Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sala kɛ̀ wɛ̃̀ basoolosↄo ń plaoɛ,
2ↄ̃ à gbàsa gà Kiliataaba pↄ́ wì mɛ tia Hɛblↄ̃, Kanaa bùsuu. Ɔ̃ Ablahaũ aà bɛɛkɛ̀, à ↄ́ↄlↄ̀ aà gaa yã́ musu.
3Kɛ́ à gò aà gɛa, à gɛ̀ a ò Iti buiↄnɛ:
4Nibↄ bↄ̀mↄn ma ũ á guu. À tↄↄlɛ yíaa gɛvĩkĩi ũ, mà gɛvĩu.
5Aa òɛ̀:
6Mae, wá yãma. Lua gbɛ̃́ báaaden n ũ wá guu. Ǹ n gɛ vĩ gɛ̀'ɛ pↄ́ kɛ̀nɛ maa guu. Wá gbɛ̃e a ginɛ ń gɛ̀'ɛo kɛ́ ǹ gɛ vĩuo.
7Ɔ̃ Ablahaũ fɛ̀lɛ kùlɛ bùsupideↄnɛ,
8a ònɛ́: À ma yãma, tó a we mà gɛ vĩ la. À wabikɛmɛɛ Zohaa nɛ́ Ɛfↄ̃nↄwa,
9aà Mapela gbɛ̀'ɛ pↄ́ kú aà bú lɛ́ yíaa a ↄ̃awa, i gↄ̃ ma gɛvĩkĩi ũ á bùsuu la.
10Ɛfↄ̃nↄ zↄ̃lɛa ń guu a wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛu we, ↄ̃ a ò Ablahaũɛ Itiↄ wáa píi à mɛ̀:
11Aawo mae, ma yãma. Ma n gba buapi ń gbɛ̀'ɛ pↄ́ kú weoɛ. Ma n gba ma gbɛ̃́ↄ wáaɛ. Ma n gbaɛ ǹ gɛ vĩu.
12Ablahaũ kùlɛ bùsupideↄnɛ,
13ↄ̃ a ò Ɛfↄ̃nↄɛ an wáa ḿpii: Swã́kpa ǹ ma yãma. Má buapi fĩaboɛ. Ma ↄ̃a sí, mí gɛ vĩu.
14Ɔ̃ Ɛfↄ̃nↄ òɛ̀:
15Mae, ma yãma. Tↄↄlɛ pↄ́ a ↄ̃a ã́nusu ↄwatɛ̃ ↄ̀aa plaɛ, bↄ́n bee ũ wá zãnguoi? Ǹ n gɛ vĩ.
16Ablahaũ aà yãmà, ↄ̃ à ã́nusu pↄ́ a ò yↄ̃̀ɛ̀ gbɛ̃́ↄ wáa laatanaↄ zaau.
17Beewa ↄ̃ Ɛfↄ̃nↄ bú pↄ́ kú Mapela, Mamale saɛ, gↄ̃̀ Ablahaũ pↄ́ ũ ń gbɛ̀'ɛ pↄ́ kúuo ń lí pↄ́ kú we e búpi lɛ́waↄ píi.
18À gↄ̃̀ Ablahaũ pↄ́ ũ Iti pↄ́ mↄ̀ wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛu weↄ wáa píi.

19Bee gbɛa Ablahaũ a na vĩ̀ Mapela bua gbɛ̀'ɛpi guu Mamale pↄ́ wì mɛ tia Hɛblↄ̃ saɛ, Kanaa bùsuu.
20Màa bú ń gbɛ̀'ɛ pↄ́ dɛ yãa Itiↄ pↄ́ ũo gↄ̃̀ Ablahaũɛ gɛvĩkĩi ũ.