Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Zĩewa Babiloni bùsu kí Amafɛli ń Ɛlasaa bùsu kí Aliokio ń Elaũ bùsu kí Kɛdↄlaomɛɛo ń Goiũ bùsu kí Tidalio
2aalɛ zĩka ń Sↄdↄũ kí Belao ń Gↄmↄↄ kí Biisao ń Adema kí Sinabio ń Zeboiũ kí Semɛbɛɛo ń Bela pↄ́ wì mɛ tia Zoaa kíao.
3Kía gbɛ̃ↄn sↄopiↄ kↄ̃ kã̀aa píi Sidiũ guzulɛu. Ɔ̃mɛ Ísida Wiside ũ tia.
4Aaìↄ falubↄ Kɛdↄlaomɛɛɛ à kà wɛ̃̀ kuɛpla. A wɛ̃̀ kuɛ'aaↄ̃de ↄ̃ aa gì bↄiɛ̀.
5A wɛ̃̀ gɛ̃o mɛ̀ndosaide ↄ̃ Kɛdↄlaomɛɛ ń kía pↄ́ kuaànↄↄ mↄ̀. Ɔ̃ aa zĩblè Lefaiↄwa Asalo Kaanaiũ. Aa zĩblè Zuziↄwa Haũ. Aa zĩblè Ɛmiↄwa Save Kiliataiũ.
6Aa zĩblè Oliↄwa an gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ wì mɛ Seiwa e à gɛ̀ pɛ̀ Ɛlipalana guwaiwaiwa.
7Ɔ̃ aa ɛ̀a sù Misipa nibↄnai, ↄ̃ wì mɛ tia Kadɛsi. Aa zĩblè Amalɛki bùsuwa píi ń Amↄle bui pↄ́ kú Asasↄ̃ Tamaaↄwa lↄ.
8Ɔ̃ Sↄdↄũ kía ń Gↄmↄↄ kíao ń Adema kíao ń Zeboiũ kíao ń Bela pↄ́ wì mɛ tia Zoaa kíao fɛ̀lɛ gɛ̀ zĩkaińnↄ Sidiũ guzulɛu.
9Aalɛ zĩka ń Elaũ bùsu kíao ń Goiũ bùsu kíao ń Babiloni bùsu kíao ń Ɛlasaa bùsu kíao. Kía gbɛ̃ↄn síiↄ̃piↄ lɛ́ zĩka ń kía gbɛ̃ↄn sↄoↄ.
10Sidiũ guzulɛ kↄtaa ɛ vĩ dasi. Kɛ́ Sↄdↄũ kía ń Gↄmↄↄ kíao lɛ́ bàalɛ, ↄ̃ aa kwɛ̀ a guu, ↄ̃ an gbɛ̃́ kĩniↄ bàalɛ̀ gɛ̀ gusĩsĩdeu.
11Zĩ̀blenaↄ Sↄdↄũ ń Gↄmↄↄo àizɛɛↄ ń ń pↄbleaↄ sɛ̀lɛ píi aa tàò.
12À mↄ lè Ablaũ vĩ̀i nɛ́ Lↄtu ku Sↄdↄũ, ↄ̃ aa aà kũ̀ wà tàò ń aà àizɛɛↄ lↄ.
13Ɔ̃ gbɛ̃́ pↄ́ pìlimá gɛ ò Ɛbɛlu bui Ablaũɛ Mamale gbɛ̃́nɛliↄ kĩ́i. Mamale ń a dãunaↄ Ɛsikↄli ń Anɛɛoá Amↄle buiↄnɛ, an lɛ́ doũ ń Ablaũo.
14Kɛ́ Ablaũ mà wà a daɛ kũ̀ wà tàò, ↄ̃ à a bɛ zĩgↄ̃ↄ sɛ̀lɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń basoolo plasaio (318), à pɛ̀lɛ kíapiↄzi, ↄ̃ à ń lé Dã.
15Ɔ̃ à a gbɛ̃́ↄ kpaalɛ̀, ↄ̃ aa sìńgu gwãasĩna. Aa zĩblèmá aa pɛ̀má e Hoba, Damasi gugbãntoo oi.
16À ɛ̀a sù ń àizɛɛpiↄ píi ń a vĩ̀i nɛ́ Lↄtuo ń aà àizɛɛↄ. À sù ń nↄɛↄ ń gbɛ̃pãleↄ lↄ.
17Kɛ́ Ablaũ zĩblè Kɛdↄlaomɛɛwa ń kía pↄ́ kuaànↄↄ, àlɛ su, ↄ̃ Sↄdↄũ kí bↄ̀ dàaàlɛ Save guzulɛ pↄ́ wì mɛ tia Kía Guzulɛu.
18Ɔ̃ Salɛma kí Mɛkizɛdɛ mↄ̀ ń pɛ̃ɛo ń vɛ̃ɛo. Aàpiá Lua Musude gbàgbanaɛ.

19Ɔ̃ à samaa'ò Ablaũɛ à mɛ̀: Lua Musude musu ń zĩ́lɛo Kɛna báaada Ablaũgu.
20Wà Lua Musude sáaukpa! À n ibɛɛↄ nànɛ n ↄzĩ. Ɔ̃ Ablaũ pↄ́ pↄ́ a èↄ kwide kpàwà píi.
21Sↄdↄũ kía ò Ablaũɛ: Ma gbɛ̃́ↄ kpaa, níↄ àizɛɛ kũa n pↄ́ ũ.
22Ɔ̃ Ablaũ òɛ̀: Má sì ń Dii Lua Musude musu ń zĩ́lɛo Kɛnao,
23má n pↄe sɛo, baa kyale niba, kɛ́ ńsu o ḿmɛ ń tò ma kɛ ↄde ũo yã́i.
24Má pↄe sɛo, sema pↄ́ pↄ́ ma gbɛ̃́ↄ blè bàasio. Ãma Anɛɛ ń Ɛsikↄlio ń Mamale pↄ́ aa gɛ̀manↄↄ, to aa ń baa sɛ́.