Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ablahaũ zikũ̀ à kà zã̀, mɛ́ Dii ɛ̀fãaikɛ̀ɛ̀ yã́pii guu.
2Ɔ̃ a ò a zↄ̀blenaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ pↄ́ dɛ a pↄ́pii yãgↄ̃gↄ̃na ũɛ: Ɔsↄlↄ ma gbala taau,
3mí tó ǹ lɛgbɛ̃ ń Dii musu ń zĩ́lɛo Lua tↄ́o, kɛ́ ńyↄ̃ Kanaa bùsu pↄ́ má kúu nↄ sɛ ma nɛ́ɛo.
4Gɛ́ ma bɛ bùsuu ma daɛↄ guu, ní nↄsɛ ma nɛ́ɛ we.
5Ɔ̃ aà zↄ̀blenapi aà là à mɛ̀: Tó nↄɛpi i we bↄ̀ tɛmazi à sùmanↄ bùsuɛ beeu sↄ̃o bɛ? Má gɛ́ ń n nɛ́o bùsu pↄ́ n bↄu yã̀?
6Ablahaũ òɛ̀: Laaika! Ńsu gɛ́ ń ma nɛ́o weo.
7Dii Lua Musude ma bↄ ma mae bɛ ma daɛↄ bùsuu, ↄ̃ à yã'òmɛɛ, à lɛgbɛ̃̀ à mɛ̀ á bùsuɛ bee kpa ma buiↄwaɛ. Aàpi mɛ́ a a Malaika zĩ aà dↄaanɛ. Wekĩi ↄ̃ ńyↄ̃ nↄsɛu ma nɛ́ɛ.
8Tó nↄɛpi i we bↄ̀ tɛnzio, ńyↄ̃ bↄ lɛ́ pↄ́ má tò ń gbɛ̃̀ guuɛ. Ńsu gɛ́ we ń ma nɛ́oo fá!
9Ɔ̃ aà zↄ̀blenapi a ↄ sↄ̀lↄ a dii gbala taau, à lɛgbɛ̃̀ɛ̀ yã́pi musu.
10Zↄ̀blenapi a dii yiongoↄ sɛ̀ mɛ̀n kwi ń a dii àizɛɛ bui píio, ↄ̃ à fɛ̀lɛ gɛ̀ Nakↄↄ bɛ wɛ̃́lɛu Sili Mɛsↄpↄtami bùsuu.
11Kɛ́ à kà we, a tò yiongoↄ kã́mabò lↄ̀ↄ saɛ wɛ̃́nkpɛ. Kɛ́ oosi kɛ̀, gↄↄ pↄ́ nↄɛↄ ì bↄlɛ ítↄi,
12ↄ̃ à wabikɛ̀ Luawa à mɛ̀: Dii, ma dii Ablahaũ Lua, gbɛ̃kɛkɛ ma diiɛ. To ma tá kɛ na oosia.
13Gwa, má zɛa lↄ̀ↄ saɛ kɛ. Tó wɛ̃́lɛ wɛ̃́ndiaↄ bↄ̀lɛ ítↄi,
14wɛ̃́ndia pↄ́ má òɛ̀ aà a lo pila à idãmɛɛ mà mi, tó a òmɛɛ mà mi, í kpá ma yiongoↄwa lↄ, má dↄ̃ kɛ́ n gbɛ̃kɛkɛ̀ ma diiɛ, nↄɛ pↄ́ ń dìlɛ n zↄ̀blena Izaaki pↄ́ ũn we.
15I yã́pi o a làao, ↄ̃ Bɛtuɛ nɛ́ Lɛbɛka bↄ̀ ń loo dia a gã̀u. Bɛtuɛá Ablahaũ vĩ̀i Nakↄↄ nɛ́ pↄ́ a ì ń a na Milikaoɛ.
16Nↄ kɛfɛnaɛ, mɛ́ a lɛ́so, gↄ̃ɛe i wúlɛaànↄ yãao. À mↄ̀ lↄ̀ↄi, à itↄ̀ lo pai, ↄ̃ à ɛ̀a lɛ́ tá.
17Ɔ̃ zↄ̀blenapi bàalɛ̀ gɛ̀ guzↄ̃̀ɛ̀ à mɛ̀: Ma gba í mà mi, baa yↄↄ.
18Nↄɛpi mɛ̀: Mi Baa! Ɔ̃ à a lo pìla gↄ̃̀ↄ, à í kpàwà, a mì.

19Kɛ́ à í kpàwà a mì a làa, à mɛ̀: Má tↄ́ ń yiongoↄnɛ lↄ, aa mi e aa kã́.
20Ɔ̃ à a lo í kà pↄ́ↄ imibↄu gↄ̃̀ↄ, à ɛ̀a bàalɛ̀ gɛ̀ ítↄi lↄ̀ↄi, ↄ̃ à itↄ̀ yiongoↄnɛ píi.
21Ɔ̃ gↄ̃ɛpi zɛ̀, àlɛ aà gwa soee, kɛ́ à e dↄ̃ tó Dii a to a tá kɛ na, ge a kɛ nao.
22Kɛ́ yiongoↄ imì aa làa, ↄ̃ gↄ̃ɛpi vua tãana maa dà nↄpiɛ a níu, à vua zã'ↄana dàɛ̀ mɛ̀n pla. Tãanapi gbia kà galaũ sↄo, zã'ↄanapiↄ sↄ̃ galaũ basↄobasↄo.
23Ɔ̃ à aà là à mɛ̀: Omɛɛ, dé nɛ́n n ũi? Wá ikĩi e n mae bɛa?
24Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Bɛtuɛ nɛ́n ma ũ, Milika ń Nakↄↄo tↄũna.
25Sɛ̃ ń tàaao di wá bɛɛ, mɛ́ ikĩi kú lↄ.
26Ɔ̃ gↄ̃ɛpi mipɛ̀lɛ à kùlɛ Diiɛ à mɛ̀:
27Wà Dii ma dii Ablahaũ Lua sáaukpa, kɛ́ i gí gbɛ̃kɛ ń náaio yãkɛiɛ̀o yã́i. Mapi sↄ̃, Dii dↄ̀aamɛɛ ma dii daɛↄ bɛ.
28Ɔ̃ wɛ̃́ndiapi bàalɛ̀ gɛ̀ yã́pi dàu a sìu a bɛdeↄnɛ.
29Lɛbɛkapi dãↄ vĩ, wì mɛɛ̀ Labã. À bↄ̀ wɛ̃́nkpɛ ń bao, à gɛ̀ gↄ̃ɛpi lè lↄ̀ↄ'ɛa,
30asa a è a dãe tãana ń zão daa, mɛ́ à yã́ pↄ́ gↄ̃ɛpi òɛ̀ mà. Kɛ́ à gɛ̀ aà lè ń yiongoↄ lↄ̀ↄ'ɛa,
31à mɛ̀: Mↄ́, n gbɛ̃́ pↄ́ Dii báaadàngu! Àkɛa ń zɛa wɛ̃́nkpɛi? Ma kpɛkɛ̀kɛnɛ ń yiongoↄ dↄdↄkĩio.
32Gↄ̃ɛpi gɛ̃̀ ua, ↄ̃ Labã yiongoↄ aso pòlo à sɛ̃la niɛ ń tàaao kpàmá, à í kpà gↄ̃ɛpiwa, ↄ̃ à gbá pìpiò ń a gbɛ̃́ↄ ḿpii.
33Wà blɛ dìlɛɛ̀, ↄ̃ à mɛ̀: Má pↄble gĩao e mà yã́ pↄ́ ma mↄò o. Ɔ̃ Labã mɛ̀: O.
34Ɔ̃ à mɛ̀: Ablahaũ zↄ̀blenan ma ũ.
35Dii ɛ̀fãaikɛ̀ ma diiɛ maamaa, ↄ̃ à gↄ̃̀ ↄde ũ. À aà gbà sãↄ ń zuↄ ń ã́nusuo ń vuao ń zↄgↄ̃ɛↄ ń zↄnↄɛↄ ń yiongoↄ ń zàa'ĩnaↄ.
36Ma diipi na Sala nɛ'ì gↄ̃ɛ ũ a zikũ guu, ↄ̃ ma dii pↄ́ pↄ́ á vĩ kpà nɛ́piwa píi.

37Ma dii tò ma lɛgbɛ̃̀, asa à mɛ̀ másu Kanaa bùsu pↄ́ á kúu nↄ sɛ a nɛ́ɛo.
38À mɛ̀ mà gɛ́ a de bɛ a bui guu, mí nↄsɛ a nɛ́ɛ we.
39Ɔ̃ ma a dii là ma mɛ̀, tó nↄɛpi i we bↄ̀ tɛmazio sↄ̃ bɛ?
40A wèa à mɛ̀, Dii pↄ́ á tɛaàzi, ↄ̃mɛ a a Malaika zĩ aà gɛ́ zɛimɛɛ, kɛ́ ma tá e kɛ na, mí nↄsɛ a nɛ́ɛ a de bɛ daɛↄ guu.
41À mɛ̀ tó ma gɛ a buiↄ kĩ́i, tó wi weio, ma bↄ lɛ́ pↄ́ má gbɛ̃̀ɛ̀ guun we.
42Kɛ́ ma ka lↄ̀ↄi gbã ma mɛ̀: Dii, ma dii Ablahaũ Lua, tó n wei, to ma tá kɛ na.
43Má kú lↄ̀ↄ'ɛa. Wɛ̃́ndia pↄ́ mↄ̀ ítↄi, mɛ́ má òɛ̀ aà ma gba í yↄↄ mà mi,
44tó a ò mà mi, ítↄ ma yiongoↄnɛ lↄ, má dↄ̃ kɛ́ wɛ̃́ndia pↄ́ ń dìlɛ à kɛ ma dii nɛ́ pↄ́ ũn we.
45E màↄ yã́pi o ma nↄ̀sɛ guu màↄ láa, ↄ̃ Lɛbɛka bↄ̀ ń loo dia a gã̀u, à mↄ̀ lↄ̀ↄ'ɛa à itↄ̀. Ɔ̃ má òɛ̀ aà ma gba í mà mi.
46À a lo pìla gↄ̃̀ↄ, à mɛ̀ mà mi, í kpá ma yiongoↄwa lↄ. Má mì ↄ̃ a kpà ma yiongoↄwa.
47Ɔ̃ ma aà là, dé nɛ́n aà ũi? À mɛ̀ Bɛtuɛ nɛ́n a ũ, Milika ń Nakↄↄo tↄũna. Ɔ̃ ma tãanadàɛ̀ a níu, ma zã dàɛ̀ a ↄↄwa.
48Ɔ̃ ma mipɛ̀lɛ ma kulɛ Dii ma dii Ablahaũ Luaɛ, ma aà sáaukpà, asa à dↄ̀aamɛɛ zɛ́ súsu guu, kɛ́ mà a dii vĩ̀i tↄũna sɛ́ aà nɛ́ɛ.
49Tiasa tó á we gbɛ̃kɛ ń náaio yãkɛ ma diiɛ, à omɛɛ. Tó i wei sↄ̃o, à omɛɛ, mí gɛ́ gupãlei.
50Labã ń Bɛtuɛo wèwà aa mɛ̀: Yã́pi bↄ̀ Dii kĩ́iɛ, wá yãe oa vĩo, a maa ge a vãi.
51Lɛbɛka kɛ, ǹ aà sɛ taò, i gↄ̃ n dii nɛ́ na ũ lá Dii òwa.
52Kɛ́ Ablahaũ zↄ̀blenapi ń yãmà, à wùlɛ tↄↄlɛ Diiɛ.
53Ɔ̃ à nↄamblebↄ pↄ́ wa kɛ̀ ń ã́nusuo ń vuaoↄ ń pↄkasaↄ bↄ̀lɛ kpà Lɛbɛkawa. À aà dãↄ ń aà dao gbà pↄ́ ↄdeↄ lↄ.
54Ɔ̃ aàpi ń gbɛ̃́ pↄ́ kuaànↄↄ pↄblè aa imì, ↄ̃ aa ì we. Kɛ́ aa fɛ̀lɛ kↄↄ à mɛ̀: À ma gbaɛ mà ta ma diiwa.

55Nↄ dãↄ ń aà dao mɛ̀: To nɛ́pi gↄ̃wanↄ baa gↄↄ kwi, í gbasa tá.
56Ɔ̃ gↄ̃ɛpi ònɛ́: Lá Dii ma tá kɛ̀na kɛ́wa, ásu ma dↄdↄo. À ma gbaɛ mà ta ma diiwa.
57Ɔ̃ aa mɛ̀: Wà nɛ́pi sísi wà aà la.
58Ɔ̃ aa Lɛbɛka sìsi aa aà là aa mɛ̀: Ńyↄ̃ tá ń gbɛ̃́pioa? Ɔ̃ Lɛbɛka mɛ̀: Má tá.
59Ɔ̃ aa Lɛbɛka gbàɛ ń zↄ pↄ́ à aà gwà za aà nɛ́zĩo, aalɛ tá ń Ablahaũ zↄ̀blenao ń aà gbɛ̃́ↄ.
60Aa samaa'ò Lɛbɛkaɛ aa òɛ̀: Nɛ́, ńyↄ̃ gↄ̃ gbɛ̃́ dasidasiↄ dazi ũ, n buiↄ iↄ iko vĩ ń zangudeↄwa.
61Ɔ̃ Lɛbɛka fɛ̀lɛ ń a zↄnↄɛↄ, aa kà yiongoↄ kpɛ, aa bↄ̀ tɛ gↄ̃ɛpizi, ↄ̃ à tàńnↄ.
62À mↄ lè Izaaki sù ń lↄ̀ↄ pↄ́ wì mɛ Luabɛ̃ɛpↄima'eo, à zↄ̃̀lɛ Nɛgɛvɛ bùsuu.
63À bↄ̀ gɛ̀ làasookɛi sɛ̃u oosi, ↄ̃ kɛ́ à wɛzù, a è yiongoↄ lɛ́ mↄ́.
64Lɛbɛka wɛzù à Izaaki è sↄ̃, ↄ̃ à pìla a yiongo kpɛ kpakpa,
65à zↄ̀blenapi là à mɛ̀: Dén gↄ̃ɛ pↄ́ bɛ sɛ̃u àlɛ mↄ́ daiwálɛ kee ũi? Ɔ̃ zↄ̀blenapi wèwà à mɛ̀: Ma diiɛ. Ɔ̃ Lɛbɛka a pↄlↄgãu sɛ kù a wɛ́a.
66Kɛ́ aa kà Izaaki kĩ́i, zↄ̀blenapi yã́ pↄ́ á kɛ̀ sɛ̀lɛ sìuɛ̀ píi.
67Izaaki gɛ̃̀ ń Lɛbɛkao a da Sala zwã̀akpɛu, ↄ̃ à aà sɛ̀, à gↄ̃̀ aà nↄ ũ. A yeaàzi, ↄ̃ aà nↄ̀sɛ nìni a da gaa gbɛa.