Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - 1 Samuel

1 Samuel 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maʌ̃ ewarid̶e pilisteo sordaorãda Soco purud̶e Judad̶eba yõped̶ad̶arã ẽjũãne ãbaa dji jʌred̶aped̶a Epes-damiʌ̃ abadad̶e duanesid̶aa. Maʌ̃ ẽjũãra Soco puru idjab̶a Azecá puru ẽsi b̶asia.
2Maʌ̃ne Saulora israelerã sordaorã ume Ela do caita b̶ʌ jewed̶ad̶e dji jʌresid̶aa. Mama chãwẽ duanasid̶aa pilisteorã ume djõni carea.
3Pilisteorãra eya ab̶aʌd̶e duanasid̶aa. Maʌ̃ne israelerãra dewara eyad̶e panasid̶aa. Jewed̶ada ãdjirã ẽsi b̶asia.
4Maʌ̃ne pilisteorã duanʌmaʌba ẽberã bio mẽsrã b̶ʌda jewed̶ad̶aa zesia. Maʌ̃ ẽberãra Goliá abadjid̶aa. Goliára Gat purud̶ebema basía. Idji drasoara sei bicaca aud̶u b̶asia.
5Idji borod̶e ne zarea bronce od̶ada jʌ̃ b̶abadjia. Idji jãare bronce cad̶aba jũãtrʌ jʌ̃ b̶abadjia. Dji zʌgʌara cien libra aud̶u b̶asia.
6Idji jĩrũ epanane bronce od̶aba jũãtrʌ jʌ̃ b̶abadjia. Maʌ̃ awara mĩãsu zaque bronce od̶ada ẽcarrad̶e awa b̶abadjia.
7Idji mĩãsu waib̶ʌada bio omoa b̶asia. Dji quid̶ara jiorro od̶a basía. Dji quid̶a zʌgʌara quince libra b̶asica b̶ʌa. Idji djõi careabema eronĩbabarida idji nocoare nĩbasia.
8Goliára jewed̶ad̶e nũmeped̶a israelerã sordaorãa nãwã b̶iasia: –¿Cãrẽ cãrẽã jãwã chãwẽ duanʌ? Mʌ̃ra pilisteoa. Jũma bãrãra Sauloare djõbadaa. Mʌ̃dub̶a pilisteorã carea djõya. Maʌ̃ bẽrã ẽberãda ab̶a edad̶adua bãrã carea mʌ̃ ume djõne zemãrẽã.
9Idjia mʌ̃da poya beaibʌrʌ jũma dairãra bãrã nezocarãda panenia. Baribʌrʌ mʌ̃a idjida beasira bãrãra dai nezocarãda panenia.
10Id̶i mʌ̃a bãrã israelerãa orra bed̶ea b̶ʌa: ẽberãda ab̶a namaa diabued̶adua mʌ̃ ume djõmãrẽã.–
11Maʌ̃ ũrĩbʌdad̶e Saulora, idji sordaorã sid̶a bio ne wayasid̶aa. Ab̶ed̶a sãwã od̶ida cawa crĩchad̶aẽ́ basía.
12Davira Jesé warra basía. Jeséra Epratad̶eba yõna basía. Juda druad̶e Beleʌ̃ purud̶e b̶abadjia. Saul israelerã boro basid̶e Jeséra bio drõãda b̶asia. Idjia warrarãda ocho erob̶asia.
13Idji warrarã drõãara panʌda ũbea Sauloare djõ panasid̶aa. Dji nabemara Eliá basía. Idjiarebemara Abinadá basía. Maʌ̃arebemara Samá basía.
14Maʌ̃ ũbeabema warrarãra Sauloare djõ panasid̶aa. Davira Jesé warra dji jĩrũarebema basía.
15Davira Saul b̶ʌmaa wãped̶a jẽda Beleʌ̃naa zebadjia idji zeza oveja waga b̶ai carea.
16Maʌ̃misa pilisteo Goliába diaped̶a, quewara bid̶a israelerãa orra bed̶eabadjia. Cuarenta ewari mãwã osia.
17Ewari ab̶a Jeséba idji warra Davia jarasia: –Warra, bʌ djabarã itea naʌ̃ die paʌ̃da, naʌ̃ trigo jututiad̶a sid̶a ẽ ab̶a ededua.
18Maʌ̃ awara sordaorã boro itea naʌ̃ die quesoda ededua. Maʌ̃be bʌ djabarã sãwã panʌda iwid̶iped̶a ãdjía jaradua ne diabued̶amãrẽã. Maʌ̃neba mʌ̃a cawaya ãdjira bia panʌda.

19Maʌ̃misa Saulora, Davi djabarãra, waabema sordaorã sid̶a Ela jewed̶ad̶e pilisteorã ume djõni carea panasid̶aa.
20Diaped̶ed̶a Daviba idji ovejara dewara ume b̶eesia wagamãrẽã. Maʌ̃be idji zezaba jarad̶ara edaped̶a wãsia. Davi jũẽne wãsid̶e israelerã sordaorãra djõne wãbʌda bẽrã b̶ʌga duanasid̶aa.
21Maʌ̃ne israelerãra pilisteorã chãwẽ duanʌ quĩrãpe chãwẽ duanesid̶aa.
22Daviba eded̶ara ne wagabari jʌwad̶e ameped̶a idji djabarã chãwẽ duanʌmaa pira wãsia ãdji sãwã panʌda iwid̶i carea.
23Ãdji ume bed̶ea b̶ʌd̶e Gat purud̶ebema mẽsrã b̶ʌ Goliára pilisteorã chãwẽ duanʌmaʌba jewed̶ad̶aa zeped̶a israelerãa orra bed̶easia idjia obari quĩrãca. Maʌ̃gʌra Daviba jũma ũrĩsia.
24Israelerãba Goliá unubʌdad̶e bio ne wayad̶aped̶a jẽda pirasid̶aa.
25Ãdjidub̶a jarasid̶aa: –¿Bãrãba jãʌ̃ ẽberãra unusid̶aca? Idjia dadjirãa orra bed̶ead̶e zebaria. Bariduaba jãʌ̃ pilisteoda beaibʌrʌ dadji boroba maʌ̃ ẽberãra ne bara b̶ʌya. Idji cau sid̶a diaya. Maʌ̃ awara idjia parata diabi b̶ʌra dji zeza ẽberãrãa waa diabiẽ́a.–
26Daviba idji caita duanʌ ẽberãrãa nãwã iwid̶isia: –Jãʌ̃ pilisteo cacua wẽãgoẽ́ tab̶ʌra ¿cai jãwã Ãcõrẽ zocai b̶ʌ sordaorãda orra bed̶eai carea? Jãwã dadji israelerã biẽ́ jara b̶ʌda ab̶aʌba beaibʌrʌ, ¿cãrẽda idjía diad̶i?–
27Ãdjia naẽna jaraped̶ad̶ara wayacusa jarasid̶aa.
28Davi djaba dji nabema Eliába ũrĩsia Davira dewararã ume nẽbʌrʌ b̶ʌda. Maʌ̃ carea quĩrũped̶a Davia nãwã jarasia: –¿Cãrẽ cãrẽã zesi? ¿Jãʌ̃ oveja zocãrãẽ́be tab̶ʌda ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e ãdub̶a b̶eesica? Mʌ̃a cawa b̶ʌa bʌra sãwã b̶ʌda. Bʌra namaa ze b̶ʌa ab̶abe dairã djõ duanʌda acʌi carea.–
29Daviba panusia: –Mʌ̃a ¿cãrẽ cadjiruada osi? ¿Ab̶abe iwid̶i b̶ʌẽ́ca?–
30Ara maʌ̃da idji djaba caitabemada ãyã wãsia. Maʌ̃be dewara ẽberãrãa Goliá beaid̶ebemada iwid̶isid̶e ãdjia bid̶a ab̶arida panusid̶aa.
31Daviba mãwã iwid̶i b̶ʌda ũrĩsid̶ad̶e ʌ̃cʌrʌba Saulmaa jarad̶e wãsid̶aa. Maʌ̃ carea Saulba idjira trʌ̃bisia.
32Maʌ̃be Daviba Sauloa jarasia: –Mʌ̃ boro, ni ab̶aʌba jãʌ̃ pilisteora wayaiẽ́ b̶ʌa. Mʌ̃, bʌ nezocara idji ume djõne wãya.–
33Saulba panusia: –Bʌdub̶a jãʌ̃ pilisteo ume poya djõne wãẽ́a. Acʌdua bʌra wad̶i cũdrada b̶ʌda. Maʌ̃ne idjira drõãda b̶ʌa. Idjira cũdra ed̶aʌba djõ b̶abaria.–
34Daviba panusia: –Mʌ̃ boro, mʌ̃ zeza oveja waga b̶ʌd̶e imamada wa wida zeped̶a ovejada ca edesira mʌ̃ra caid̶u wãped̶a idjia ca erob̶ʌra jãrĩbaria. Idjab̶a maʌ̃ animarãba mʌ̃da orraibʌrʌ idji quid̶atrʌd̶e jidaped̶a u jidabaria ab̶a beabʌrʌd̶aa.
36Wida imama sid̶a mãwã obaria. Mʌ̃a jãʌ̃ pilisteo cacua wẽãgoẽ́ tab̶ʌra ara maʌ̃ quĩrãca oya, Ãcõrẽ zocai b̶ʌ sordaorãda orra bed̶ea b̶ʌ bẽrã.
37Ãcõrẽba mʌ̃ra imama jʌwad̶ebemada idjab̶a wi jʌwad̶ebemada ẽdrʌ edasia. Ara maʌ̃ Ãcõrẽba mʌ̃ra jãʌ̃ pilisteo jʌwad̶ebemada ẽdrʌ edaya.– Maʌ̃ne Saulba idjía jarasia: –Mãẽteara wãdua. Ãcõrẽra bʌ ume b̶aya.–

38Ara maʌ̃da Saulba idjia djõi careabema jʌ̃barida Davia jʌ̃bisia. Ne zarea bronce od̶ada Davi borod̶e jʌ̃biped̶a jã jũãtrʌbari sid̶a Davia jʌ̃bisia.
39Maʌ̃be Daviba Saul necoda cʌrrʌd̶e jʌ̃ped̶a arima pʌrrʌa zasia. Baribʌrʌ jʌ̃ca bẽrã poya wãẽ́ basía. Daviba Sauloa jarasia: –Naʌ̃ra jʌ̃ca bẽrã mʌ̃ra poya wãẽ́a.– Ara maʌ̃da Daviba jũma ẽrãcuasia.
40Maʌ̃be idjia eronĩbabari bacurura edaped̶a do zaqued̶aa wãped̶a mõgara borogoa qued̶eada juesuma idji buchacad̶e pe edasia. Mõgara tab̶aribarida idji jʌwad̶e edaped̶a pilisteo Goliá ume djõne wãsia.
41Maʌ̃ne Goliára Davimaa pĩãca zebʌrʌ basía. Idji djõi careabema eronĩbabarida idji nocoare nĩbasia.
42Goliába bio acʌbʌrʌd̶e unusia Davira cũdra quĩrãwãrẽã b̶ʌda idjab̶a cacua dowa b̶ʌda. Maʌ̃ bẽrã siriẽ́ b̶ʌ quĩrãca unusia.
43Maʌ̃ carea nãwã jarasia: –¿Cãrẽ cãrẽã jãwã bacuru catʌ zebʌrʌ? ¿Mãwãra mʌ̃ra usaca?– Maʌ̃ne idji ãcõrẽ b̶ea trʌ̃neba Davira biẽ́ jarasia.
44Maʌ̃ awara nãwã jarasia: –Zedua, mʌ̃a bʌ djarara diaya ãgosoba, mẽãbema animarã bid̶a cod̶amãrẽã.–
45Baribʌrʌ Daviba panusia: –Bʌra mʌ̃ ume djõne ze b̶ʌa neco bara, mĩãsu bara, idjab̶a mĩãsu zaque bara, baribʌrʌ mʌ̃ra bʌ ume djõne ze b̶ʌa Ãcõrẽ ne jũma poya b̶ʌ trʌ̃neba. Idjira dai israelerã sordaorã Ãcõrẽa. Bʌa idjíabʌrʌ orra bed̶easia.
46Id̶i ara maʌ̃ Ãcõrẽba bʌra mʌ̃́a poyabiya. Mʌ̃a bʌra beaped̶a ob̶ʌá tutaya. Bʌ djarara, waabema pilisteorã djara sid̶a mʌ̃a diaya ãgosoba, mẽãbema animarã bid̶a cod̶amãrẽã. Mãwã jũmarãba cawad̶ia wãrã Ãcõrẽda dai israelerã tãẽna b̶ʌda.
47Maʌ̃ awara nama duanʌba cawad̶ia Ãcõrẽba ẽdrʌ edacada necoba ni mĩãsuba. Nama Ãcõrẽdrʌ djõya. Maʌ̃ bẽrã idjia bãrãra dairãa poyabiya.–
48Maʌ̃ne Goliára Davi beai carea caitaara wãbʌrʌ basía. Ara maʌ̃da Davira idji ume djõne pira wãsia.
49Idji jʌwara buchacad̶e berajuped̶a mõgarada edaped̶a Goliámaa tab̶arisia. Maʌ̃ mõgarara pilisteo dratud̶e jou dogosia. Maʌ̃ba Goliára b̶arrub̶ari b̶aesia.
50Mãwã Daviba mõgara tab̶aribariba Goliára poyasia. Neco neẽ́ idjira beasia.
51Davira Goliá tab̶ʌmaa pira dogoped̶a Goliá necoda ẽũta edasia. Maʌ̃ba ab̶ed̶a beataped̶a ob̶ʌá tutasia. Waabema pilisteorãba ãdjid̶ebema mẽsrãara b̶ʌra beu tab̶ʌda ununaped̶a memenesid̶aa.
52Ara maʌ̃da Judad̶ebema sordaorãra, waabema Israel sordaorã sid̶a djõni carea b̶ʌga duanenaped̶a araa pira wãsid̶aa. Maʌ̃be caid̶u quena wãsid̶aa Saaraiʌ̃ purud̶eba ab̶a Gat purud̶aa idjab̶a Ecroʌ̃ purud̶e ed̶a wãbada daucha. Maʌ̃ ora ab̶ed̶a jũma bira b̶asia pilisteorã beaped̶ad̶aba.
53Mãwã ẽpẽ wãped̶ad̶acarea israelerã jẽda zebʌdad̶e pilisteorãba ne b̶eeped̶ad̶ara jũma edacuasid̶aa.
54Maʌ̃ne Daviba Goliá borora edaped̶a Jerusaleʌ̃ purud̶aa edesia. Baribʌrʌ Goliába djõi careabema erob̶ad̶ara idji wua ded̶e wagasia.
55Maʌ̃ naẽna Saulba Davira Goliá ume djõne wãbʌrʌda unusid̶e idji sordaorã boro Abne abadaa nãwã iwid̶isia: –Abne, jãʌ̃ warra zezara ¿cai?–

56Abneba panusia: –Ay, mʌ̃ boro, mʌ̃a wãrãda adua b̶ʌa.– Maʌ̃ carea Saulba idjía jarasia: –Mãẽteara iwid̶id̶e wãdua idji zezara cai cawaya.–
57Daviba Goliá beaped̶a jẽda zebʌrʌd̶e Goliá borora jʌwad̶e erob̶asia. Abneba idjira unuped̶a Saulmaa edesia.
58Maʌ̃ne Saulba iwid̶isia: –Warra, ¿bʌ zezara cai? Daviba panusia: –Mʌ̃ra bʌ nezoca Beleʌ̃nebema Jesé warraa.–