Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii ò Ablaũɛ: Bↄ n bùsuu n buiↄ guu n mae bɛ, ní gɛ́ bùsu pↄ́ má ↄlↄnɛu.
2Má tó n bui dasikũ. Má báaadangu, mí n tↄbↄ, n kĩ́i ↄ̃ wàli ɛ̀fãai eu.
3Má báaada gbɛ̃́ pↄ́ aa samaa'onɛↄgu, mí gbɛ̃́ pↄ́ aa savãi'onɛↄ ká. Dṹnia bui píi a ɛ̀fãai e n sabai.
4Ɔ̃ Ablaũ dàzɛu lá Dii òɛwa. Lↄtu gɛ̀aànↄ. Aà wɛ̃̀ basiiↄ̃ sↄosaideu ↄ̃ à bↄ̀ Halana
5ń a na Salaio ń a vĩ̀i nɛ́ Lↄtuo ń ń àizɛɛ pↄ́ aa vĩↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa è Halanaↄ. Màa aa bↄ̀ Halana aa dà Kanaa zɛ́u. Kɛ́ aa kà we,
6aa pã̀ bùsupia e aa kà Mↄle gbɛ̃́nɛli kĩ́i Sikɛũ. Kanaaↄ ku bùsupiu gↄↄ bee.
7Ɔ̃ Dii bↄ̀ mↄ̀ Ablaũwa à mɛ̀: Má bùsuɛ bee kpa n buiↄwaɛ. Ɔ̃ à Diipi gbagbakĩi kɛ̀ we.
8Kɛ́ à fɛ̀lɛ we, à mipɛ̀ gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ kú Bɛtɛli gukpɛↄwa, ↄ̃ à bòokpà we, Bɛtɛli ku bɛ'aɛ oi, Ai ku gukpɛ oi. À Dii gbagbakĩi bò we lↄ, ↄ̃ à aà sìsi.
9Ɔ̃ à dàzɛu lↄ, à mipɛ̀ Nɛgɛvɛwa.
10Kɛ́ imina kà bùsupiu, ↄ̃ Ablaũ gɛ̀ gↄↄplakɛi Egipi, asa iminapi kɛ̀ zàiɛ.
11Kɛ́ à kà kãi ń Egipio, a ò a naɛ: Má dↄ̃ nↄanan n ũ.
12Tó Egipiↄ n e, aa mɛ ma nan n ũ, aa ma dɛɛ, aai n tó.
13Onɛ́ ma dãen n ũ, kɛ́ wà e ma kũ ↄplapla n yã́i. Lá ńyↄ̃ ma misin we.
14Kɛ́ aa kà Egipi, Egipiↄ è nↄɛpi maa kɛ̀ zài.
15Kɛ́ Egipiↄ kí Falaↄ̃ↄ ìwaↄ aà è, aa aà maabòɛ̀, ↄ̃ wà aà sɛ̀ gɛ̃̀ò Falaↄ̃ↄɛ a bɛ.
16Ɔ̃ à Ablaũ yàaekɛ̀ maamaa aà yã́i, à sãↄ kpàwà ń zuↄ ń zàa'ĩnaↄ ń zↄgↄ̃ɛↄ ń zↄnↄɛↄ ń yiongoↄ.
17Ɔ̃ Dii gyã pãsĩↄ kà Falaↄ̃ↄgu ń a bɛdeↄ Ablaũ napi yã́i.
18Ɔ̃ Falaↄ̃ↄ Ablaũ sìsi a òɛ̀: Bↄ́ yã́ ń kɛ̀mɛɛ màai? Bↄ́yãi ni oimɛɛ n naɛo ni?

19Àkɛa n mɛ̀ n dãeɛ, ↄ̃ ma aà sɛ̀ nↄ ũi? N nↄ kɛ! Ǹ n pↄ́ sɛ taò.
20Falaↄ̃ↄ yã'ò a gbɛ̃́ↄnɛ Ablaũ yã́ musu, ↄ̃ aa gɛ̀ zɛ̀ɛ̀ ń a nao ń a àizɛɛↄ píi.