Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mlɛ̃ mɛ́ kↄ̃ni vĩ dɛ sɛ̃̀anↄbↄ pↄ́ Dii Lua kɛ̀ↄla píi, ↄ̃ à nↄɛ là à mɛ̀: Lua mɛ̀ ásu lupi líe bɛ bleoɛa?
2Ɔ̃ nↄɛ wè mlɛ̃piwa: Wá fↄ̃ wà lupi libɛ ble,
3ãma lí pↄ́ kú lupi guo, Lua mɛ̀ wásu wà a bɛ bleo, wásu ↄkãwà seo, kɛ́ wásu gao yã́i.
4Ɔ̃ mlɛ̃ òɛ̀: Á ga seo!
5Lua dↄ̃ tó á blè, á wɛ́ a kɛ̃́, í gↄ̃ láawa, íↄ maa ń vãio dↄ̃.
6Kɛ́ nↄɛ è lípi bɛ kɛfɛũ mɛ́ a blea aↄ na, a to gbɛ̃́ wɛ́ kɛ̃́, ↄ̃ à a bɛ bò a blè. A kpà a zã́wa, ↄ̃ a blè sↄ̃.
7An pla ḿpii an wɛ́ kɛ̃̀, ↄ̃ aa dↄ̃̀ sa kɛ́ wa ku puizi. Ɔ̃ aa goola lá nàmi aa nàńzi.
8Kɛ́ gↄ̃ɛ ń a nao Dii Lua kĩ́i mà, àlɛ bɛbɛ luu oosiɛlɛ, ↄ̃ aa ùlɛɛ̀ lupi láu.
9Ɔ̃ Dii Lua lɛzù gↄ̃ɛzi à mɛ̀: Ń kú má ni?
10A wèwà à mɛ̀: Kɛ́ ma n kĩ́i mà, ↄ̃ vĩa ma kũ, kɛ́ má kú puizi yã́i, ↄ̃ ma ulɛ.
11Ɔ̃ Dii Lua aà là à mɛ̀: Démɛ ònɛ ń kú puiziɛi? Lí pↄ́ ma ginɛ ǹ a bɛ ble, ń blè yã̀?
12A wèwà à mɛ̀: Nↄɛ pↄ́ ń kpàa àↄ kumanↄ mɛ́ lípi bɛ kpàa, ↄ̃ má blè.
13Ɔ̃ Dii Lua nↄɛ là à mɛ̀: Bↄ́yãi ń kɛ̀i màai? A wèwà à mɛ̀: Mlɛ̃ mɛ́ ma sãsã, ↄ̃ má blè.
14Ɔ̃ Dii Lua ò mlɛ̃ɛ: Lá ń kɛ̀ màa, ńyↄ̃ↄ dɛ láaipↄ ũ dɛ pↄtuoↄ ń sɛ̃̀anↄbↄↄla píi, ńyↄ̃ↄ táa'o n gbɛɛwaɛ, luutɛ̃ iↄ gɛ̃ n lɛ́u e n wɛ̃ni lɛ́u.
15Mpi ń nↄɛo, má ĩ́ida á zãnguo, n bui ń aà buio zãnguo. Aà bui a n mi wí, mɛ́ ńyↄ̃ aà gbatoe kɛ'ĩa.
16Ɔ̃ a ò nↄɛɛ: Má n nↄsia taasi kã́fĩnɛ, níↄ nɛ'i ń wãwão. N zã́ ni aliↄ kumaɛ, mɛ́ aↄ iko vĩmaɛ.
17Ɔ̃ a ò gↄ̃ɛɛ: Lá n n na yãmà, n lí pↄ́ ma ginɛ ǹ a bɛ ble blè, tↄↄlɛ a gↄ̃ láaipↄ ũ n yã́i, taasi guu ↄ̃ ńyↄ̃li blɛ eu e n wɛ̃ni lɛ́u.
18Bua pↄ́ↄ ↄ̃ ńyↄ̃li ble, ali lɛↄ ń lá ṹadeↄ bↄlɛnɛ.

19Isimagakpaa guu ↄ̃ ńyↄ̃li blɛbleu, e ǹ ɛa ǹ gɛ̃ò tíu, asa wekĩi ma n bↄu. Bùsutin n ũ, mɛ́ ńyↄ̃ ɛa gↄ̃ bùsutipi ũɛ.
20Adamu tↄkpà a naɛ Ɛva, asa gbɛ̃́pii daziɛ.
21Dii Lua báa ula kɛ̀ Adamuɛ ń a nao a dànɛ́.
22Ɔ̃ à mɛ̀: Gbɛ̃nazĩna maa ń vãio dↄ̃̀ sa, à gↄ̃̀ láwáwa. Wà giɛ̀ aà lí wɛ̃nide bɛ bo ble, kɛ́ asu àↄ ku gↄↄpiio yã́i.
23Ɔ̃ Dii Lua aà yà à aà bↄ̀ Edɛni lupi guu. Ɔ̃ Adamu gɛ̀ tↄↄlɛ pↄ́ Lua aà kɛ̀ò zĩkɛ̀.
24Kɛ́ Dii Lua aà yà, ↄ̃ à malaika gã̀sĩadeↄ kàlɛ Edɛni lupi gukpɛ oi, aaↄ lí wɛ̃nide zɛ́ dↄ̃́a ń fɛ̃nda pↄ́ lɛ́ liasãizↄ̃, a wɛ́tɛ̃ lɛ́ tɛkɛo.