Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 46

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isaili dàzɛu ń pↄ́ pↄ́ a vĩↄ píi. Kɛ́ à kà Bɛɛsɛba, à sa'ò a mae Izaaki Luawa.
2Ɔ̃ Lua bↄ̀ mↄ̀wà wɛ́pungu'ea guu gwã́ à mɛ̀: Yakↄbu! Yakↄbu! A wèwà à mɛ̀: Má kɛ́!
3Ɔ̃ à mɛ̀: Mámɛmaa Lua n mae Lua. Ńsu bílikɛ Egipi gɛa yã́ musuo, asa we má n bui kã́fĩu maamaa.
4Má gɛnnↄ Egipi, mí su ń n buiↄ. Asa Yosɛfu gbá ńyↄ̃ gaa.
5Ɔ̃ Yakↄbu fɛ̀lɛ Bɛɛsɛba. Aà nɛ́ↄ aà dà zugo pↄ́ Falaↄ̃ↄ gbàɛ aà sɛ́i guu ń ń nɛ́ↄ ń ń nↄɛↄ.
6Aa ń pↄtuoↄ ń àizɛɛ pↄ́ aa è Kanaa bùsuuↄ sɛ̀lɛ tàò Egipi.
7Yakↄbu tà we ń a nɛgↄ̃ɛↄ ń a nɛnↄɛↄ ń a tↄũnaↄ ḿpii.
8Isaili pↄ́ tà Egipiↄ tↄ́n kɛ: Yakↄbu ń a nɛgↄ̃ɛↄ. Yakↄbu nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia Lubɛni.
9Lubɛni nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Anↄki, Palu, Ɛzↄ̃nↄ, Kaami.
10Simɛↄ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Yemuɛ, Yamini, Oada, Yakɛ̃, Zohaa ń Saulu pↄ́ a ì ń Kanaa nↄɛoo.
11Levii nɛgↄ̃ɛↄ Geesↄ̃, Kɛata ń Mɛlalio.
12Yuda nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Ɛɛ, Onani, Sela, Pɛlɛzi ń Zelao, ãma Ɛɛ ń Onanio gà Kanaaɛ. Pɛlɛzi nɛ́ↄn Ɛzↄ̃nↄ ń Amuluo ũ.
13Isakaa nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Tola, Puva, Yasubu, Simɛlↄni.
14Zabulↄni nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Sɛlɛdi, Eloni, Yalee.
15Nɛgↄ̃ɛ pↄ́ Lea ń í ń Yakↄbuo Mɛsↄpↄtamiↄn we. Ɔ̃mɛ nɛnↄɛ pↄ́ wì mɛ Dina ì lↄ. An buipiↄ píi gbɛ̃ↄn baakwi ń àaↄ̃oɛ.
16Gada nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Zɛfↄ̃, Agi, Suni, Ɛzɛbↄ̃, Eli, Alodi, Aleli.
17Asɛɛ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Imɛna, Iseva, Isevi, Bɛlia ń ń dãe Sɛlao. Bɛlia nɛgↄ̃ɛↄn Ɛbɛɛ ń Malakiɛo ũ.
18Labã mɛ́ Zilipa kpà Leawa. Bui pↄ́ a kɛ̀ ń Yakↄbuon we. Aa gbɛ̃ↄn gɛ̃o ń mɛ̀ndooɛ.

19Yakↄbu na Lasɛli nɛ́ↄn Yosɛfu ń Bɛ̃yãmɛɛo ũ.
20Yosɛfu Manase ń Ɛflaiũo ì Egipi ń a na Asɛna, Ɛliↄpↄli wɛ̃́lɛ sa'ona Potifɛla nɛ́oɛ.
21Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ tↄ́n kɛ: Bɛla, Bɛkɛɛ, Asebe, Gela, Naamani, Ɛhi, Losi, Mupiũ, Hupiũ, Aada.
22Bui pↄ́ Lasɛli kɛ̀ ń Yakↄbuon we. Aa gbɛ̃ↄn gɛ̃o mɛ̀ndosaiɛ.
23Dã nɛgↄ̃ɛn Husiũ ũ.
24Nɛfatali nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Yaziɛli, Guni, Yezɛɛ, Sileũ.
25Labã mɛ́ Bila kpà Lasɛliwa. Bui pↄ́ a kɛ̀ ń Yakↄbuon we. Aa gbɛ̃ↄn soplaɛ.
26Yakↄbu bui pↄ́ à tàńnↄ Egipiↄn we. Aa gbɛ̃ↄn bàaↄ̃sↄo ń mɛ̀ndooɛ, aà nɛ́ naↄ bàasi.
27Kɛ́ Yosɛfu nɛ'ì Egipi gbɛ̃ↄn pla, ↄ̃ Yakↄbu bui pↄ́ tà weↄ kɛ̀ gbɛ̃ↄn bàaↄ̃kwi.
28Yakↄbu Yuda zĩ̀ aà dↄaaɛ Yosɛfu kĩ́i, aà Gosɛ̃ bùsu zɛ́ ↄlↄɛ̀. Kɛ́ aa kà we,
29ↄ̃ Yosɛfu gɛ̃̀ a sↄ̃́gou, à gɛ̀ dai a maelɛ we. Kɛ́ à aà lè, à vĩ̀ kùsiwà, à ↄ́ↄlↄ̀ aà gã̀u e'e'e.
30Ɔ̃ Isaili ò Yosɛfuɛ: Lá ma wɛsìnlɛ má è ń kú e tia, tó má fↄ̃̀ mà ga sa.
31Yosɛfu ò a vĩ̀iↄnɛ ń a de bɛdeↄ: Má gɛ o Falaↄ̃ↄɛ ma vĩ̀iↄ ń ma de bɛde pↄ́ kú Kanaa bùsuuↄ sù ma kĩ́i.
32Má oɛ̀ sãdãnaↄn á ũ, pↄdeↄn á ũ, mɛ́ a mↄ ń á sãↄ ń á bleↄ ń á zuↄ ń pↄ́ pↄ́ á vĩↄ píiɛ.
33Tó Falaↄ̃ↄ á sisi, mɛ́ à á lá bↄ́ zĩ i kɛi,
34à oɛ̀ pↄdeↄn á ũ za á ɛ̀waasogↄↄ e ń a gbão lá á deziↄwa. Tó á òɛ̀ màa, ↄ̃ á e zↄ̃lɛ Gosɛ̃ bùsuu, asa Egipiↄ lí kↄ̃tɛsi ń sãdãnaↄo.