Text copied!
CopyCompare
Buka Tabuna Tefadi - 2 Kin

2 Kin 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Habahim Diuda yo Yelusalem babadadi Kin Diyosaiya ya yoga gogondima
2be ma afa haidana sa hasai Guyau ena Dubu Tabuna. Tau hasai mate: Diuda tataudi, Yelusalem dodogadi, tau antalasam yo peloweta dodoga mahudoꞌidi, fafahesadi yo fafahesa gesagesadi hinaga. Yali Bukana sa lobahi amainiya, kin ya fatili nuwanuwadi yai.
3Habahim Dubu Tabuna duhuna sadaina yai Kin Diyosaiya ya obiyo na yalina ya fawananaha bodai Guyau matana yai, be haba Guyau ya famuli watan yo ena laugagayo ya abi didin, yo yalina ma nuwa ofi fahina yo ma yaluwa ofi fahina ya ginauli fuyoi, be angwala libadi buka yai sa ulidi, ya fawananahadi. Habahim dodoga mahudoꞌidi sa angwala, haba yalina nuwadi yai ya ota.
4Kin Diyosaiya liba adiꞌadidilina ya tole: tau antalasam edi baꞌisa Hilikaiya lisina yai, yo tau antalasam hahaisa, yo Yaubada ena Luma aba luhuluhu launa tau ita watanna lebedi yai, iyen, Baꞌala, Aselaha yo kipwala galewa oitaudi, Luma Tabuna ganahewana yai bena ami kamfahidi. Ya falibadi be ginaulidi sa angabuidi Yelusalem mulimulina yai, Kidilon gonna yai na afusadi sa lawen Beteli taonna.