Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ Ablaũ bↄ̀ Egipi à sù Nɛgɛvɛ ń a nao ń a àizɛɛↄ píi ń Lↄtuo.
2Ablaũá ↄdeɛ, a pↄtuoↄ vĩ dasi ń ã́nusuo ń vuao.
3Bↄa Nɛgɛvɛ à sↄ̃kĩikpàkpa e à gɛ̀ kàò Bɛtɛli, gu pↄ́ à bòokpàu káau Bɛtɛli zãnguo ń Aio,
4gu pↄ́ à sa'okĩi bòu yãa. Ɔ̃ à Dii sìsi we.
5Lↄtu ìↄ bɛ ń Ablaũo sãnu. A sãↄ ń zuↄ ń zwã̀akpɛↄ vĩ sↄ̃.
6An pↄtuoↄ dasi, gupi sɛ̃ i mↄ́má ḿpiio. A yã́i aa fↄ̃ wàↄ ku sãnu lↄo.
7Ɔ̃ lɛkpaa gɛ̃̀ Ablaũ pↄdãnaↄ ń Lↄtu pↄdãnaↄ guu. Zĩbeezĩ sↄ̃ Kanaaↄ ń Pɛliziↄ ku bùsupiu.
8Ɔ̃ Ablaũ ò Lↄtuɛ: A maa lɛkpaa àↄ kú wá zãnguoo, ge ma pↄdãnaↄ ń n pↄdãnaↄ zãnguoo, asa wá daɛ doũɛ.
9Bùsu gwa da n aɛ píi. Wà kɛ̃aa. Tó n gɛ ↄzɛɛi, mí gɛ́ ↄplaai. Tó n gɛ ↄplaaiɛ sↄ̃, mí gɛ́ ↄzɛɛi.
10Kɛ́ Lↄtu gugwà, a è Yuudɛ̃ guzulɛ píi mↄ̀sɛ vĩ maamaaɛ. E Dii àↄ gɛ́ Sↄdↄũ ń Gↄmↄↄo kaalɛi, guzulɛpi dɛ lán Dii luwa, lán Egipi bùsuwa, e à gɛ̀ pɛ̀ Zoaawa.
11Ɔ̃ Lↄtu Yuudɛ̃ guzulɛ sɛ̀ píi. Aa kɛ̃̀kↄ̃wa, ↄ̃ Lↄtu dàzɛu gukpɛ oi.
12Ablaũ gↄ̃̀ Kanaa bùsuu, mɛ́ Lↄtu ku Yuudɛ̃ guzulɛ wɛ̃́lɛↄ zãnguo. À bòokpà Sↄdↄũ saɛ.
13Sↄdↄũdeↄ sↄ̃ aa vãiɛ, duunkɛn saↄn ń ũ Diiɛ.
14Lↄtu taa gbɛa Dii ò Ablaũɛ: Gu pↄ́ ń zɛu, wɛsɛ ǹ gugbãntoo ń gɛↄmidↄkĩio ń gukpɛo ń bɛ'aɛo gwa.
15Tↄↄlɛ pↄ́ ń èɛ píi, má n gbaɛ, iↄ dɛ mpi ń n buiↄ pↄ́ ũ e gↄↄpii.
16Má tó n buiↄ dasikũ lán bùsu'ũfãawa. Tó gbɛ̃e a fↄ̃ bùsu'ũfãa nao, a fↄ̃ n buiↄ nao sↄ̃ɛ.
17Fɛlɛ bɛbɛbɛbɛ bùsupi guu, ní a gbã̀a ń a yàasao gwa, asa má n gbaɛ.
18Ablaũ fɛ̀lɛ gɛ̀ bòokpà Mamale gbɛ̃́nɛli pↄ́ kú Hɛblↄ̃ↄ kĩ́i, ↄ̃ à Dii gbagbakĩi bò we.