Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 37

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yakↄbu ku Kanaa bùsuu, gu pↄ́ a mae zↄ̃̀lɛu.
2Yakↄbu buiↄ yã́n kɛ: Yosɛfuá ɛ̀waasonaɛ. Aà wɛ̃̀ gɛ̃o ń plaode guu kɛ́ àlɛ sãↄ dã́ ń a vĩ̀iↄ, aà mae naↄ Bila ń Zilipao nɛ́ↄ, ↄ̃ à yãvãi pↄ́ aa kɛ̀ kↄmalɛkɛ̀ a maeɛ.
3Isaili ye Yosɛfuzi dɛ a nɛ́ kĩniↄla, kɛ́ à aà ì a zikũ guu yã́i, ↄ̃ à ulatao zↄ̃̀ɛ̀.
4Kɛ́ aà vĩ̀iↄ è ń mae yeaàzi dɛńla, ↄ̃ aa zàaàgu, aali we yãna òaànↄo.
5Yosɛfu nana'ò, ↄ̃ a sɛ̀lɛ sìu a vĩ̀iↄnɛ, ↄ̃ aa ɛ̀a zàaàgu dɛ a zia.
6A ònɛ́: À nana pↄ́ má ò ma.
7Má è wálɛ sɛ̃yeye bua, ↄ̃ ma sɛ̃̀ bàaa fɛ̀lɛ zɛ̀. Á pↄ́ↄ lìai, ↄ̃ aa kùlɛɛ̀.
8Ɔ̃ aà vĩ̀iↄ òɛ̀: Ńlɛ e ńyↄ̃ gↄ̃ wá kía ũ nɛe? Ńyↄ̃ ikokɛwá nɛe? Ɔ̃ aa ɛ̀a zàaàgu dɛ a zia nana pↄ́ a òpi yã́i.
9Yosɛfu ɛ̀a nana'ò lↄ, ↄ̃ a sɛ̀lɛ sìu a vĩ̀iↄnɛ à mɛ̀: Ma ɛa nana'ò lↄ. Má è ĩatɛ̃ ń mↄvuao ń saana mɛ̀n kuɛdoↄ lɛ́ kúlɛkulɛmɛɛ.
10À nanapi sɛ̀lɛ sìu a maeɛ lↄ, ↄ̃ aà mae pàlawà à mɛ̀: Bↄtaa nana ń ò màai? Mapi ń n dao ń n vĩ̀iↄ, ńlɛ e wá mↄ wúlɛ n aɛ nɛe?
11Aà vĩ̀iↄ ĩ́isɛ̀aànↄ. Aà mae sↄ̃ a nanapi yã́ kũa a sↄ̃u.
12Aà vĩ̀iↄ gɛ̀ ń mae sãↄ dã́i Sikɛũ.
13Ɔ̃ Isailipi ò Yosɛfuɛ: N vĩ̀iↄ lɛ́ sãdã Sikɛũ nolo? Mↄ mà n zĩ ń kĩ́ie! A wèwà à mɛ̀: Má làa.
14Ɔ̃ a òɛ̀: Gɛ́ n vĩ̀iↄ gwai ń ń sãↄ, tó aa aafia, ní ɛa sumɛɛ ń a baoo. Ɔ̃ à aà gbàɛ, à bↄ̀ Hɛblↄ̃ guzulɛu à gɛ̀ Sikɛũ.
15Àlɛ liaaliaa sɛ̃u, ↄ̃ gↄ̃ɛe kpàaũaànↄ à aà là à mɛ̀: Bↄ́ ńlɛ wɛɛlɛi?
16A wèwà à mɛ̀: Málɛ a vĩ̀iↄ wɛɛlɛɛ. Tó n ń sãdãdãkĩi dↄ̃, omɛɛ.
17Gbɛ̃́pi mɛ̀: Kɛ́ aa bↄ̀ lakĩi, má mà aa mɛ̀ wàlɛ gɛ́ Dotaniɛ. Ɔ̃ Yosɛfu pɛ̀lɛńzi à ń lé Dotani.
18Kɛ́ aa aà è kãaa, e àↄ gɛ́ kái ń kĩ́i, aa lɛkpàaĩaàzi aa mɛ̀ wà aà dɛ.
19Aa òkↄ̃ɛ: À gwa, nana'onki lɛ́ mↄ́ kee.
20À to wà aà dɛ sa, wí aà zu ɛɛ beeↄ do guu, wí o wài mɛ́ aà sò. Wá e lá aà nanaↄ midɛ.
21Kɛ́ Lubɛni yã́pi mà, a ye à aà misi, ↄ̃ à mɛ̀: Wásu aà dɛo.
22Ásu to au bↄwào. À aà zu ɛɛ beeu guwaiwaiu la, ásu à aà dɛo. Lubɛni ònɛ́ màa, kɛ́ a ye à aà misi, í ɛa à aà kpa a maewa yã́iɛ.
23Kɛ́ Yosɛfu kà a vĩ̀iↄ kĩ́i, aa aà ula bↄ̀aàla, aà ulataopi.
24Ɔ̃ aa aà sɛ̀ wa zù ɛpiu. Ɛpi da giiɛ, a í vĩo.
25Ɔ̃ aa zↄ̃̀lɛ lɛ́ pↄble. Kɛ́ aa wɛzù, aa Isimaɛla bui kyaamaↄ è, aa bↄ̀ Galada bùsuu, aalɛ gɛ́ Egipi. An yiongoↄ lí'ↄ ń gãmalɛo ń tulaletio sɛa.
26Ɔ̃ Yuda ò a gbɛ̃́ↄnɛ: Tó wa wá dãuna dɛ̀, mɛ́ wa aà dɛa ùlɛ, bↄ́ ài wá ei?
27À to wà aà yía Isimaɛla buipiↄwa. Wásu aà dɛo, wá dãuna nolo? Wá au doũɛ. Ɔ̃ aà gbɛ̃́ↄ aà yãmà.
28Kɛ́ Madiã laatanapiↄ lɛ́ gɛ̃, aa Yosɛfu gà wà bↄ̀ ɛu, wà aà yìa Isimaɛla buipiↄwa ã́nusu ↄwatɛ̃ bao, ↄ̃ aa gɛ̀aànↄ Egipi.
29Kɛ́ Lubɛni sù ɛpi kĩ́i, i Yosɛfu e we lↄo, ↄ̃ à a pↄkasaↄ ga kɛ̃̀kɛ̃.
30Ɔ̃ à gɛ̀ a dãunaↄ kĩ́i à mɛ̀: Nɛ́pi ku we lↄo. Má gɛ́ má ń beeo ni?
31Aa blesana kũ̀ wa dɛ̀, ↄ̃ aa Yosɛfu ulapi sɛ màlɛ a au guu.
32Ɔ̃ aa aà ulataopi sɛ̀ tàò ń maeɛ aa mɛ̀: Pↄ́ pↄ́ wá èn kɛ. N nɛ́ ula yã̀, ge aà pↄ́ no?
33A dↄ̃̀, ↄ̃ à mɛ̀: Ma nɛ́ ulataoɛ, wài mɛ́ aà sò. Waiyoo, à ma nɛ́ Yosɛfu tàitaiɛ.
34Ɔ̃ à a ulada ga kɛ̃̀, à zwã̀nkasa sɛ dↄ̀ a pi, ↄ̃ à a nɛ́pi ↄ́ↄlↄ̀ e'e'e.
35Aà nɛgↄ̃ɛↄ ń aà nɛnↄɛↄ mↄ̀ aà nↄ̀sɛ níniiɛ̀ ḿpii, ãma à gì wà a nↄ̀sɛ níniɛ à mɛ̀: Máↄ a nɛ́pi gaa ↄ́ↄlↄɛ e mà gɛ taò aà kĩ́i bɛdau. Ɔ̃ àlɛ búbuapɛ a nɛ́pi yã́ musu.
36Madiãpiↄ sↄ̃ aa Yosɛfu yìa Pↄtifaawa Egipi. Falaↄ̃ↄ ìwaↄ doɛ, ↄ̃mɛ aà dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ.