Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 48

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gↄↄpla gbɛa wa ò Yosɛfuɛ aà mae lɛ́ gyãkɛ, ↄ̃ à a nɛ́ gbɛ̃ↄn plaↄ Manase ń Ɛflaiũo sɛ̀lɛ gɛ̀ńnↄ.
2Kɛ́ wa ò Yakↄbuɛ aà nɛ́ Yosɛfu mↄ̀ aà gwai, à kↄaikɛ̀ à fɛ̀lɛ zↄ̃̀lɛ a lii musu.
3A ò Yosɛfuɛ: Lua Gbãapiide bↄ̀a Luzu, Kanaa bùsuu, à báaadàmagu,
4a òmɛɛ á tó mà nɛ'i maamaa, í ma kã́fĩ mà gↄ̃ buiↄ dezi ũ, í bùsupi kpa ma buiↄwa ma kpɛ an pↄ́ ũ e gↄↄpii.
5Tiasa nɛ́ gbɛ̃ↄn pla pↄ́ n ń í Egipi zadↄ̃ mi mↄ n kĩ́ioↄá ma pↄ́ↄnɛ. Ɛflaiũ ń Manaseo gↄ̃̀ ma nɛ́ↄ ũ lán Lubɛni ń Simɛↄowaɛ.
6Nɛ́ pↄ́ ńyↄ̃ ń i an gbɛaↄ mɛ́ aaↄ dɛ n pↄ́ ũ, aai ń túbi e ń vĩ̀iↄ kĩ́i.
7Asa kɛ́ málɛ su ń Mɛsↄpↄtamio, n da Lasɛli gà zɛ́u Ɛflata pↄ́ wì mɛ tia Bɛtɛlɛũ lɛ́i Kanaa bùsuuɛ, ↄ̃ ma aà vĩ̀ zɛ́u we.
8Ɔ̃ Isaili Yosɛfu nɛ́ↄ gwà à mɛ̀: Deↄn wei?
9A ò a maeɛ: Nɛ́ pↄ́ Lua ma gba laↄn we. Ɔ̃ Isaili mɛ̀: Mↄ́ńnↄ ma kĩ́i mà sa'olɛkɛnɛ́.
10Zikũ Isaili wɛ́ lìaa, àlɛ gu'e maao, ↄ̃ Yosɛfu sↄ̃̀aàzińnↄ. Isaili lɛpɛ̀pɛmá à ń kpá a kùɛ,
11ↄ̃ a ò Yosɛfuɛ: Málɛ e yãa má wɛsinlɛ lↄo, ↄ̃ Lua tò ma n e ń n nɛ́ↄ lↄ.
12Yosɛfu ń gó a mae gbáa, ↄ̃ à kùlɛɛ̀ à a mipɛ̀lɛ.
13Ɔ̃ Yosɛfu a nɛ́ↄ kũ̀ ḿpla ḿpii. À Ɛflaiũ kũ̀ ń ↄplaao Yakↄbu ↄzɛɛ oi, ↄ̃ à Manase kũ̀ ń ↄzɛɛo Yakↄbu ↄplaa oi, ↄ̃ à sↄ̃̀aàzińnↄ.
14Ɔ̃ Yakↄbu a ↄ pã̀kↄ̃a à ↄplaa nà Ɛflaiũ pↄ́ dɛ dãuna ũ miwa, à ↄzɛɛ nà Manase pↄ́ dɛ yoa ũ miwa.
15Ɔ̃ à sa'olɛkɛ̀ Yosɛfuɛ à mɛ̀: Lua pↄ́ ma deziↄ Ablahaũ ń Izaakio tɛ̀aàzi, Lua pↄ́ dↄ̀aamɛɛ ma kua guu e ń a gbão,
16aà Malaika pↄ́ ma bↄ vãi píi guu, aà báaada nɛ́ɛ beeↄgu, aà to wàↄ ń sisi ma tↄ́wa, ń ma deziↄ Ablahaũ ń Izaakio tↄ́o, aà to aaↄ kↄ̃ maamaa dṹnia guu.
17Kɛ́ Yosɛfu è a mae a ↄplaa nà Ɛflaiũ miwa, i kɛɛ̀ nao. À a mae ↄ kũ̀ kɛ́ à go Ɛflaiũ miwa à na Manase pↄ́wa,
18à mɛ̀: Màa no Baa, gbɛ̃́ɛ bee mɛ́ yoa ũ. Ǹ n ↄplaa na aà miwa.

19Ɔ̃ aà mae gì à mɛ̀: Má dↄ̃, má dↄ̃. Aàpi sↄ̃ a gↄ̃ bui ũ, aↄ zↄ̃ↄ, ãma aà dãuna zↄ̃ↄ aↄ dɛaàlaɛ, aà bui aↄ dasi.
20Zĩbeezĩ ↄ̃ à sa'olɛkɛ̀nɛ́ à mɛ̀: Isailiↄ samaa'okↄ̃ɛ ń á tↄ́o aa mɛ Lua to ǹ gↄ̃ lán Ɛflaiũ ń Manaseowa. Màa à Ɛflaiũ dↄ̀aa Manaseɛ.
21Ɔ̃ Isaili ò Yosɛfuɛ: Ma ka gaa, ãma Lua aↄ kúánↄ, i ɛa táánↄ á deziↄ bùsuu.
22Sikɛũ pↄ́ má sì Amↄleↄwa ń ma fɛ̃ndao ń ma sáo, ma n gba n vĩ̀iↄ gbɛuɛ.