Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 40

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bee gbɛa Egipiↄ kí Falaↄ̃ↄ vɛ̃ɛbↄlɛna ń a pɛ̃ɛkɛnao kɛ̀aànↄ ĩ́i.
2Aà pↄ pà a ìwa gbɛ̃ↄn plapiↄzi, aà vɛ̃ɛbↄlɛnaↄ kía ń aà pɛ̃ɛkɛnaↄ kíao.
3Ɔ̃ à ń kákpɛu a dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ bɛ, kpɛ́ pↄ́ wà Yosɛfu dàu.
4Dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄpi Yosɛfu dìlɛ aàↄ laaidↄmá. Aa gↄↄplakɛ̀ kpɛ́u we.
5Gwãasĩn doũ Egipiↄ kía vɛ̃ɛbↄlɛna ń pɛ̃ɛkɛnapio nana'ò ḿpla ḿpii, baade ń a pↄ́o ń a àsio.
6Kɛ́ Yosɛfu mↄ̀ ń gwai kↄↄ, a è an kã́ gà.
7Ɔ̃ à ń lá à mɛ̀: Bↄ́ yã́ mɛ́ tò á oosisia gbãi?
8Aa wèwà aa mɛ̀: Nana ↄ̃ wá ò, gbɛ̃e ku la kɛ́ à a àsi'owɛ̃ɛo. Ɔ̃ a ònɛ́: Lua mɛ́ nana àsi bↄↄlɛ dↄ̃o lò? À á nanapiↄ dau à siumɛɛ.
9Ɔ̃ vɛ̃ɛbↄlɛnaↄ kía a pↄ́ òɛ̀ à mɛ̀: Ma nana guu ma vɛ̃ɛli è ma saɛ.
10Vɛ̃ɛlipi gↄ̃n àaↄ̃ɛ. À labↄ̀ à vukɛ̀, à nɛ'ì à mà.
11Má Falaↄ̃ↄ imibↄ kũa, ↄ̃ ma vɛ̃ɛbɛpiↄ sɛ̀ má fɛ̃̀ aà imibↄpiu, má kpàwà.
12Yosɛfu òɛ̀: Nanapi àsin kɛ: Ligↄ̃n àaↄ̃piↄá gↄↄ àaↄ̃ɛ.
13Gↄↄ àaↄ̃ gbɛa Falaↄ̃ↄ a n misi. A ɛa n da n zĩ guu, ní ɛa ǹyↄ̃ vɛ̃ɛbↄlɛɛ̀, lá niↄ kɛ yãawa.
14Tó yã́ bↄ̀nnↄ na, to ma yã́ àↄ dↄngu. Gbɛ̃kɛkɛmɛɛ, ní ma yã'o Falaↄ̃ↄɛ, kɛ́ ǹ e ǹ ma bↄ kpɛ́ɛ bee guu.
15Asa wà ma kũ kpã́i za Ɛbɛluↄ bùsuuɛ, mɛ́ baa Egipi la mi yãe kɛ à kà wà ma da ɛɛ bee guuo.
16Kɛ́ pɛ̃ɛkɛnaↄ kía è Yosɛfu nanapi àsi'oa bↄ̀ ń vɛ̃ɛbↄlɛnao na, ↄ̃ a òɛ̀: Ma nana guu sↄ̃ má è má pɛ̃ɛ sɛa gbí àaↄ̃ diakↄ̃a.
17Gbí pↄ́ kú musu, kàa bui dasi pↄ́ má kɛ̀ Falaↄ̃ↄɛ ka a guu, ↄ̃ bãↄ lɛ́ ble ma musu.
18Yosɛfu òɛ̀: A àsin kɛ: Gbí àaↄ̃piↄá gↄↄ àaↄ̃ɛ.

19Gↄↄ àaↄ̃ gbɛa Falaↄ̃ↄ a n mi zↄ̃ a n loo líwa, bãↄ i n ble.
20A gↄↄ àaↄ̃deá Falaↄ̃ↄ izĩ dikpɛɛ, ↄ̃ à blɛkɛ̀ a ìwaↄnɛ. À vɛ̃ɛbↄlɛnaↄ kía ń pɛ̃ɛkɛnaↄ kíao bↄ̀lɛ kpɛ́u a ìwaↄ wáa.
21Ɔ̃ à ɛ̀a vɛ̃ɛbↄlɛnaↄ kía dà a zĩu, aà ɛa aàↄ vɛ̃ɛbↄlɛɛ.
22Ɔ̃ à pɛ̃ɛkɛnaↄ kía lòo líwa, lá Yosɛfu ń nanaↄ àsi'ònɛ́wa.
23Kásile Yosɛfu yã́ i dↄ vɛ̃ɛbↄlɛnaↄ kíagu lↄo, aà yã́ sã̀aàguɛ.