putim i stap. Tasol i no longtaim na dispela samting mi laik soim yu long en, em bai i kamap. Yu ting bai em i no inap kamap kwik, tasol yu mas wet liklik na em bai i kamap.
4Dispela tok i olsem, ‘Ol man nogut i save bikhet na ol i no save mekim stretpela pasin. Tasol ol man i bihainim tru pasin bilong God, ol i stretpela man na ol bai i stap laip.’”
5Ol man nogut i kamap olsem ol man i spak nogut tru na ol i mekim nogut tru long ol arapela man. Ol man i save mangal long kisim planti samting, ol i bikhetman na ol i no save sindaun gut. Ol i gat laik long kisim planti samting olsem dai i laik kisim planti manmeri. Olsem na ol i save pait long planti kantri na winim ol na bosim ol.
6Tasol ol manmeri bilong ol dispela kantri bai i tok bilas long ol dispela man i bosim ol. Bai ol i tokim ol olsem, “Yupela man bilong paulim samting bilong ol arapela lain, bai yupela i bagarap. Wanem taim bai yupela i lusim pasin bilong hariapim ol man long bekim dinau long yupela?”
7Wantu tasol yupela man i bin daunim ol arapela lain, bai yupela yet i gat bikpela dinau, na ol arapela lain bai i kam long yupela na tokim yupela long bekim dispela dinau hariap. Yes, ol birua bai i kam na pulim olgeta samting bilong yupela na karim i go.
8Yupela i bin pulim olgeta samting bilong ol manmeri bilong planti kantri. Na yupela i bin kilim i dai planti manmeri na bagarapim ol taun bilong ol. Tasol yupela i abrusim sampela man na bihain ol bai i kirap na bekim wankain pasin long yupela olsem yupela i bin mekim long ol arapela lain.
9Yupela man i bin kisim planti samting bilong ol arapela lain, yupela bai i bagarap. Yupela i bin givim ol dispela samting long ol lain bilong yupela yet. Na yupela i bin wokim ol strongpela haus bilong banisim gut ol samting bilong yupela na yupela i ting long dispela pasin bai yupela i abrusim bagarap.
10Pasin nogut bilong yupela yet i daunim nem bilong ol lain bilong yupela. Yupela i bin bagarapim planti kantri, olsem na yupela yet i mas bagarap.
11Na ol ston yupela i banisim ol haus long en, ol tu i save singaut na kotim yupela. Na ol sparen bilong haus bilong yupela i bekim wankain tok.
12Yupela man i bin kilim i dai planti manmeri bilong mekim taun bilong yupela yet i sanap strong, yupela bai i bagarap. Yupela i tingting long strongim taun bilong yupela, na yupela i bin mekim ol kain kain pasin nogut.
13Yupela i bin daunim ol kantri na kalabusim ol manmeri, na ol i hatwok tru long wokim ol samting bilong yupela. Tasol paia bai i kukim olgeta dispela samting na dispela wok ol i mekim bai i lus nating. Bikpela I Gat Olgeta Strong bai i mekim dispela samting i kamap.
14Na olgeta manmeri na olgeta samting long graun bai i save tru long biknem na strong bilong Bikpela. Dispela save bai inapim olgeta hap graun olsem solwara i inapim mak bilong en olgeta.
15Yupela man i gat bikpela kros long ol arapela na yupela i bin mekim nogut tru long ol, yupela bai i bagarap. Belhat bilong yupela i olsem kap wain na yupela i bin mekim nogut long ol olsem man i givim planti wain long ol wantok na mekim ol i spak na lusim laplap samting na ol i sem nogut tru.
16Olsem tasol Bikpela bai i daunim biknem bilong yupela na bai yupela i sem nogut tru. Bai em i givim pe nogut long yupela, olsem em i mekim yupela yet i dring planti wain na yupela i spak nogut tru. Ol man bai i lukim yupela yet i stap as nating, na biknem bilong yupela bai i pundaun na yupela bai i sem moa yet.
17Yupela i bin katim bikbus bilong Lebanon, olsem na nau God bai i mekim wankain pasin long yupela. Yupela i bin mekim olsem ol wel animal nogut i kilim planti abus, tasol nau yupela yet bai i bagarap. Dispela ol samting bai i kamap, long wanem, yupela i bin kilim i dai planti manmeri na bagarapim ol taun bilong ol.
18Yupela man i save tokim ol hap diwai na hap ston olsem, “Yu lusim slip na kirap,” yupela bai i bagarap. Yupela i ting dispela samting bai i kirap na soim yupela wanpela samting, a? Ol giaman god bai i helpim yupela olsem wanem? Ol i no inap. Giaman god, em i wanpela samting ol man yet i bin wokim long gol na hap diwai samting. Olsem na dispela samting i no inap mekim wanpela tok tru long yupela. Em i save giamanim yupela tasol, na bai yupela i bagarap. Man yet i sapim dispela giaman god na em i ting dispela samting inap helpim em. Tasol em i no inap tru. Dispela giaman god i no inap mekim wanpela tok. Maski yupela i bilasim gut long silva na gol, em i no inap mekim wanpela samting.

20Tasol Bikpela em i no olsem. Em i stap insait long haus bilong en, na yupela olgeta manmeri bilong graun, yupela i mas i kam klostu long em na yupela i mas pasim maus i stap.