Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - 1 Samuel

1 Samuel 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maʌ̃ ewarid̶e Davira Nobo purud̶aa sacerdote Ahimele acʌd̶e wãsia. Baribʌrʌ Ahimeleba Davira idub̶a zebʌrʌda unusid̶e dauperasia. Audiab̶ariped̶a nãwã iwid̶isia: –¿Sãwã jãwã bʌdub̶a nĩ?
2Daviba sewad̶eba panusia: –Dadjirã boro Saulba mʌ̃́a ne obi b̶ʌa. Baribʌrʌ ni ab̶aʌa maʌ̃gʌd̶ebemada cawabirãduad̶a asia. Mʌ̃a jarad̶ama mʌ̃ sordaorã ume dji ununia.
3Mẽrã, ¿cãrẽda erob̶ʌ coi carea? Paʌ̃da juesuma wa ne baridua bʌa erob̶ʌ sid̶a mʌ̃́a diadua.–
4Maʌ̃ne sacerdoteba panusia: –Mʌ̃a paʌ̃ erob̶ʌra baridua paʌ̃ẽ́a. Ãtebʌrʌ Ãcõrẽ quĩrãpita b̶ad̶a paʌ̃da erob̶ʌa. Bʌ ume panʌ sordaorãda id̶i wẽrãrã ume cãĩnaẽ́ panʌbʌrʌ maʌ̃ paʌ̃ra mʌ̃a diaya.–
5Daviba panusia: –Ni ab̶aʌda wẽrã ume cãĩnaẽ́ panʌa. Dai djõne wãbʌdaza Ãcõrẽ quĩrãpita bia b̶ead̶ida panʌa. Id̶i biara mãwã panʌa dadjirã boro Saulba diabued̶a bẽrã.–
6Maʌ̃ne sacerdoteba Davia paʌ̃ Ãcõrẽ quĩrãpita b̶ad̶ara diasia dewarada neẽ́ b̶ad̶a bẽrã. Maʌ̃ paʌ̃ra erob̶asia paʌ̃ djiwid̶ida Ãcõrẽ quĩrãpita b̶ʌd̶a bẽrã.
7Maʌ̃ ewarid̶e Saul nezoca Doé abadada Ãcõrẽ quĩrãpita ne oi carea mama b̶asia. Idjira Edoʌ̃nebema basía. Saul oveja wagabadarã boro basía.
8Maʌ̃ne Daviba sacerdote Ahimelea jarasia: –¿Bʌa djõbada necoda wa mĩãsuda nama neẽ́ b̶ʌca? Dadjirã boro Saulba isabe zebid̶a bẽrã mʌ̃ necoda, dewara djõi careabema sid̶a eneẽ́ basía.–
9Ahimeleba panusia: –Bʌa Ela jewed̶ad̶e bead̶a pilisteo Goliá neco bad̶ada nama erob̶ʌa. Dai sacerdote djio waga erob̶ʌ jẽdaare wuaba bʌrá b̶ʌa. Quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ, edadua. Mʌ̃a dewarada neẽ́ b̶ʌa.– Daviba jarasia: –Jãʌ̃ cãyãbara biara b̶ʌra neẽ́a. Mʌ̃́a diadua.–
10Ara maʌ̃ ewarid̶e Davira Saul carea pilisteorã puru Gat abadad̶aa mĩrũ wãsia dji boro Aquisi abadamaa.
11Maʌ̃ne Aquisiare b̶eaba jarasid̶aa: –¿Jari b̶ʌra Davi, Israeld̶ebema boroẽ́ca? Wẽrãrã cari duanʌne idjid̶ebemada nãwã trʌ̃ãsid̶aa: Saulba ẽberãda mil beasia baribʌrʌ Daviba die mil beasia.
12Ãdjia mãwã jaraped̶ad̶a carea Daviba bio crĩcha nũmesia. Bio waya b̶asia Gat purud̶ebema boro Aquisiba idjira beabida.
13Maʌ̃ carea ãdji quĩrãpita quĩrãẽ́ b̶ʌ quĩrãca b̶abadjia. Dji ded̶e ed̶a wãbadad̶e idji b̶ichiwiba orrecuabadjia idjab̶a id̶ob̶ara idji icarad̶e zowuabibadjia.
14Maʌ̃ne Aquisiba idjiare b̶eaa nãwã jarasia: –¡Jãʌ̃ ẽberãra quĩrãẽ́ tab̶ʌa! ¿Cãrẽ cãrẽã idjira mʌ̃ quĩrãpita enesid̶a?
15¿Idjira nama enesid̶aca mʌ̃ quĩrãpita quĩrã cawaẽ́ b̶amãrẽã? Bãrãmaarã ¿quĩrãẽ́ b̶eara nama neẽ́ca? ¡Jãʌ̃ ẽberãra mʌ̃ ded̶ebemada ãyã eded̶adua!–