Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 42

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ Yakↄbu mà pↄ́wɛna kú Egipi, a ò a nɛ́ↄnɛ: Áↄ kálɛ la pã yã̀?
2Má mà pↄ́wɛna kú Egipi. À gɛ lúwɛ̃ɛ we, kɛ́ wásu gagao, wíↄ ku aafia.
3Ɔ̃ Yosɛfu vĩ̀i gbɛ̃ↄn kwiↄ gɛ̀ Egipi pↄ́wɛna lúi.
4Yakↄbu i Yosɛfu dãuna Bɛ̃yãmɛɛ zĩńnↄo, asa à mɛ̀: Wìliↄ dↄ̃o tó yãvãi sù aà lè sↄ̃ bɛ.
5Ɔ̃ Isaili nɛ́piↄ gɛ̀ pↄ́wɛna lúi ń gbɛ̃pãleↄ, asa iminapi kà Kanaa bùsuu sↄ̃ɛ.
6Yosɛfu mɛ́ bùsupi gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. Ɔ̃mɛ ì pↄ́wɛna yía gbɛ̃́piiwa. Ɔ̃ aà vĩ̀iↄ mↄ̀ kùlɛɛ̀, aa ń mi pɛ̀lɛ.
7Kɛ́ à a vĩ̀iↄ è, à ń dↄ̃́, ↄ̃ à azĩa kɛ̀nɛ́ nibↄ ũ. Ɔ̃ à yã'ònɛ́ pãsĩpãsĩ à ń lá à mɛ̀: A bↄ má ni? Aa wèwà aa mɛ̀: Wa bↄ Kanaa bùsuu, wa mↄ blɛ lúiɛ.
8Yosɛfu a vĩ̀iↄ dↄ̃̀, kási aai aà dↄ̃o.
9Nana pↄ́ a ò yãa an yã́ musu dↄ̀aàgu, ↄ̃ a ònɛ́: Zãmadeↄn á ũ, a mↄ wá bùsu asiigwaiɛ.
10Aa wèwà aa mɛ̀: Aawo Baa! N zↄ̀blenaↄn wá ũ, wa mↄ blɛ lúiɛ.
11Dedoũdeↄn wá ũ wápii. Náaideↄn wá ũ. Wápiↄ n zↄ̀blenaↄ, zãmadeↄn wá ũo.
12Ɔ̃ a ònɛ́: Ɛgɛɛ! A mↄ wá bùsu asiigwaiɛ.
13Aa mɛ̀: Wápiↄ n zↄ̀blenaↄ, dedoũdeↄn wá ũ, wá gbɛ̃ↄn kuɛplaɛ. Kanaa bùsu gbɛ̃́ↄn wá ũ. Wá dãuna gↄ̃̀ bɛ ń wá maeo, wá gbɛ̃do kuo.
14Ɔ̃ Yosɛfu ònɛ́: Lá má òɛ́wa, zãmadeↄn á ũ.
15Pↄ́ pↄ́ a to mà á yã́ sĩana dↄ̃n kɛ: Ń Falaↄ̃ↄ báaao á bↄlɛ lao, sema á dãunapi mↄ̀ la bàasio.
16À á gbɛ̃do zĩ á dãunapi sɛ́i, á gbɛ̃́ kĩniↄ gↄ̃ dakpɛunaↄ ũ laɛ, mí dↄ̃ tó á yã́á sĩanaɛ. Tó màa no, ń Falaↄ̃ↄ báaao zãmadeↄn á ũ.
17Ɔ̃ à ń ká kpɛ́u e gↄↄ àaↄ̃.
18A gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ a ònɛ́: Má Lua vĩa vĩ. À yã́ pↄ́ má òɛ́ kɛ, í bↄ aafia.

19Tó náaideↄn á ũ, à á gbɛ̃do to da kpɛ́u la, á gbɛ̃́ kĩniↄ í tá ń pↄ́wɛnao á bɛde nↄandɛnaↄnɛ,
20í ɛa mↄmɛɛ ń á dãunapio, mí dↄ̃ kɛ́ á yã́á sĩanaɛ, mɛ́ wa á dɛdɛ lↄo. Ɔ̃ aa wèi màa.
21Aa òkↄ̃ɛ: Sĩanaɛ tàaedeↄn wá ũ yã́ pↄ́ wá kɛ̀ wá dãunaɛ yãa yã́i. Wá è gↄↄ pↄ́ àlɛ awakpawɛ̃ɛ, à kɛ̀ wɛ̃naũ, ↄ̃ wi aà yãmao. Bee yã́i yã́ɛ bee wá léi.
22Ɔ̃ Lubɛni ònɛ́: Kɛ́ má òɛ́ ásu yãe kɛ nɛ́piɛo, i ma yãmao, aà au tↄ ↄ̃ Lua lɛ́ síwá kɛ.
23Aa dↄ̃ Yosɛfu lɛ́ mao, asa kɛ́ à yã'ònɛ́, wa sɛ̀lɛ sìunɛ́ɛ.
24Ɔ̃ à gò ń kĩ́i, à gɛ ↄ́ↄlↄ̀. Kɛ́ à sù, à yã'ònɛ́, ↄ̃ à Simɛↄ bↄ̀ ń guu, à mↄkàwà ń wáa.
25Yosɛfupi mɛ̀ wà pↄ́wɛna kánɛ́ ń sakiliↄ pai, wi ń baade ↄ̃a dauɛ̀, wi zɛ́ kũ̀sũa kɛnɛ́. Kɛ́ wa kɛ̀nɛ́ màa,
26aa ń pↄ́wɛnaↄ dì ń zàa'ĩnaↄnɛ, ↄ̃ aa dàzɛu.
27Kɛ́ aa kà gu pↄ́ aalɛ iu, kɛ́ an gbɛ̃do a sakili pòlo à pↄ́ kpá a zàa'ĩnawa, ↄ̃ à a ↄ̃a è a sakiliu.
28Ɔ̃ a ò a gbɛ̃́ↄnɛ: À ma sakili guu gwa, wà ma ↄ̃a sↄ̀aamɛɛe! Ɔ̃ sↄ̃ kɛ̃̀ńgu, aa òkↄ̃ɛ ń lualuao: Bↄ́ yã́ Lua kɛ̀wɛ̃ɛ màai?
29Kɛ́ aa kà ń mae kĩ́i Kanaa bùsuu, aa yã́ pↄ́ ń lé sɛ̀lɛ sìuɛ̀ píi aa mɛ̀:
30Bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄpi yã'òwɛ̃ɛ pãsĩpãsĩ, à wá dílɛ zãmadeↄ ũɛ.
31Wá òɛ̀ náaideↄn wá ũ, zãmadeↄn wá ũo.
32Dedoũdeↄn wá ũ, wá gbɛ̃ↄn kuɛplaɛ, wá gbɛ̃do kuo, wá dãuna gↄ̃̀ Kanaa bùsuu ń wá maeo.
33Ɔ̃ bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄpi òwɛ̃ɛ à mɛ̀, pↄ́ pↄ́ a to à wá dↄ̃ náaideↄ ũn kɛ: À mɛ̀ wà wá gbɛ̃do toanↄ, wí blɛwɛna sɛ taò wá bɛde nↄandɛnaↄnɛ,
34wí ɛa mↄɛ ń wá dãunao, í dↄ̃ sa kɛ́ zãmadeↄn wá ũo, náaideↄn wá ũ, í wá gbɛ̃do kpáwá, wíↄ laata bùsupiu.
35Kɛ́ aalɛ pↄ́wɛna bↄlɛ ń sakiliↄ guu, an baade a ↄsↄ̃ↄ è a pↄ́ guu. Kɛ́ aa ń ↄ̃aↄ è màa, vĩa ń kṹ ḿpii ń ń maeo.
36Ɔ̃ an mae ònɛ́: Á ye mà gↄ̃ nɛ́sai yã̀? Yosɛfu kuo, Simɛↄ kuo, ↄ̃ á ye Bɛ̃yãmɛɛ sia lↄa? Yã́pii lɛ́ bↄmɛɛ vãiɛ.

37Ɔ̃ Lubɛni ò a maeɛ: Tó mi sunɛaànↄo, ma nɛgↄ̃ɛ plaaↄ dɛdɛ. Ǹ aà kpaa, má sunɛaànↄ.
38Ɔ̃ Yakↄbu mɛ̀: Ma nɛ́ a gɛ́ánↄo, asa aà vĩ̀i dadoũde gà, ↄ̃mɛ gↄ̃̀ ado. Ma zikũ̀. Tó yãe sù aà lè tá pↄ́ álɛ o guu, a to mà ta miau ń pↄsiaoɛ.