Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ablaũ na Salai i nɛ'io. A zↄnↄɛ vĩ Egipi gbɛ̃́ ũ, wì mɛ Hagaa.
2Ɔ̃ Salai ò Ablaũɛ: Lá Dii ma kɛ fĩi ũɛ, wúlɛ ń ma zↄnↄɛo. Má gí nɛ́ↄ ei aà sabaia? Ɔ̃ Ablaũ Salai yãmà.
3Ablaũ wɛ̃̀ kwi kɛa Kanaa bùsuu gbɛa ↄ̃ Salai a zↄ Hagaa kpàwà nↄ ũ.
4Ablaũ wùlɛaànↄ, ↄ̃ à nↄsì. Kɛ́ a è á nↄsia, à dↄ̀ɛ a diiwa.
5Ɔ̃ Salai ò Ablaũɛ: Tàae pↄ́ wa kɛ̀mɛɛ gↄ̃̀ n yã́ ũɛ. Ma a zↄ kpàma. Kɛ́ a è á nↄsia, ↄ̃ ìↄ dↄ́ɛa. Mpi ń mapio, Dii mɛ́ a yã́gↄ̃gↄ̃wɛ̃ɛ.
6Ɔ̃ Ablaũ wèwà à mɛ̀: N zↄ ku n pↄ́ ũɛ. Kɛɛ̀ lá ń yeiwa. Kɛ́ Salai ĩadàwà, ↄ̃ à bàalɛ̀ɛ̀.
7Dii Malaika aà è nibↄna kĩ́i gbáau, nibↄnapi ku Sulu zɛ́ saɛɛ.
8Ɔ̃ à aà là à mɛ̀: Salai zↄnↄɛ Hagaa, n bↄ má ni? Ńlɛ gɛ́ má ni? Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Málɛ bàalɛ ma dii Salaiɛɛ.
9Ɔ̃ Dii Malaika òɛ̀: Ɛa ta n diipiwa, níↄ misiilɛɛ̀.
10Má n bui kã́fĩ aaↄ dasi, wa fↄ̃ ń lɛ́ dↄ̃o.
11Ń nↄsia, ńyↄ̃ nɛ'i gↄ̃ɛ ũ, ní tↄ́kpaɛ̀ Isimaɛla, asa Dii n yãmà n taasikɛa guu.
12Aↄ dɛ lán sɛ̃̀a zàa'ĩnawa, a íbɛlɛsɛ ń gbɛ̃́piio, gbɛ̃́pii i íbɛlɛsɛaànↄ sↄ̃. Aↄ ku kↄ̃ yã́i ń a gbɛ̃́piↄ gbɛ̃eoo.
13Ɔ̃ Hagaa mɛ̀: Lakĩi ma wɛsì Lua pↄ́ ì ma elɛ. Ɔ̃ à tↄkpà Dii pↄ́ yã'òɛɛ Luapↄima'e.
14Ayãmɛto wà tↄkpà lↄ̀ↄpiɛ Luabɛ̃ɛpↄima'elↄↄ. A ku Kadɛsi ń Bɛlɛdio zãnguoɛ.
15Hagaa nɛgↄ̃ɛ ì ń Ablaũo, ↄ̃ Ablaũ tↄkpàɛ̀ Isimaɛla.
16Gↄↄ pↄ́ Hagaa Isimaɛla ì, Ablaũ wɛ̃̀ basiiↄ̃sↄo ń mɛ̀ndooɛ.