Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 38

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Zĩbeezĩ Yuda bↄ̀ a gbɛ̃́ↄ kĩ́i, à gɛ̀ zↄ̃̀lɛ Adulaũ gbɛ̃́ pↄ́ wì mɛ Hila bɛ.
2Wekĩi ↄ̃ à kpàaũu ń Kanaa bùsu gbɛ̃́ pↄ́ wì mɛ Sua nɛnↄɛo, ↄ̃ à aà sɛ̀ nↄ ũ.
3À nↄsì à nɛ'ì gↄ̃ɛ ũ, ↄ̃ à tↄkpàɛ̀ Ɛɛ.
4À ɛ̀a nↄsì lↄ, à nɛgↄ̃ɛ ì, ↄ̃ à tↄkpàɛ̀ Onani.
5À ɛ̀a nɛgↄ̃ɛ ì lↄ, ↄ̃ à tↄkpàɛ̀ Sela. Gↄↄ pↄ́ à nɛ́pi ì, a ku Kezibuɛ.
6Ɔ̃ Yuda nↄɛ pↄ́ wì mɛ Tamaa sɛ̀ a nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia Ɛɛɛ.
7Ɛɛ kɛ̀ Diiɛ gbɛ̃vãi ũ, ↄ̃ à aà dɛ̀.
8Ɔ̃ Yuda ò Onaniɛ: Ǹ n vĩ̀i gyaa sɛ́, ní buikɛ n vĩ̀iɛ lá wì kɛwa.
9Kɛ́ Onani dↄ̃ nɛ́ pↄ́ á i ń a vĩ̀i gyaao aↄ dɛ a bui ũo, tó à wùlɛaànↄ, ì azĩa e bàasiɛ, kɛ́ asu buikɛ a vĩ̀iɛo yã́i.
10Yã́ pↄ́ àlɛ kɛpi kɛ̀ Diiɛ ĩ́i, ↄ̃ à aà dɛ̀ lↄ.
11Ɔ̃ Yuda ò a nɛ́ gyaa Tamaaɛ: Gɛ ǹyↄ̃ gyaable n mae bɛ e ma nɛ́ Sela zↄ̃ↄkũ. Asa àlɛ e Sela a ga lá a vĩ̀iↄwaɛ. Ɔ̃ Tamaa gɛ̀ zↄ̃̀lɛ a mae bɛ.
12Kɛ́ a gↄↄ gɛ̃̀gɛ̃, ↄ̃ Yuda na gà. Kɛ́ aà sↄ̃ nìni, à dàzɛu, àlɛ gɛ́ a sãkãkɛ̃ɛlɛnaↄ kĩ́i Timɛna ń a gbɛ̃na Adulaũ gbɛ̃́ Hilao.
13Ɔ̃ wà a baokpà Tamaaɛ wà mɛ̀: N zãde lɛ́ gɛ́ Timɛna a sãↄ kãkɛ̃ɛlɛi.
14Ɔ̃ à a gyaablepↄↄ wòlo, à pↄlↄgãu sɛ kù a wɛ́a, ↄ̃ à gɛ̀ zↄ̃̀lɛ Ɛnaiũ bↄlɛu Timɛna zɛ́u. Asa a è Sela gbãakũ̀ mɛ́ wi a kpawà nↄ ũo.
15Kɛ́ Yuda aà è, ↄ̃ à aà dìlɛ káalua ũ, kɛ́ à pↄkù a wɛ́a yã́i.
16Ɔ̃ à sↄ̃̀aàzi zɛ́ saɛ à mɛ̀: To mà wúlɛnnↄ. I aà dↄ̃ a nɛ́ gyaa ũo. Ɔ̃ nↄɛpi mɛ̀: Tó n wulɛmanↄ, bↄ́ ńyↄ̃ kpaai?
17A wèwà à mɛ̀: Má a blenɛↄ do kpã́sãnɛ. Ɔ̃ à mɛ̀: Tↄ̀ↄmadilɛmɛɛ e ǹyↄ̃ gɛ́ kpã́sãi.
18Ɔ̃ à aà là à mɛ̀: Bↄ́ tↄ̀ↄma mà dilɛnɛi? À mɛ̀: Ǹ n seelakɛbↄ ń a bao ń gopana pↄ́ ń kũao kpaa. Ɔ̃ a kpàwà à wùlɛaànↄ, ↄ̃ à kɛ̀ nↄ ũ.

19Ɔ̃ nↄɛpi fɛ̀lɛ tà bɛ, à a pↄlↄgãu gò à a gyaablepↄↄ dà.
20Yuda a gbɛ̃na Adulaũ gbɛ̃́ zĩ̀ ń blenɛo a tↄ̀ↄmaboi nↄɛpi kĩ́i. Kɛ́ à kà, i aà eo.
21Ɔ̃ à wekĩideↄ làla à mɛ̀: Káalua pↄ́ kú Ɛnaiũ zɛ́ saɛ la yãa ku má ni? Aa wèwà aa mɛ̀: Káalua ku lao fá!
22Ɔ̃ à ɛ̀a tà, a ò Yudaɛ: Mi aà eo. Wekĩideↄ mɛ̀ wa káalua dↄ̃ we yãa seo.
23Ɔ̃ Yuda mɛ̀: Aàↄ pↄ́piↄ kũa. Wásu to gbɛ̃́ↄ wá yáalↄo. Ma n zĩ ń blepio, ni aà eo.
24Mↄ àaↄ̃ gbɛa wà mↄ̀ wa ò Yudaɛ wà mɛ̀: N nɛ́ na Tamaa káaluakà, ↄ̃ à nↄsì a káaluakaa guu. Yuda mɛ̀: À bↄaànↄ, wi tɛsↄ̃wà.
25Kɛ́ wàlɛ bↄaànↄ bàasi, à lɛ́kpãsãkɛ̀ a zãdeɛ à mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ pↄ́ɛ beeↄ vĩ mɛ́ nↄdↄ̀magu. Seelakɛbↄ ń a bao ń gopanaɛ beeo gwa, tó ń a de dↄ̃.
26Yuda pↄ́piↄ dↄ̃̀, ↄ̃ à mɛ̀: Nↄɛpi yã́ na dɛmala, asa mi aà kpa ma nɛ́ Selawao. Yuda i wúlɛaànↄ lↄo.
27Kɛ́ à kà nɛ'ia, à mↄ lè sìaↄ mɛ́ kú aà gbɛɛ guu.
28Gↄↄ pↄ́ àlɛ nɛ'i, a gbɛ̃do ↄbↄ̀, ↄ̃ nↄɛ nɛ'ina wↄ̃ↄtɛ̃na dↄ̀wà à mɛ̀: Nɛ́ɛ bee mɛ́ bↄ̀ káau.
29Kɛ́ nɛ́pi a ↄ sↄ̀aa, ↄ̃ nɛ́ plaade bↄ̀, ↄ̃ nↄɛpi mɛ̀: N bↄ bùiɛ fá! Ɔ̃ wà tↄkpàɛ̀ Pɛlɛzi.
30Bee gbɛa kɛ́ aà gbɛ̃do pↄ́ wà wↄ̃ↄtɛ̃na dↄ̀ aà ↄwapi bↄ̀, ↄ̃ wà tↄkpàɛ̀ Zela.