Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 43

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Imina pãsĩ kũ̀ Kanaa bùsuu.
2Kɛ́ aa pↄ́wɛna pↄ́ aa bↄ̀ò Egipi blè à làa, an mae ònɛ́: À ɛa gɛ́ pↄ́wɛna lúi yↄↄ lↄ.
3Ɔ̃ Yuda òɛ̀: Gbɛ̃́pi òwɛ̃ɛ sã́asãɛ à mɛ̀, tó wá dãuna kúwanↄo, wásu to wà wɛsikↄ̃lɛo.
4Tó ńyↄ̃ wei wá dãuna gɛ́wanↄ lé, wá gɛ́ blɛ lúinɛ.
5Tó ni wei sↄ̃o, wá gɛo, asa gbɛ̃́pi òwɛ̃ɛ, tó wá dãuna kúwanↄo, wásu tó wá wɛsikↄ̃lɛoɛ.
6Ɔ̃ Isaili mɛ̀: Bↄ́yãi a ĩadàa á ò gbɛ̃́piɛ á dãuna vĩi?
7Aa wèwà aa mɛ̀: Aàpi mɛ́ yãlàlawá ń wá bɛdeↄ yã́o. À mɛ̀: Á mae ku e tiaa? Á dãuna vĩa? Yã́ beeↄ musu ↄ̃ wá wèwà. Wá dↄ̃ yãa a mɛ wà mↄ́ ń wá dãunao yã̀?
8Ɔ̃ Yuda ò a maeɛ: To nɛ́pi gɛmanↄ. Wá fɛlɛ gɛ́ gↄ̃̀ↄɛ kɛ́ wápiↄ ń mpio ń wá nɛ́ↄ wásu gagao yã́i, wíↄ ku aafia.
9À gↄ̃̀ ma yã́ ũɛ. Ma azĩa wɛ̃ni dìlɛ aà pↄ́ gbɛu. Tó mi sunɛaànↄ aafiao, má gↄ̃ n tàaede ũɛ.
10Tó wi seakɛ yãao, dↄ̃ wa gɛ a gɛ̃n plaadei, wa ɛa su.
11Ɔ̃ an mae ònɛ́: Lá màaɛ, à yã́ɛ bee kɛ. À wá bùsu pↄmaaↄ sɛ ká á sakiliↄ guu, í gɛ gbɛ̃́pi gba. À gãmalɛ sɛ́ yↄↄ ń zↄ́'io yↄↄ ń lí'ↄo ń tulaletio ń gↄↄↄo ń sĩ́o.
12À gɛ́ ń ↄ̃ao lɛɛ pla, í ↄ̃a pↄ́ wa dàɛ́ á sakiliↄ guu sↄaanɛ́. Tó wà zã̀wàn nò, á dↄ̃o.
13À á dãuna sɛ́, í ɛa gɛ́ gbɛ̃́pi kĩ́i.
14Lua Gbãapiide to gbɛ̃́pi wɛ̃nadↄ̃ɛ́, i á gbɛ̃do ń Bɛ̃yãmɛɛo gbaɛ aa suánↄ. Mapi sↄ̃, tó Lua ma nɛ́ↄ sìaɛ, a sìan we.
15Aa pↄ́ pↄ́ wa gɛ wà aà gbapi sɛ̀lɛ ń ↄ̃ao lɛɛ pla ń Bɛ̃yãmɛɛo, aa fɛ̀lɛ gɛ̀ Egipi, ↄ̃ aa gɛ̀ Yosɛfu kĩ́i.
16Kɛ́ Yosɛfu Bɛ̃yãmɛɛ è ń guu, a ò a bɛ ziiaɛ: Gɛ́ ń gbɛ̃́ɛ beeↄ ma bɛ. Nↄ̀ↄ dɛ ǹ kɛkɛ, asa gbɛ̃́piↄ pↄblemanↄ fãanɛaɛ.
17Ziiapi yã́ pↄ́ Yosɛfu dàɛ kɛ̀, àlɛ gɛ́ńnↄ aà bɛ.
18Kɛ́ wàlɛ gɛ́ńnↄ Yosɛfu bɛ màa, vĩa ń kṹ aa mɛ̀: Ɔ̃a pↄ́ wa dà wá sakiliↄ guu yãa yã́mɛ́ tò wà mↄ̀wanↄ la. Aa ye kusiwá aa wá nɛ́, aai wá kṹkũ zↄↄ ũ, aa wá zàa'ĩnaↄ sɛ́lɛɛ.

19Kɛ́ aa kà Yosɛfu bɛ kpɛɛlɛ, aa sↄ̃̀ aà ziiapizi aa mɛ̀:
20Mae, n yã́ na! Wa mↄ la káau blɛ lúiɛ.
21Kɛ́ wa ka gu pↄ́ wálɛ iu, wa wá sakiliↄ pòlo, ↄ̃ wá baade a ↄ̃a è a sakiliu kyáukyau. Ɔ̃ wa suò kɛ.
22Wa mↄ ń ↄ pãleo kɛ́ wà blɛ luò. Wá dↄ̃ démɛ ↄ̃api dà wá sakiliↄ guuo.
23Ziiapi mɛ̀: Ásu bílikɛo, ásu to vĩa á kũo. Á Lua, á mae Lua mɛ́ ↄ̃api dàɛ́ á sakiliↄ guu. Á ↄ̃a ma kĩ́i lè. Ɔ̃ à Simɛↄ bↄ̀nɛ́.
24Ziiapi gɛ̃̀ńnↄ Yosɛfu ua, à í kpàmá aa zu'oò, ↄ̃ à sɛ̃ kpà ń zàa'ĩnaↄwa.
25Ɔ̃ aa pↄ́ pↄ́ wa Yosɛfu gbapi yãkɛ̀kɛ e aàↄ gɛ́ sui fãanɛ, asa aa mà wà mɛ̀ wa pↄble weɛ.
26Kɛ́ Yosɛfu sù bɛ, aa aà gbà pↄ́ pↄ́ wà mↄ̀opi, aa wùlɛ tↄↄlɛ aà aɛ.
27À ń aafia gbɛ̀a, ↄ̃ à mɛ̀: Á maezi pↄ́ a aà yã'òpi gbãaó? A ku e gbãa?
28Aa wèwà aa mɛ̀: Wá mae n zↄ̀blena gbãa, a ku e tia. Ɔ̃ aa kùlɛɛ̀ aa wùlɛ ń gbɛɛu.
29Yosɛfu wɛsɛ̀ à a dãuna dadoũde Bɛ̃yãmɛɛ gwà à mɛ̀: Á dãuna pↄ́ a aà yã'òmɛɛpin laa? Ɔ̃ a ò Bɛ̃yãmɛɛɛ à mɛ̀: Lua báaadangu.
30Kɛ́ à a dãuna gwà, aà pↄ kɛ̀na zↄ̃ↄ, a ye ↄ́ↄlↄ, ↄ̃ à gɛ̃̀ kpɛa ń wãao, à ↄ́ↄlↄ̀ we.
31Kɛ́ à oopì, ↄ̃ à bↄ̀ à azĩa kṹkũa, à mɛ̀ wà mↄ́ ń blɛo.
32Wà blɛ dìlɛɛ̀ ado, ampiↄ ńtɛ̃ɛ, Egipi pↄ́ aa kuaànↄↄ ńtɛ̃ɛ lↄ, asa Egipiↄ lí pↄble ń Ɛbɛluↄo, aali yãalɛńnↄo.
33Wà ń zↄ̃́lɛzↄ̃lɛ aà aɛ lá wà ń í aa tɛ̀tɛkↄ̃iwa, za nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iawa e an gↄ̃zãnawa, ↄ̃ aa lɛ'ɛ̀lɛ, aa kↄ̃ gwàgwa.
34Ɔ̃ wà blɛ pↄ́ kú Yosɛfu aɛ kpaalɛ̀nɛ́. Bɛ̃yãmɛɛ pↄ́ zↄ̃ↄ dɛ gbɛ̃́ kĩniↄ pↄ́la lɛɛ sↄo. Ɔ̃ aa pↄblè wà imìaànↄ e wà kã̀.