Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Labã fɛ̀lɛ kↄↄkↄↄ, à lɛzà a tↄũnaↄwa ń a nɛ́ↄ, à samaa'ònɛ́, ↄ̃ à ɛ̀a tà a bɛ.
2Yakↄbu dàzɛu, ↄ̃ Lua malaikaↄ dàaàlɛ.
3Kɛ́ à ń é, à mɛ̀: Lua bòon kɛ. Ɔ̃ à tↄkpà gupiɛ Maanaiũ.
4À gbɛ̃́ↄ zĩ̀ aɛ a vĩ̀i Esauwa Sei bùsu pↄ́ wì mɛ lↄ Ɛdↄũ bùsuu.
5A ò a zĩnaↄnɛ: À gɛ o ma dii Esauɛ aà zↄ̀blena Yakↄbu gↄↄplakɛ̀ Labã bɛ, àlɛ su sa.
6À oɛ̀ má zuↄ vĩ ń zàa'ĩnaↄ ń sãↄ ń bleↄ ń zↄgↄ̃ɛↄ ń zↄnↄɛↄ. Mámɛ ma á zĩ́ oiɛ̀, kɛ́ ma yã́ e kaaàgu.
7Kɛ́ zĩnapiↄ ɛ̀a sù Yakↄbuwa, aa mɛ̀: Wa gɛ n vĩ̀i kĩ́i, àlɛ mↄ daińlɛ ń gbɛ̃ↄn ↄ̀aa plaↄ.
8Vĩa Yakↄbu kũ̀, àlɛ bílikɛ maamaa, ↄ̃ à gbɛ̃́ pↄ́ kuanↄↄ kpaalɛ̀ lɛɛ pla ń sãↄ ń bleↄ ń zuↄ ń yiongoↄ à mɛ̀:
9Tó Esau mↄ̀ lɛ̀lɛ a lɛɛ dowa, a lɛɛ do pↄ́ gↄ̃̀ a bↄ.
10Ɔ̃ à wabikɛ̀ Luawa à mɛ̀: Dii, ma dezi Ablahaũ ń ma mae Izaakio Lua, ń òmɛɛ mà su ma bɛ bùsuu ma daɛↄ kĩ́i, ní ɛ̀fãaikɛmɛɛ.
11N gbɛ̃kɛ ń náaiyão kɛ̀mɛɛ maamaaɛ, ma bɛɛɛ i kao. Gↄↄ pↄ́ ma bua Yuudɛ̃wa yãa, lípana mɛ́ na ma ↄzĩ ado. Tiasa ma su ń àizɛɛ lɛɛ plaɛ beeↄ.
12Ma wabikɛ̀ma, ma si ma vĩ̀iwa, asa málɛ vĩakɛ kɛ́ à lɛ́lɛwá à nↄɛↄ ń nɛ́ↄ dɛdɛ yã́i.
13Mpi sↄ̃ n mɛ̀ ńyↄ̃ ɛ̀fãaikɛmɛɛ, ńyↄ̃ ma bui kã́fĩ lán ísialɛ ũfãawa, wa fↄ̃ naoo an dasi yã́i.
14Wekĩi ↄ̃ Yakↄbu ìu. Pↄ́ pↄ́ a plɛ̀ à a vĩ̀i gbaↄn kɛ:
15Bleda ↄ̀aa do, a sa bao, sãda ↄ̀aa do, a sa bao,
16yiongoda baakwi ń ń nɛ́ yↄ̃minaↄ, zuda bla, a swana kwi, zàa'ĩn da bao, a sa kwi.
17À ń ná a zĩkɛnaↄnɛ ń ↄzĩ bui ń buio, ↄ̃ a ònɛ́: Àↄ bɛ ma aɛ, í gupua da á zãnguo gã ń gão.
18A ò gbɛ̃́ sɛ̃́iaɛ: Tó ma vĩ̀i dànlɛ mɛ́ à n la à mɛ̀: Démɛ dɛ n dii ũi? Ńlɛ gɛ́ má ni? Démɛ pↄ́ pↄ́ ńlɛ dã́ɛ beeↄ vĩi?

19Ní oɛ̀ aà zↄ̀blena Yakↄbu pↄ́ɛ, pↄ́ pↄ́ à a dii gbà a kpã̀sãɛ̀ↄn we, aàpi lɛ́ mↄ́ a kpɛ́ zɛ́u.
20À yã́ doũpi ò gbɛ̃ↄn plaadeɛ ń gbɛ̃ↄn àaↄ̃deo ń pↄdãnaↄ píi à mɛ̀: Tó a da Esaulɛ, à oɛ̀ màa.
21À oɛ̀ aà zↄ̀blena Yakↄbu lɛ́ mↄ́ a kpɛ́ zɛ́u. Asa aà làasoo guu à mɛ̀: Sema mà awakpaɛ̀ ń pↄ́ pↄ́ dↄ̀aamɛɛↄ, wí gbasa wɛsikↄ̃lɛ. A gí gbãakpaimazi saa?
22Gba dↄ̀aaɛ̀, ↄ̃ à gↄ̃̀ bòou gwã́ bee, à ì we.
23À fɛ̀lɛ gwãasĩna, à a nↄ gbɛ̃ↄn plaↄ sɛ̀lɛ ń a nↄ pↄ́ i mɛ́sɛdilɛnɛ́o gbɛ̃ↄn plaↄ ń a nɛgↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn kuɛdoↄ, ↄ̃ à bùańnↄ Yaboko isaaa.
24Kɛ́ à bùańnↄ, ↄ̃ à pↄ́ pↄ́ a vĩↄ sɛ̀lɛ bùaò píi.
25Yakↄbu gↄ̃̀ ado, ↄ̃ gↄ̃ɛe mↄ̀ lɛ́ dɛ̃ɛkaaànↄ e gu ye dↄi.
26Kɛ́ gↄ̃ɛpi è á fↄ̃ aà nɛo, à aà lɛ̀ a gelewa, ↄ̃ aà gele bↄ̀ↄũ dɛ̃ɛkaapi guu.
27Gↄ̃ɛpi mɛ̀: Ma gbaɛ, asa gu lɛ́ dↄɛ. Ɔ̃ Yakↄbu òɛ̀: Sema ǹ báaadamagu bàasio, má n gbaɛo.
28Gↄ̃ɛpi aà là à mɛ̀: N tↄ́n kpelewai? A wèwà à mɛ̀ a tↄ́n Yakↄbu.
29Ɔ̃ à mɛ̀: Wàli mɛnɛ Yakↄbu lↄo, sema Isaili, asa n dɛ̃ɛkà ń Luao ń gbɛ̃nazĩnaↄ, ↄ̃ n dɛ̃ɛnɛ̀.
30Yakↄbu òɛ̀: Ǹ n tↄ́ omɛɛ sↄ̃. A wèwà à mɛ̀: Bↄ́yãi ńlɛ ma tↄ́ lai? Ɔ̃ à báaadàaàgu we.
31Yakↄbu tↄkpà gupiɛ Pɛnuɛli, asa à mɛ̀: Wa wɛsikↄ̃lɛ ń Luao, mɛ́ ma gi má kú.
32À bↄ̀ Pɛnuɛli ĩatɛ̃ bilɛa, àlɛ tↄ̃ↄlɛ a gele ĩa yã́i.
33Ayãmɛto e gbã Isailiↄ lí nↄ̀ↄ tikusiwa sóo, kɛ́ Lua Yakↄbu lɛ̀ a tikusiwa yã́i.