Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nↄee ń sɛ̃̀anↄbↄↄ ń pↄtuo pↄ́ kuaànↄ gó guuↄ píi yã́ dↄ̀ Luagu. Kɛ́ à ĩ́anapɛ̀ tↄↄlɛwa, ↄ̃ í nà baawa.
2Ísi pↄ́ kú tↄↄlɛ zíɛ nibↄnaↄ ń loupↄↄfↄ̃ao tàta, ↄ̃ lou kɛ̃̀.
3Ípi lɛ́ ba busɛbusɛ, àlɛ lao e gↄↄ basoplakwi.
4Mↄ soplade gↄↄ gɛ̃o ń plaode zĩ́, gópi dì gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ wì mɛ Alalatawa.
5Ípi lɛ́ lao e mↄ kwideu. Mↄ kwidepi gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́ gbɛ̀sĩsĩↄ misonaↄ bↄ̀.
6Gↄↄ bla gbɛa Nↄee gó fɛnɛnti pↄ́ á bↄ̀ wɛ̃̀,
7ↄ̃ à gbagbaa gbàɛ. Àlɛ vua, ìↄ gɛ́ le, ìↄ su la, e í gɛ̀ bà tↄↄlɛwa.
8À felena gbàɛ lↄ, kɛ́ à e dↄ̃ tó í lào tↄↄlɛwa.
9Kɛ́ felenapi i pɛ́kĩi eo, ↄ̃ à ɛ̀a sùwà gó guu, asa í daa dṹniaa píiɛ. Nↄee ↄbↄ̀ a kũ̀ à gɛ̃̀ò gó guu.
10À kã́mabò e gↄↄ sopla, ↄ̃ à ɛ̀a felena gbàɛ lↄ.
11Felenapi ɛ̀a sùwà oosi, à kùla kàso kpaa a lɛ́zĩ. Ɔ̃ Nↄee dↄ̃ kɛ́ í lào tↄↄlɛwa.
12À kã́mabò gↄↄ sopla lↄ, ↄ̃ à ɛ̀a felenapi gbàɛ, i ɛa sùwà lↄo.
13Nↄee wɛ̃̀ ↄ̀aa àaↄ̃ ń mɛ̀ndoode, a mↄ sɛ̃́ia gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́, í bà tↄↄlɛwa, ↄ̃ à gópi musu gò. Kɛ́ à gugwà, a è í làa tↄↄlɛwa.
14A mↄ plaade gↄↄ baasↄo ń plaode zĩ́ tↄↄlɛ giigàga.
15Ɔ̃ Lua yã'ò Nↄeeɛ à mɛ̀:
16Bↄ gó guu ń n nao ń n nɛgↄ̃ɛↄ ń n nɛ́ↄ naↄ.
17Pↄ́ wɛ̃nide pↄ́ kunnↄↄ bↄlɛ píi, bãↄ ń nↄ̀bↄↄ ń pↄ́taa'onkuawaↄ píi, aa fãaa tↄↄlɛ, aaiↄ nɛ'i, aaiↄ kã́fĩ dṹnia guu.
18Ɔ̃ Nↄee bↄ̀ ń a nɛ́ↄ ń a nao ń a nɛ́ↄ naↄ.

19Nↄ̀bↄↄ píi ń pↄ́taa'onkuawaↄ píi ń bãↄ píi ń pↄ́ pↄ́ ì táa'o tↄↄlɛwaↄ píi, aa bↄ̀lɛ gó guu bui ń buio.
20Ɔ̃ Nↄee Dii gbagbakĩi bò. À nↄ̀bↄ ń bã pↄ́ wì sa'oòↄ kũ̀, ↄ̃ à sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ òòwà.
21Kɛ́ Dii a gĩmà, à kɛ̀ɛ̀ na, ↄ̃ à làasookɛ̀ à mɛ̀: Má ɛa láaizĩ tↄↄlɛwa gbɛ̃nazĩna yã́i lↄo, asa gbɛ̃nazĩna làasoo ìↄ vãi za aà ɛ̀waasogↄↄɛ. Má ɛa pↄ́ wɛ̃nideↄ kaalɛ lá má kɛ̀wa lↄo.
22E dṹnia gɛ àↄ kuò pↄ́tↄ̃a ń pↄkɛkɛao, ĩ́ana ń guwãao, buziɛ ń saɛo, fãanɛ ń gwãasĩnao, a kee a midɛo.