Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii bↄ̀ mↄ̀ Ablahaũwa Mamale gbɛ̃́nɛliↄ kĩ́i. Ablahaũ zↄ̃lɛa a zwã̀akpɛ kpɛɛlɛ fãanɛ.
2Kɛ́ à wɛzù, à gbɛ̃ↄn àaↄ̃ↄ è zɛa. Kɛ́ à ń é màa, ↄ̃ à fɛ̀lɛ a kpɛɛlɛ ń bao, à gɛ̀ dàńlɛ à wùlɛ a gbɛɛu
3à mɛ̀: Dii, ma wɛgwa, ńsu gɛ̃ mapi n zↄ̀blenaao.
4Má mↄ́ɛ́ ń ío à gbá pípi, í kã́mabo lí gbáu la.
5Lá a bↄlɛ ń ma bɛo, má gɛ mↄ́ɛ́ ń blɛo yↄↄ à gbãa e, í gbasa dazɛu. Ɔ̃ aa mɛ̀: Too, kɛ lá ń òwa.
6Ɔ̃ à gɛ̀ Sala kĩ́i kpɛ́u à mɛ̀: Pɛ̃ɛti dã zaa lɛ àaↄ̃, pɛ̃ɛkɛ kpakpa.
7Ɔ̃ à bàalɛ̀ gɛ̀ a zuↄ guu, à zunɛbↄlↄ maa kũ̀ a kpà a zĩkɛnawa, ↄ̃ zĩkɛnapi gɛ kɛ̀kɛ kpakpa.
8Ɔ̃ Ablahaũ vĩfãai ń vĩ'ipuo ń zu pↄ́ wa kɛ̀kɛpio sɛ̀ gɛ̀ò, a dìlɛnɛ́. Gↄↄ pↄ́ aalɛ pↄble, a kú ń saɛ azĩa lí gbáu we.
9Ɔ̃ aa aà là aa mɛ̀: N na Sala kú má ni? À mɛ̀: A ku kpɛ́u we.
10Ɔ̃ Dii mɛ̀: Má ɛa mↄ n kĩ́i zii maa'i, n na Sala i nɛ'i gↄ̃ɛ ũ. Sala kú kpɛɛlɛ aà kpɛ, àlɛ ma.
11Ablahaũ ń Salao aa zikũ̀, Sala lɛ́ nↄɛↄ pↄ́ kɛ lↄo. Ɔ̃ Sala yáalↄ̀ a ò a sↄ̃ guu:
12Ma zikũ̀, mɛ́ Baa zikũ̀ lↄ. Má pↄna yã́pi dↄ̃ lↄe?
13Ɔ̃ Dii Ablahaũ là à mɛ̀: Àkɛa Sala yáalↄ̀i? À mɛ̀ a gbɛ̃́ pↄ́ a zikũ̀ á fↄ̃ nɛ'i lↄe?
14Yãe líↄ zĩ'ũmɛɛo. Zii maa'i tó a gↄↄ kà, má mↄ́ n kĩ́i, Sala i gbasa nɛ'i gↄ̃ɛ ũ.
15Ɔ̃ Sala lelekpà à mɛ̀ i yáalↄo, asa vĩa aà kũ̀ɛ. Ɔ̃ Dii mɛ̀: É'e, n yáalↄ̀ se.
16Kɛ́ gbɛ̃́piↄ fɛ̀lɛ, Ablahaũ gɛ̀ zɛinɛ́, ↄ̃ aa Sↄdↄũ kĩ́i oi gwà.
17Ɔ̃ Dii mɛ̀: Má yã́ pↄ́ má ye kɛ ulɛ Ablahaũɛo.
18Aà buiↄ aaↄ zↄ̃ↄ mɛ́ aaↄ gbãa vĩ. Bui pↄ́ kú tↄↄlɛↄ píi aa ɛ̀fãai e aà sabaiɛ.

19Asa ma aà sɛ̀, kɛ́ aà o a nɛ́ↄnɛ ń a buiↄ a kpɛ aaↄ ma yã́ kũa, aai yãmaa zɛde kɛ, mí yã́ pↄ́ ma a lɛgbɛ̃̀ɛ̀ kɛɛ̀.
20Ɔ̃ Dii ɛ̀a mɛ̀: Yã́ pↄ́ wàlɛ o Sↄdↄũ ń Gↄmↄↄo musu dasikũ̀, an duuna zↄ̃ↄkũ̀ maamaaɛ.
21Má gɛ́ we sa mà gwa, tó yã́ pↄ́ aalɛ kɛ vãi kà lá málɛ mawa. Tó aa dɛ màa sↄ̃o, míↄ dↄ̃.
22Kɛ́ an gbɛ̃ↄn plaↄ dàzɛu, aalɛ gɛ́ Sↄdↄũpi, ↄ̃ Dii gↄ̃̀ ń Ablahaũo we.
23Ɔ̃ Ablahaũ sↄ̃̀aàzi à mɛ̀: Ńyↄ̃ gbɛ̃maaↄ waa sãnu ń gbɛ̃vãiↄ yã̀?
24Tó gbɛ̃maaↄ ku wɛ̃́lɛpi guu gbɛ̃ↄn blakwi, ńyↄ̃ ń waa yã̀? Ńyↄ̃ sùuukɛ ń wɛ̃́lɛpio gbɛ̃maa gbɛ̃ↄn blakwipiↄ yã́io lé?
25Sùuukɛ! Ńsu kɛ màao, ńsu gbɛ̃maaↄ dɛdɛ sãnu ń gbɛ̃vãiↄ lá aa doũwaɛo. Sùuukɛ! Ńsu kɛ màao. N gbɛ̃́ pↄ́ ń dɛ dṹnia bṹu yã́kpalɛkɛna ũ, ńyↄ̃ yãkɛ a zɛ́wao lé?
26Ɔ̃ Dii mɛ̀: Tó ma gbɛ̃maaↄ è Sↄdↄũ gbɛ̃ↄn blakwi, má sùuukɛ ń wɛ̃́lɛpio an yã́i.
27Ɔ̃ Ablahaũ ɛ̀a ò lↄ: Ma gbɛ̃́ pↄ́ má dɛ bùsuti ń túfuo ũ, gáafaakɛmɛɛ mà ɛa yã'onɛ, Dii.
28Tó gbɛ̃ↄn sↄo kɛ̃̀sã gbɛ̃ↄn blakwipi guu, gbɛ̃ↄn sↄopiↄ yã́i ↄ̃ ńyↄ̃ wɛ̃́lɛpi kaalɛia? Ɔ̃ Dii mɛ̀: Tó ma gbɛ̃maaↄ è gbɛ̃ↄn blasↄo, má wɛ̃́lɛpi kaalɛo.
29Ɔ̃ Ablahaũ gì lɛ́ yã'oɛ̀ à mɛ̀: Tó gbɛ̃maaↄ kà bla sↄ̃ bɛ? Ɔ̃ Dii mɛ̀: Má yãe kɛo gbɛ̃ↄn blapiↄ yã́i.
30Ɔ̃ à mɛ̀: Dii, n yã́ na! Ńsu to n pↄ pao, má ye yã'o lↄ. Tó gbɛ̃maaↄ kà baakwi sↄ̃ bɛ? A wèwà à mɛ̀: Tó ma gbɛ̃maaↄ è gbɛ̃ↄn baakwi, má yãe kɛo.
31Ɔ̃ à mɛ̀: Gáafaakɛmɛɛ lↄ Dii, mà yã'onɛ. Tó gbɛ̃maaↄ kà gbɛ̃ↄn bao sↄ̃ bɛ? A wèwà à mɛ̀: Má wɛ̃́lɛpi kaalɛo gbɛ̃ↄn baopiↄ yã́i.
32Ɔ̃ à mɛ̀: Dii, ńsu to n pↄ pao, yã́ɛ bee bàasio má yã'o lↄo. Tó gbɛ̃maaↄ kà kwi sↄ̃ bɛ? A wèwà à mɛ̀: Má wɛ̃́lɛpi kaalɛo gbɛ̃ↄn kwipiↄ yã́i.
33Kɛ́ Dii yã'ò Ablahaũɛ a làa, à gɛ̃̀zɛa, ↄ̃ Ablahaũ ɛ̀a tà bɛ.