Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ Ablaũ kà wɛ̃̀ basↄo mɛ̀ndosai, Dii bↄ̀ mↄ̀wà à mɛ̀: Mámɛmaa Lua Gbãapiide. Tɛmazi, níↄ ku tàaesai.
2Ma bàakuannↄ aↄ gɛɛ, mí n bui kã́fĩnɛ maamaa.
3Ablaũ wùlɛ a gbɛɛu Lua aɛ, ↄ̃ Lua òɛ̀:
4Lá ma bàa kunnↄ, ńyↄ̃ gↄ̃ bui dasiↄ dezi ũ.
5Wàli onɛ Ablaũ lↄo, sema Ablahaũ, asa má n kɛ buiↄ dezi ũɛ.
6Má tó n bui dasikũ, buiↄ ń kíaↄ bↄ n kĩ́iɛ.
7Ma bàa aↄ kunnↄ ń n buiↄ e gↄↄpiiɛ. Máↄ dɛ n Lua ũ ń n buiↄ n kpɛ.
8Má Kanaa bùsu pↄ́ ń kú a guu nibↄ ũ kpama píi ń n buiↄ n kpɛ, kɛ́ aaↄ vĩ gↄↄpii, míↄ dɛ ń Lua ũ.
9Lua ɛ̀a ò Ablahaũɛ: Mpi ń n buiↄ, àↄ ma bàakuaánↄ yã́ kũa e á buiwa.
10Mpi ń n buiↄ, yã́ pↄ́ málɛ dilɛɛ́ àↄ kũan kɛ: Sema á gↄ̃ɛ píi lí tↄ̃zↄ̃.
11À tↄ̃zↄ̃ ma bàakuaánↄ seela ũ.
12Sema n bui nɛgↄ̃ɛↄ lí tↄ̃zↄ̃ an gↄↄ swaaↄ̃de zĩ́ e an buiwa, nɛ́ pↄ́ wà ń í n bɛↄ ń zↄ pↄ́ wa lù buipãleↄwaↄ píi.
13Wà aà ì n bɛn nò, wa lù zↄ ũn nò, sema aà tↄ̃zↄ̃. Bee iↄ dɛ ma bàakuaánↄ gↄↄpii seela ũ á mɛwa.
14Sema àli gyafↄↄde bↄ á guu, asa gbɛ̃́ pↄ́ i tↄ̃zↄ̃o i ma bàakuaánↄ yãdaoɛ.
15Ɔ̃ Lua ɛ̀a ò Ablahaũɛ: Ńsuli o n naɛ Salai lↄo, nìli oɛ̀ sa Sala.
16Má báaadaaàgu, mí tó aà nɛ'i gↄ̃ɛ ũ, i gↄ̃ buiↄ dazi ũ. Bùsu kíaↄ bↄ aà kĩ́iɛ.
17Ɔ̃ Ablahaũ wùlɛ a gbɛɛu Lua aɛ, à yáalↄ̀ a ò a nↄ̀sɛ guu: Gbɛ̃́ pↄ́ kà wɛ̃̀ basↄo a nɛ'ie? Lá Sala kà wɛ̃̀ basiiↄ̃kwi, a nɛ'ie?
18Ɔ̃ à ɛ̀a ò Luaɛ: Suɛ! Ǹyↄ̃ Isimaɛla gwa.

19Lua mɛ̀: Sĩana guu n na Sala a nɛ'i gↄ̃ɛ ũ, ní tↄ́kpaɛ̀ Izaaki. Ma bàa aↄ kuaànↄ ń aà buiↄ e gↄↄpiiɛ.
20Isimaɛla yã́ musu, ma n yãmà. Má báaadaaàgu, a nɛ'i, i kã́fĩ maamaa. A nɛgↄ̃ɛↄ i gbɛ̃ↄn kuɛpla, mɛ́ aa gↄ̃ kíaↄ ũ, aà bui i dasikũ.
21Ń beeo ma bàakuannↄ a gↄ̃ Izaakiɛɛ. Zii maa'i ↄ̃ Sala a aà i.
22Kɛ́ Lua yã'ò Ablahaũɛ a làa, ↄ̃ à gòaàla à tà musu.
23Ɔ̃ Ablahaũ a nɛ́ Isimaɛla sɛ̀ ń a bɛ gↄ̃ɛ pↄ́ wà ń í a bɛↄ ń zↄ pↄ́ wà ń lúↄ píi, ↄ̃ à tↄ̃zↄ̃̀nɛ́ zĩbeezĩ gↄ̃̀ↄ lá Lua òɛwa.
24Ablahaũ kà wɛ̃̀ basↄo mɛ̀ndosai, ↄ̃ à gbàsa tↄ̃zↄ̃̀,
25aà nɛ́ Isimaɛla sↄ̃ wɛ̃̀ kuɛ'aaↄ̃.
26Zĩ́ doũ zĩ ↄ̃ Ablahaũ tↄ̃zↄ̃̀ ń a nɛ́ Isimaɛlao
27ń a bɛ gↄ̃ɛ pↄ́ wà ń í aà bɛↄ ń zↄ pↄ́ wà ń lú buipãleↄwaↄ píi. Aa tↄ̃zↄ̃̀ gↄↄ doũ zĩ́ɛ.