Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 50

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yosɛfu kùsi a maewa, àlɛ aà gaa ↄ́ↄlↄ, àlɛ lɛ́pɛpɛwà.
2Ɔ̃ a ò a zĩkɛna ɛsɛdeↄnɛ aa ɛsɛ ń nísio dↄↄ a mae gɛwa. Ɔ̃ aa kɛ̀ Isaili gɛɛ màa
3e gↄↄ bla, kɛ́ asu yaikɛo yã́i, asa màa Egipiↄ ì kɛ, ↄ̃ aa aà gɛ'ĩanabↄ̀ gↄↄ bàaↄ̃kwi.
4Kɛ́ gɛ'ↄↄlↄ làa, Yosɛfu ò Falaↄ̃ↄ bɛdeↄnɛ: À gáafaakɛmɛɛ! À yã́ɛ bee omɛɛ Falaↄ̃ↄɛ:
5Kɛ́ ma mae è álɛ ga, a tò ma lɛgbɛ̃̀ɛ à mɛ̀ mà a vĩ mia'ɛ pↄ́ á lù azĩa pↄ́ ũ Kanaa bùsuuɛ. Má ye mà gɛ́ mà a mae vĩ we sa, mí ɛa su.
6Ɔ̃ Falaↄ̃ↄ òɛ̀: Gɛ ǹ n mae vĩ lá n a lɛgbɛ̃̀ɛ̀wa.
7Kɛ́ Yosɛfu lɛ́ gɛ́ a mae vĩi, Falaↄ̃ↄ ìwaↄ ń a bɛ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń Egipi bùsu gbãadeↄ gɛ̀aànↄ píi.
8Yosɛfu bɛdeↄ ń a vĩ̀iↄ ń a de bɛdeↄ gɛ̀ píi lↄɛ. An nɛ́fɛ̃nɛnaↄ ń ń sãↄ ń ń bleↄ ń ń zuↄ mɛ́ gↄ̃̀ Gosɛ̃ bùsuu ńtɛ̃ɛ.
9Sↄ̃́goↄ ń sↄ̃deↄ ku lↄ. Wa dasi maamaaɛ.
10Kɛ́ aa kà Atada pↄ́wɛngbɛ̃zɛa Yuudɛ̃ baale, ↄ̃ aa nà gɛwiiwa e'e'e, ↄ̃ Yosɛfu a mae gɛ'ĩanabↄ̀ we gↄↄ sopla.
11Kɛ́ Kanaa bùsudeↄ è lá wà gɛ'ĩanabↄ̀ Atada pↄ́wɛngbɛ̃zɛa, ↄ̃ aa mɛ̀: Egipiↄ ì gɛ'ĩanabↄ zↄ̃ↄ, ↄ̃ wà tↄkpà Yuudɛ̃ baale gupiɛ Abɛli Egipi.
12Beewa Yakↄbu nɛ́ↄ kɛ̀, lá a ònɛ́wa.
13Aa aà gɛ sɛ̀ wà tàò Kanaa bùsuu, ↄ̃ aa aà vĩ̀ Mapela bua gbɛ̀'ɛ pↄ́ Ablahaũ lù Iti bui Ɛfↄ̃nↄwa mia'ɛ ũ guu Mamale gukpɛ oi.
14Kɛ́ Yosɛfu a mae vĩ̀ a làa, à ɛ̀a tà Egipi ń a vĩ̀iↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̀aànↄ aà mae vĩiↄ píi.
15Kɛ́ Yosɛfu vĩ̀iↄ è ń mae gà, aa òkↄ̃ɛ: Tó Yosɛfu fɛ̀lɛwanↄ, mɛ́ a ye vãi pↄ́ wá kɛ̀ɛ píi fĩabowɛ̃ɛ sↄ̃ bɛ?
16Ɔ̃ aa lɛ́kpãsãkɛ̀ɛ̀ aa mɛ̀: E n mae àↄ gɛ́ gai, à mɛ̀
17wà onɛ ǹ sùuukɛwanↄ ń wá tàaeo ń wá duunao, asa wa vãikɛ̀nɛɛ. N yã́ na! Sùuukɛwanↄ ń wá tàaeↄ. N mae Lua zↄ̀blenaↄn wá ũ. Kɛ́ Yosɛfu yã́pi mà, à ↄ́ↄlↄ̀.
18Ɔ̃ aà vĩ̀iↄ mↄ̀ aà kĩ́i, aa kùlɛɛ̀ aa mɛ̀: N zↄↄn wá ũ.

19Ɔ̃ Yosɛfu ònɛ́: Ásu to vĩa á kũo. Luan ma ũa?
20Á ye yãvãikɛmɛɛ yãaɛ, ↄ̃ Lua tò à lìlɛ yãmaa ũ, kɛ́ à e gbɛ̃́ↄ misi dasi, lá àlɛ kɛ tiaɛwa.
21Ásu to vĩa á kũo. Má á gwa ń á nɛ́ↄ. Màa à yãna ònɛ́ à ń gbáò sↄ̃̀.
22Yosɛfu ku Egipi ń a de bɛdeↄ e à kà wɛ̃̀ basↄokwi.
23À wɛsì Ɛflaiũ sĩ́wɛnaↄlɛ, mɛ́ à wɛsì Manase nɛ́ Makii nɛ́ↄlɛ lↄ.
24Ɔ̃ Yosɛfu ò a gbɛ̃́ↄnɛ: Ma gaa zã̀o. Lua mɛ́ a mↄ dↄálɛ, i bↄánↄ bùsuu la, i gɛ́ánↄ bùsu pↄ́ à a lɛgbɛ̃̀ Ablahaũ ń Izaakio ń Yakↄbuoↄnɛ guu.
25Ɔ̃ à lɛdìlɛ Isailiↄnɛ à mɛ̀: Tó Lua mↄ̀ á gwai, à tá ń ma gɛwao we.
26Yosɛfu wɛ̃̀ basↄokwideu ↄ̃ à gà. Ɔ̃ wà ɛsɛ ń nísio dↄ̀ↄ aà gɛwa, wa dà kpagolo guu Egipi.