Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Habakkuk

Habakkuk 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Emeyak sin nakayang ay pantean di gowardiya ta sed-ek mo sino di ibagan Diyos ya din songbat na sin kararag ko.
2Siya na di songbat Diyos en sak-en, “Estem ay isolat si bato din ibagak en sik-a ta nalaka ay mabasa.
3Masapol ay isolat mo dana tan daan pay laeng di naikeddeng ay timpo ay katongpalan da. Olay mo kaman mabayag, masapol ay sed-em, tan sigurado ay matongpal dana ay adi mataktak.
4Din managbasol yan magay kosto ay pantongpalan da, ngem din nalinteg ay ipogaw et maibasar din biyag da sin pammati da.”