Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ gbɛ̃nazĩnaↄ nà dasikũawa mɛ́ aalɛ ligua, aalɛ nɛnↄɛnaↄ i,
2ↄ̃ Lua nɛ́ↄ è gbɛ̃nazĩn nɛnↄɛpiↄ kɛfɛũ, ↄ̃ aa ń sɛ́ ń pↄeãwa.
3Ɔ̃ Dii mɛ̀: Ma Nisĩna aↄ ku gbɛ̃nazĩnaↄ guu gↄↄpiio, asa aa sã̀sã ń dàa yã́iɛ. Wɛ̃̀ basoolo mɛ́ gↄ̃̀nɛ́.
4Gbɛ̃́ gbã̀aↄ ku dṹnia guu gↄↄ bee ń gↄↄ bee gbɛao lↄ, gↄↄ pↄ́ Lua nɛ́piↄ gbɛ̃nazĩn nɛnↄɛↄ dↄ̃̀ nↄɛↄ ũ, mɛ́ aa nɛ́ↄ ìńnↄ. An nɛ́piↄ mɛ́ nɛgↄ̃na pↄ́ aa tↄbↄ̀ za káauↄ ũ.
5Kɛ́ Dii è gbɛ̃nazĩnaↄ yãvãikɛ̀ zↄ̃ↄ dṹniau, gↄↄpii yãbɛ̃ɛ làasoo ↄ̃ aaìↄ kɛ ado,
6ↄ̃ aà pↄ yà gbɛ̃nazĩna pↄ́ á kɛ̀ tↄↄlɛ yã́ musu. Aà nↄ̀sɛ ↄ̃̀ↄkpà,
7ↄ̃ à mɛ̀: Má gbɛ̃nazĩna pↄ́ má kɛ̀ waa tↄↄlɛwaɛ, gbɛ̃nazĩnaↄ ń nↄ̀bↄↄ ń pↄ́taa'onkuawaↄ ń bãↄ, asa ma pↄ yà an kɛa yã́ musuɛ.
8Ɔ̃ Dii Nↄee wɛgwà.
9Nↄee buiↄ yã́n kɛ: Nↄeeá gbɛ̃maaɛ. Aà gↄↄ aàpi mɛ́ tàae vĩo, à tɛ̀ Luazi.
10Nↄee nɛgↄ̃ɛↄ ì gbɛ̃ↄn àaↄ̃, Sɛũ ń Haũo ń Yafɛtio.
11Gbɛ̃́pii ↄ̃̀ↄkpaa Luaɛ, vãikɛa ń gbãao dṹnia pà.
12Kɛ́ Lua dṹnia gwà, a è a ↄ̃̀ↄkpà, asa gbɛ̃́pii zɛ́ kolea sɛ̀ɛ.
13Ɔ̃ Lua ò Nↄeeɛ: Má è gbɛ̃́pii kà kaalɛa, asa an yã́i vãikɛa ń gbãao lì dṹniaa. Má ń kaalɛ sãnu ń dṹniaoɛ.
14Gó'ilɛna kɛ ń lipɛpɛɛo, ní kɛ ń a kpɛaↄ, ní kↄtaa lɛwà a guu ń a kpɛo.
15Lá ńyↄ̃ gópi kɛn kɛ: A gbã̀a àↄ gã̀sĩsuu ↄ̀aa do ń basↄooɛ, a yàasa gã̀sĩsuu blakwi, a lɛsĩ sↄ̃ gã̀sĩsuu baakwi.
16Pↄ́ku gópia, ní gupua to a lɛ́ zãnguo ń góo gã̀sĩsuu do. Ní a lɛ́ bↄ a gbã̀tɛ̃ɛu, ní gópi kpaalɛ lɛɛ àaↄ̃ didiakↄ̃a.
17Mapi sↄ̃ má tó í da dṹniaa, kɛ́ mà pↄ́ pↄ́ ĩ́an wɛ̃nide kú ń guuↄ kaalɛ píi. Pↄ́ pↄ́ kú dṹnia guuↄ gaga píi.
18Ń beeo ma bàa aↄ kunnↄ, ní gɛ̃ gópi guu ń n nɛgↄ̃ɛↄ ń n nao ń n nɛ́ↄ naↄ.

19Ní pↄ́ wɛ̃nide píi sɛ gɛ̃ńnↄ mɛ̀n plapla, kɛ́ aa e wàↄ ku.
20Bã buiↄ ń nↄ̀bↄ buiↄ ń pↄ́taa'onkuawa buiↄ píi aa mↄ n kĩ́i mɛ̀n plapla, kɛ́ aa e wàↄ ku.
21Blɛ pↄ́ wì ble píi sɛ́lɛ kãaa á kũ̀sũa ũ, ápiↄ ń pↄ́piↄ.
22Ɔ̃ Nↄee kɛ̀ màa, à yã́ pↄ́ Lua òɛ kɛ̀ píi.