Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dṹnia guu yãa píi bui mɛ̀ndoɛ, yã́ doũ wì o.
2Lá gbɛ̃́ↄ lɛ́ sↄ̃kĩikpakpa gukpɛ oi, kɛ́ aa kà Babiloni bùsu gusalalau, ↄ̃ aa zↄ̃̀lɛ we.
3Aa òkↄ̃ɛ: Wà gɛ wà bilikibↄ, wí kpasa maamaa. Biliki mɛ́ ń gbɛ ũ, kↄtaa mɛ́ ń sĩmaa ũ.
4Ɔ̃ aa mɛ̀: Wà mɛɛwia kálɛ wà kpɛdidiakↄ̃a bo, a misona zↄ̃ luabɛwa. Wà wázĩa tↄbↄ, kɛ́ wásu gↄ̃ gbándodo dṹnia guuo yã́i.
5Ɔ̃ Dii pìla à mɛɛwiapi gwà ń kpɛ́ lɛsĩ pↄ́ gbɛ̃nazĩnaↄ bòo.
6Ɔ̃ à mɛ̀: Ampii an bui doũɛ, yã́ doũ aaì o, ↄ̃ yã́ pↄ́ aa bↄ̀òn laa? Yã́ pↄ́ aa a làasookɛ̀, tiasa aa kɛɛ, pↄe a kpánɛ́ a guu lↄo.
7Wà pila gɛ́ we wà ń yã́ yãalɛnɛ́, kɛ́ aasu kↄ̃ yãma lↄo.
8Ɔ̃ Dii ń fãaa we gbándodo dṹnia guu píi, ↄ̃ aa ń mɛɛwia kálɛa tò.
9Ayãmɛto wà tↄkpà wɛ̃́lɛpiɛ Babɛli, asa wekĩi ↄ̃ Dii tò dṹnia bui píi yã́ bↄ̀u. Za wekĩi à ń fãaa dṹnia guu píi.
10Sɛũ buiↄ yã́n kɛ: Sɛũ wɛ̃̀ basↄode guu ↄ̃ à Aapasa ì í daa dṹniaa gbɛa wɛ̃̀ pla.
11A gbɛa à kɛ̀ wɛ̃̀ ↄ̀aa pla ń basↄoo, à nɛ́ pãleↄ ì lↄ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ.
12Aapasa wɛ̃̀ bla sↄosaide guu ↄ̃ à Sela ì.
13A gbɛa à kɛ̀ wɛ̃̀ ↄ̀aa pla ń àaↄ̃o, à nɛ́ pãleↄ ì lↄ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ.
14Sela wɛ̃̀ baakwide guu ↄ̃ à Ɛbɛlu ì.
15A gbɛa à kɛ̀ wɛ̃̀ ↄ̀aa pla ń àaↄ̃o, à nɛ́ pãleↄ ì lↄ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ.
16Ɛbɛlu wɛ̃̀ baakwi ń síiↄ̃ode guu ↄ̃ à Pɛlɛgi ì.
17A gbɛa à kɛ̀ wɛ̃̀ ↄ̀aa pla ń baakwio, à nɛ́ pãleↄ ì lↄ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ.
18Pɛlɛgi wɛ̃̀ baakwide guu ↄ̃ à Leu ì.

19A gbɛa à kɛ̀ wɛ̃̀ ↄ̀aa do ń kɛ̃okwio, à nɛ́ pãleↄ ì lↄ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ.
20Leu wɛ̃̀ baakwi ń plaode guu ↄ̃ à Selugi ì.
21A gbɛa à kɛ̀ wɛ̃̀ ↄ̀aa do ń soplao, à nɛ́ pãleↄ ì lↄ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ.
22Selugi wɛ̃̀ baakwide guu ↄ̃ à Nakↄↄ ì.
23A gbɛa à kɛ̀ wɛ̃̀ ↄ̀aa do, à nɛ́ pãleↄ ì lↄ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ.
24Nakↄↄ wɛ̃̀ baakwi dosaide guu ↄ̃ à Tela ì.
25A gbɛa à kɛ̀ wɛ̃̀ basoolo mɛ̀ndosai, à nɛ́ pãleↄ ì lↄ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ.
26Tela wɛ̃̀ bàaↄ̃kwide guu ↄ̃ à Ablaũ ń Nakↄↄo ń Halanao ì.
27Tela buiↄ yã́n kɛ: Tela Ablaũ ń Nakↄↄo ń Halanao ì, ↄ̃ Halana Lↄtu ì.
28Halana gà a mae Tela wáa Uluɛ, Babiloni bùsuu, gu pↄ́ wà aà ìu.
29Ablaũ ń Nakↄↄo nↄsɛ̀. Ablaũ na tↄ́n Salai, Nakↄↄ na sↄ̃ ↄ̃n Halana nɛ́ Milika ũ. Halanapi mɛ́ Isika ì lↄ.
30Salaiá fĩiɛ, i nɛ'io.
31Ɔ̃ Tela a nɛ́ Ablaũ ń a tↄũna Lↄtuo ń Ablaũ na Salaio sɛ̀ bↄ̀lɛńnↄ Ulu, Babiloni bùsuu, aalɛ gɛ́ Kanaa bùsuu. Kɛ́ aa kà Halana, aa zↄ̃̀lɛ we.
32Tela wɛ̃̀ ↄ̀aa do ń sↄoode guu ↄ̃ à gà Halana.