Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bee gbɛa Lua Ablahaũ lɛ̀ a gwà. A òɛ̀: Ablahaũ! Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Má kɛ́!
2Ɔ̃ Lua òɛ̀: Ǹ n nɛ́ mɛ̀ndona yenzide Izaaki sɛ ǹ gɛò Mↄlia bùsuu, ní sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ oò gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ má onɛwa.
3Kɛ́ à fɛ̀lɛ kↄↄkↄↄ, à káoyè a zàa'ĩnaɛ, ↄ̃ à a zĩkɛna gbɛ̃ↄn plaↄ sɛ̀ ń a nɛ́ Izaakipio. À sa'oyaa pàa, ↄ̃ à dàzɛu, àlɛ gɛ́ gu pↄ́ Lua òɛu.
4A gↄↄ àaↄ̃de zĩkɛ́ à wɛzù, à gupi è kãaa.
5Ɔ̃ a ò a zĩkɛnapiↄnɛ: À gↄ̃ ń zàa'ĩnao la. Mapi ń ɛ̀waasonaɛ beeo wá gɛ́ aɛ kúlɛi Luaɛ, wí ɛa su wà á le la.
6Ablahaũ sa'oyaa sɛ dì a nɛ́piɛ, ↄ̃ a tɛ́kũa ń fɛ̃nao, aalɛ gɛ́ sãnu.
7Ɔ̃ Izaaki ò a maeɛ à mɛ̀: Baa! Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Bↄ́ ni nɛ́? Ɔ̃ nɛ́pi òɛ̀: Wá tɛ́ kũa ń yàao, sã pↄ́ wá sa'oò ku má ni?
8Ɔ̃ Ablahaũ mɛ̀: Ma nɛ́, Lua mɛ́ a sa'osã kpá. Ɔ̃ aa tɛkↄ̃i, aalɛ gɛ́.
9Kɛ́ aa kà gu pↄ́ Lua òɛ̀u, à sa'okĩi bò we, à yàakàa. Ɔ̃ à a nɛ́pi yè a dà yàapila sa'okĩi musu.
10Kɛ́ à fɛ̃ɛ sɛ̀, à ↄbↄ̀ à a nɛ́pi kòlokpa,
11ↄ̃ Dii Malaika lɛzùaàzi za musu à mɛ̀: Ablahaũ! Ablahaũ! A wèwà à mɛ̀: Má kɛ́!
12Ɔ̃ à mɛ̀: Ńsu ↄkã nɛ́piwao, ńsu yãe kɛɛ̀o. Má dↄ̃̀ sa kɛ́ ń ma vĩa vĩ, ni gimɛɛ ń n nɛ́ mɛ̀ndonaoo.
13Ablahaũ wɛzù, ↄ̃ à sãsakao è dↄa a kↄ́bawa kã́na guu. Ɔ̃ à gɛ kũ̀, à sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ òò a nɛ́ gbɛu.
14Ɔ̃ à tↄkpà gupiɛ Diiakpa, ↄ̃ wìↄ o e ń a gbão wì mɛ: Dii a kpa a gbɛ̀sĩsĩ musu.
15Dii Malaika ɛ̀a lɛzù Ablahaũzi za musu lↄ
16à mɛ̀: Ma Dii ma lɛgbɛ̃̀ ń ma kuao ma mɛ̀, lá n yã́pi kɛ̀, ni gí ń n nɛ́ mɛ̀ndonaoo,
17má báaadangu, mí n bui kã́fĩnɛ lán saanaↄwa, aaↄ dasi lán ísialɛ ũfãawa. N buiↄ aaↄ iko vĩ ń ibɛɛↄwa.
18Má báaada dṹnia bui píigu n bui sabai, kɛ́ n ma yãmà yã́i.

19Kɛ́ Ablahaũ ɛ̀a sù a zĩkɛnaↄwa, aa fɛ̀lɛ tà Bɛɛsɛba, ↄ̃ à gↄↄplakɛ̀ we.
20Bee gbɛa wa ò Ablahaũɛ wà mɛ̀: N vĩ̀i Nakↄↄ na Milika nɛgↄ̃ɛↄ ì.
21Aà nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia tↄ́n Uzu. Aà dãunaↄ tↄ́n kɛ: Buzu, Alaũ de'ia Kɛmuɛ,
22Kɛsɛdi, Azo, Pidasi, Yidafi, Bɛtuɛ.
23Bɛtuɛpi mɛ́ Lɛbɛka ì. Nɛgↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn swaaↄ̃ pↄ́ Milika ì ń Ablahaũ vĩ̀i Nakↄↄoↄn we.
24Aà nↄ Lɛuma pↄ́ i mɛ́sɛdilɛɛ̀o nɛ́ↄ tↄ́n kɛ: Teba, Gaaũ, Taasu ń Maakao.