Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Doomettaabaa

Doomettaabaa 38

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1He wode Yihudai ba ishanttuppe shaahettidi, Adulaama giyo kataman de7iya Hiira giyo bitaniyaara de7anau biis.
2Yan Yihudai SHuu7a giyo Kanaaniyaa na7eera gaittiis; i o ekkidi machchiis.
3A ayyo abbe ixettada attuma na7aa yelaasu; yelada a Eera sunttaasu.
4Qassikka abbe ixettada attuma na7aa yelaasu; yelada a Oonaana sunttaasu.
5Qassi gujjadakka attuma na7aa yelaasu; yelada a SHeela sunttaasu. A yelidoi Akiziiba giyo biittaana.
6Yihudai ba baira na7aa Eerayyo Ti7imaaro giyo machchiyo immiis.
7Yihudaa baira na7ai, Eeri, GODAA sinttan iita asa gidiyo gishshau, GODAI a woriis.
8Yihudai Oonaana, “Ne ishaa machcheekko gelada, o aissa; ne ishaayyo na7a yelada a xeesissa” yaagiis.
9SHin Oonaani yelettiya naati baageeta gidennaagaa eriis; hegaa gishshau ba ishaa machcheera zin77iyo wode audenne, ba ishaayyo na7i yelettenna mala, ba zerettaa biittan gussees.
10I oottidobai GODAA sinttan iitabaa gidido gishshau, GODAI akka woriis.
11Hegaappe guyyiyan, Yihudai ba na7aa machchiyo Ti7imaaro, “Ta na7ai SHeeli diccana gakkanaassi ne aawaa soo baada, am77etettan de7ashsha” yaagiis. Hegaa i aibissi giidee giikko, ikka ba ishanttudan haiqqanaakkonne giidi hirggido gishshaassa. Hegaa gishshau Ti7imaara baada ba aawaa son de7aasu.
12Daro wodiyaappe guyyiyan Yihudaa keettaayyiyaa, SHuu7a na7iyaa haiqqaasu. Yihudai ba kayyuwaappe minettido wode, ba dorssaa ikisiyaa meediya asatukko Timina kiyiis; qassi a laggee, Adulaamiyaa Hiiri aara biis.
13Asai Ti7imaaro, “Be7a; ne bolloi Yihudai, ba dorssatu ikisiyaa meedanau Timina kiyees” yaagidi yootiis.
14A ba am77etettaa maayuwaa qaaraasu; bana balettanau shaashiyaa ekkada gullettaasu. Gullettada Timina efiya ogiyaa doonan de7iya Enaima katamaa penggen uttaasu. Hegaa a oottidoogee, SHeeli dicci gakkinkka a ayyo machcho gidanau imettabeennaagaa erido gishshaassa.
15Yihudai o be7ido wode, shaaramuxa giidi qoppiis; aissi giikko, a ba som77uwaa gulletta uttaasu.
16Ba na7aa machchiyo gidiyoogaa erennan de7iiddi, ogiyaa gaxaa ikko shiiqidi o, “Tanaara zin77arkki!” yaagiis. Yaagin a, “Taani nenaara zin77ikko, neeni taayyo ai immuutee?” yaagada oichchaasu.
17Oichchin i, “Taani ta wudiyaappe issi deeshsha maraa neeyyo yeddana” yaagiis. Yaagin a, “Neeni hegaa taayyo yeddana gakkanaassi ai oittuutee?” yaagaasu.
18Yaagin i, “Ai oittoo?” yaagiis. Yaagin a, “Ne maatafa wottiyo migiduwaa, a aattiyo baqettaanne ne kushiyan de7iya gatimaa oitta” yaagaasu. Yaagin i hegeeta immidi, iira zin77in, a ayyo shahaaraasu.

19A hegaappe denddada biidoogaappe guyyiyan, ba gullettaa shaashiyaa qaarada, ba am77etettaa maayuwaa maayaasu.
20Yihudai ba oittidobaa he mishireeppe zaari ekkanau deeshsha maraa ba laggiyaa Adulaama bolli iyyo kiittiis; shin i o demmibeenna.
21I he biittaa asaa, “Enaima kataman, ogiyaa doonan uttida shaaramuxa maccaasiyaa awaanee?” yaagidi oichchiis. Oichchin asai, “SHaaramuxa maccaasi hagan mulekka baawa” yaagiis.
22Yaagin i Yihudaakko simmidi a, “Taani o demmabeikke; hegaa bollikka he biittaa asai, ‘SHaaramuxa maccaasi hagan mulekka baawa’ yaagiis” yaagiis.
23Yaagin Yihudai, “Ba oiqqidoogaa bau ekku; hegee xayikko, asi nuna miiccana. Simmi taani iyyo deeshsha maraa yeddaas; shin neeni o demmabaakka” yaagiis.
24Heezzu agina keenaappe guyyiyan asai, “Ne na7aa maccaasiyaa Ti7imaara shaaramuxada shahaaraasu” yaagidi Yihudaayyo yootiis. Yootin Yihudai, “O kare kessidi taman xuuggite” yaagiis.
25O kare kessiyo wode, “Taani shahaaridoogee ha miishshatu godaassa; be7a; ha maatafaa wottiyo migidoi, a aattiyo baqettainne gatimai obaakko erana danddayikko era” yaagada ba bolluwaassi kiitaa kiittaasu.
26Yihudai he miishshata eridi, “Taappe a xillo; aissi giikko, taani o ta na7aa SHeelayyo immabeikke” yaagiis. Hegaappe guyyiyan, i iira haranttuwaa zin77ibeenna.
27A yelana haniyo wode, i uluwan mentte attuma naati de7oosona.
28A maarettishin, etappe issoi ba kushiyaa kessiis; kessin maaretissiyaara, “Be7ite; hagee koiro kiyees” gaanau zo7o qunccuutiyaa ekkada a kushiyan qachchaasu.
29SHin i ba kushiyaa guyye ekkido wode, a ishai kiyiis; kiyin a, “Neeni waana porxxu gaada kiyadii!” yaagaasu. Hegaa gishshau, Paareesa gaada a sunttaasu.
30Hegaappe guyyiyan, a kushiyan zo7o qunccuutee de7iyo a ishai kiyiis; a sunttai Zaraaha geetettiis.