Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Adamu a na Ɛva dↄ̃̀ nↄɛ ũ, ↄ̃ à nↄsì à Kainu ì. Ɔ̃ à mɛ̀: Ma gↄ̃ɛ ì ń Dii gbãao.
2Ɔ̃ à aà dãuna Abɛli ì lↄ. Abɛli kɛ̀ sãdãna ũ mɛ́ Kainu kɛ̀ sɛ̃̀wana ũ.
3Gↄↄewa Kainu mↄ̀ ń a buapↄ́ↄ à Dii gbà.
4Abɛli sↄ̃ à mↄ̀ ń a sãnɛ sɛ̃́ia mɛkpaao. Abɛli yã́ kà Diigu, ↄ̃ à aà gba sì.
5Kainu sↄ̃, aà yã́ i ka Diiguo, ↄ̃ i aà gba sio. Ɔ̃ Kainu pↄ pà maamaa, aà oa ↄ̃̀ↄkpà.
6Ɔ̃ Dii ò Kainuɛ: Bↄ́yãi n pↄ fɛ̃̀ii? Àkɛa n oa ↄ̃̀ↄkpài?
7Tó n zɛ ń yãmaao, n oa aↄ weeao lé? Tó ni zɛ ń yãmaao sↄ̃o, duuna naalɛnɛ n kpɛɛlɛ. N ni lɛ́ aà dɛ, sema ǹ zĩblewà.
8Ɔ̃ Kainu ò a dãuna Abɛliɛ: Wà gɛ́ sɛ̃u. Kɛ́ aa kà we, ↄ̃ à fɛ̀lɛ ń a dãunao à aà dɛ̀.
9Dii Kainu là à mɛ̀: Má n dãuna Abɛli kuui? A wèwà à mɛ̀: Má dↄ̃o. Ma dãuna dↄ̃̀anan ma ũa?
10Ɔ̃ Dii mɛ̀: Bↄ́ ń kɛ̀i? N dãuna au lɛ́ lɛzumazi za tↄↄlɛ mà zɛanↄ.
11Tiasa ńyↄ̃ gↄ̃ láaipↄ ũɛ, ní zãkũ ń tↄↄlɛ pↄ́ n dãuna au mì n ↄzĩo.
12Tó n sɛ̃wà, tↄↄlɛ a kã́fĩakɛnɛo. Ńyↄ̃ↄ sↄ̃kĩikpakpa ǹyↄ̃ liaaliaa dṹnia guuɛ.
13Ɔ̃ Kainu ò Diiɛ: Ĩadamaɛ bee gbãa dɛmala, má fↄ̃o.
14Ńlɛ ma ya tↄↄlɛu la gbãɛ sa. Máↄ kɛ̃amaɛ sa. Máↄ sↄ̃kĩikpakpaɛ, míↄ liaaliaa dṹnia guu, gbɛ̃́ pↄ́ kpàaũmanↄ i ma dɛ.
15Ɔ̃ Dii òɛ̀: Màa no! Tó gbɛ̃́ n dɛ, wa n pↄ́ tↄsinɛ gɛ̃n soplaɛ. Ɔ̃ Dii wɛ̃̀sãe kɛ̃̀ Kainuwa, kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ kpàaũaànↄ su aà dɛo yã́i.
16Ɔ̃ Kainu dàzɛu à kɛ̃̀ Diiwa. À gɛ̀ zↄ̃̀lɛ Nↄdi bùsuu Edɛni gukpɛ oi.
17Kainu wùlɛ ń a nↄo, ↄ̃ à nↄsì à Ɛnↄki ì. A gbɛa Kainu wɛ̃́lɛ kàlɛ, ↄ̃ à a nɛ́pi tↄ́ kpàɛ̀.
18Ɛnↄki Iladi ì, Iladi Mɛuyaɛ ì, Mɛuyaɛ Mɛtusaɛ ì, Mɛtusaɛ Lemɛki ì.

19Lemɛki nↄsɛ̀ mɛ̀n pla, ado tↄ́n Ada, ado Zila.
20Ada Yabali ì. Ɔ̃mɛ pↄdãna pↄ́ aaìↄ ku zwã̀akpɛuↄ dezi káau ũ.
21Aà dãuna tↄ́n Yubali. Ɔ̃mɛ mↄↄnlɛnaↄ ń kulɛpɛnaↄ dezi káau ũ.
22Zila sↄ̃, ↄ̃mɛ Tubali Kainu ì. Sian aà ũ. Ì pↄ́pii pí ń mↄsio ń mↄgotɛ̃o. Aà dãe tↄ́n Naama.
23Lemɛki ò a naↄnɛ: Ada ń Zilao, à ma yãma, ma naↄ, à swã́kpa ma yã́i. Gbɛ̃e ma kɛ'ĩa, ↄ̃ ma aà dɛ̀, ɛ̀waasopi ma lɛɛ, ↄ̃ ma aà kàalɛ.
24Wa Kainu pↄ́ tↄsiɛ̀ gɛ̃n soplaɛ, ma Lemɛki ma pↄ́ sↄ̃, gɛ̃n bàaↄ̃kwi ń soplao.
25Adamu wùlɛ ń a nↄo lↄ, ↄ̃ à nɛgↄ̃ɛ ì. À tↄkpàɛ̀ Sɛti, asa à mɛ̀ Lua a gba nɛ́ pãle Abɛli pↄ́ Kainu aà dɛ̀ gɛ̃ɛ ũɛ.
26Sɛti sↄ̃ à nɛgↄ̃ɛ ì, ↄ̃ à tↄkpàɛ̀ Ɛnↄsi. Za zĩbeezĩ ↄ̃ wà nà Dii sísiawa.