Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ Ablahaũ fɛ̀lɛ we, à gɛ̀ Nɛgɛvɛ bùsuu Kadɛsi ń Suluo zãnguo. Kɛ́ à gɛ̀ zↄ̃̀lɛ Gelaa,
2à mɛ̀ a na Salaá a dãeɛ, ↄ̃ Gelaa kí Abimɛlɛki gbɛ̃́ zĩ̀ à aà sɛ̀ sùò.
3Ɔ̃ Lua bↄ̀ mↄ̀ Abimɛlɛkiwa nana guu gwãasĩna a òɛ̀: Ńyↄ̃ ga nↄ pↄ́ ń sɛ̀pi yã́i, asa nↄzãeɛ.
4À mↄ lè Abimɛlɛki i wúlɛaànↄ yãao, ↄ̃ à mɛ̀: Dii, ńyↄ̃ bui pↄ́ aai yãe kɛoↄ dɛdɛ yã̀?
5Aàpi mɛ́ òmɛɛ a dãeɛo lé? Nↄɛpi sↄ̃ à mɛ̀ a dãↄɛ. Ma yãkɛ̀ a zɛ́waɛ, má tàae vĩo.
6Ɔ̃ Lua òɛ̀ nanapi guu: Ao, má dↄ̃ kɛ́ n yãkɛ̀ a zɛ́waɛ. Ayãmɛto ma kpanɛ ǹ duunakɛmɛɛ, mi we n ↄkã̀ nↄɛpiwao.
7Tiasa, gↄ̃ɛpi dee nↄ kpawà, asa ãnabiɛ, i wabikɛnɛ, kɛ́ ǹ e ǹ gↄ̃ ń aafiao. Tó ni aà nↄpi kpawà sↄ̃o, ǹyↄ̃ dↄ̃ kɛ́ n gaɛ, mpi ń n gbɛ̃́ↄ ápii.
8Ɔ̃ Abimɛlɛki fɛ̀lɛ kↄↄkↄↄ, à a gbɛ̃́ↄ sìsi à yã́pi dàu a sìunɛ́ píi, ↄ̃ vĩa ń kṹ maamaa.
9Ɔ̃ Abimɛlɛki Ablahaũ sìsi a òɛ̀: Bↄ́ yã́ ń kɛ̀wɛ̃ɛ màai? Bↄ́ yã́ ma zãwànɛ, ↄ̃ n gbasa ń tò ma gↄ̃ duunde ũ ń ma bùsuoi? N yã́ pↄ́ dɛ wà kɛo kɛ̀mɛɛ.
10Bↄ́ làasoo ń kɛ̀ n gbasa n yã́pi kɛ̀i?
11Ablahaũ wèwà à mɛ̀: Málɛ e yãa gbɛ̃e Lua vĩa vĩ bùsuɛ bee guuo, mɛ́ wasu ma dɛ ma nↄ yã́i.
12Bee gbɛa nↄɛpiá ma dãeɛ sĩana. Wá de doũɛ, baade ń a dao, ↄ̃ à gↄ̃̀ ma nↄ ũ.
13Kɛ́ Lua ma bↄ ma mae bɛ yãa, málɛ bɛbɛbɛbɛ, ↄ̃ má ò ma nↄpiɛ gu pↄ́ wa su gɛu píi, aà gbɛ̃kɛkɛmɛɛ, aàli o a dãↄn ma ũ.
14Ɔ̃ Abimɛlɛki mↄ̀ ń sãↄ ń zuↄ ń zↄgↄ̃ɛↄ ń zↄnↄɛↄ, a kpà Ablahaũwa, ↄ̃ à aà na sↄ̀aaɛ̀.
15Ɔ̃ Abimɛlɛki mɛ̀: Ma bùsun kɛ, zↄ̃lɛ gu pↄ́ ń yei.
16Ɔ̃ a ò Salaɛ: Ma ã́nusu ↄwatɛ̃ ↄ̀aa sↄo kpà n dãↄwa awakpabↄ ũ, kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ kunnↄↄ píi, aai dↄ̃ kɛ́ ni tàaekɛo.
17Ɔ̃ Ablahaũ wabikɛ̀ Luawa, ↄ̃ Lua Abimɛlɛki gbã̀gbã ń aà nao ń aà nↄ pↄ́ i mɛ́sɛdilɛnɛ́oↄ, kɛ́ aa e nɛ'i,
18asa Dii tò Abimɛlɛki bɛ nↄɛↄ fĩikũ̀ɛ Ablahaũ napi yã́ musu.