Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samuɛli gà, ben Isarailinↄ kàkↄ̃a ń píngi, aↄ̃ↄe ↄ́ↄ dↄↄ à gaa musu, ben wà à vĩ̀i a bɛ zaa Rama. Beee gbɛra Dauda gàa Parani sɛ̃̀tɛ.
2Maↄni gbɛ̃kee kuu, à bↄkↄ̃tɛ vĩ Kamɛli gwe. Auzikide sàmɛ, à sãanↄ vĩ bↄrↄ aagↄ̃ kↄ̃n blènↄ wàa sↄↄro. Ben à mↄ̀ Kamɛli lɛ à a sãanↄ kã kɛ̃ɛ.
3À tↄ́n Nabala, à naↄ̃ tↄ́n Abigaili. Nↄgbɛ̃ pì làakari vĩ bensↄ̃ à kakana maa, mↄde à gↄ̃ↄ pì gbɛ̃ke wí vĩro, à yãkɛnanↄↄ dↄ̀rↄ vĩro. Kalɛbu boriimɛ.
4Gurↄↄ kɛ̀ Dauda kú sɛ̃̀tɛ, à mà Nabala mↄ̀ a sãanↄ kã kɛ̃ɛ.
5Ben à a ìbanↄ zĩ̀ gↄ̃ↄn kuri à bèńnɛ: À fɛɛ à gá Nabala kiia zaa Kamɛli, à ì kpáamɛ
6à onɛ à be: Luda n dↄ̃ aafiao kↄ̃n n uao kↄ̃n n gbɛ̃nↄ ń píngi.
7Má mà n mↄ kↄ̃n sãkãkɛ̃ɛrinↄ. Kɛ̀ n sãdãrinↄↄ kúwao, wée ĩa daḿmaro, ń kuuna Kamɛli guu, pↄ́kee e kɛ̃sãḿmaro.
8Ǹ n zĩkɛri pìnↄ la, aↄ̃é onnɛ. Ǹ tó ma ìbanↄ n pↄnnaa e, zaakɛ zĩbaa zĩmɛ. N zↄ̀bleri pìnↄ kↄ̃n mamↄma n nɛ́o ǹ wa gba pↄ́ kɛ̀ ń è.
9Kɛ̀ Dauda ìba pìnↄ kà, aↄ̃ yã pì tↄ̃kɛ̃̀ Nabalanɛ kↄ̃n Dauda tↄ́o, ben aↄ̃ sↄ̃̀kpazi.
10Ben Nabala bèńnɛ: Dén Dauda ũu? Dén Yɛsɛ nɛ́ pì ũu? Zↄ̀ kɛ̀ aↄ̃ kɛ̃̀ n diinↄa gbã̀anↄↄ pari.
11Á yezi mà a burɛdi kↄ̃n ma ío kↄ̃n nↄ̀bↄ kɛ̀ má dɛ̀ ma sãkãkɛ̃ɛrinↄnɛo sɛ́ɛ mà kpá gbɛ̃ kɛ̀ má ń bↄkii dↄ̃roonↄan yↄ́?
12Ben Dauda gbɛ̃nↄ ɛ̀ara wà dà zɛ́n aↄ̃ tà. Kɛ̀ aↄ̃ kà, aↄ̃ yã pìnↄ gbã̀nɛ píngi.
13Ben Dauda bè a gbɛ̃ pìnↄnɛ: A baade a fɛ̃ɛdaa logo. Ben ń baade a fɛ̃ɛdaa lògo kↄ̃n Daudao se. Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ gàa kↄ̃n Daudaonↄ kà wàa plaa taka, ben gↄ̃ↄn wàa doo gↄ̃̀ kↄ̃n asoonↄ.
14À mↄ̀ à lè zĩkɛri pìnↄ doke gàa à ò Nabala naↄ̃ Abigailinɛ à bè: Dauda gbɛ̃nↄ zĩ̀ aↄ̃ bↄ̀ sɛ̃̀tɛ aↄ̃ mↄ̀ wà ì kpà wa diia, ben à pàtaḿma.
15Gbɛ̃ pìnↄ sↄ̃ yã maaa kɛ̀we maamaa, aↄ̃ↄe ĩa dawaro. Kɛ̀ wá kúńyo sɛ̃̀tɛ, pↄ́ke è sãsãwaro.
16Gurↄↄ kɛ̀ wée sãa dãa ń saɛ fãantɛ̃ kↄ̃n gwãavĩo píngi, aↄ̃ègↄ̃ ligawazi lán bĩi bà.
17Ǹ laasuu lɛ́ yã kɛ̀ nɛ́ kɛɛa, zaakɛ aↄ̃ zɛ̀o wà yã zaaa kɛ wa diinɛ kↄ̃n à uadeenↄ ń píngi. Àpi maaro, è gbɛ̃ lɛ́damma síro.
18Ben Abigaili burɛdi nàkↄ̃a kpakpaa mɛ̀n wàa do kↄ̃n geepiwɛ̃ɛo tùu plaa kↄ̃n sãa kɛ̀ wà kɛ̀kɛnↄ mɛ̀n sↄↄro kↄ̃n pↄ́wɛɛ kpatanao kpɛ̃ɛ sↄↄro kↄ̃n geepi kàranↄ mɛ̀n basↄↄro kↄ̃n kãkã bɛ kori kàranↄ mɛ̀n wàa do, aↄ̃ↄ yì zaakinↄnɛ.

19Ben à bè a zĩkɛrinↄnɛ: Àgↄ̃ dↄↄ aɛ, mɛ́gↄ̃ tɛ́ a kpɛɛ. Èe yãke o a zã Nabalanɛro.
20Ben à di a zaakia, èe pitaa sĩ̀sĩa. Kɛ̀ à bↄ̀ sĩ̀sĩ kpɛɛ, aↄ̃ dàkↄ̃rɛ Daudao, èe pitaa sĩ̀sĩa se kↄ̃n à gbɛ̃nↄ, aↄ̃ↄe mↄↄ.
21Dauda e oo a gbɛ̃nↄnɛ: Ma gbɛ̃ pì pↄ́nↄ dã̀kpanɛ sɛ̃̀tɛ pãmɛ. Wée à pↄ́ke sɛ́ro, ben à yã maaa kɛ̀ má kɛ̀nɛ fĩa bòmɛ kↄ̃n à zaaao.
22Tó ma à gↄ̃gbɛ̃ ke tò bɛ̃ɛ ai guu gↄ̃ gá dↄ, Luda yã kɛmɛ pãsĩpãsĩ.
23Kɛ̀ Abigaili à è, ben à pìta a zaakia kpakpaa, à kùɛ Daudanɛ à aɛ pɛ̀ɛ.
24Ben à kùɛ à gbá saɛ à bè: Baa, taari pì gↄ̃̀ ma mɛ̀n do musu. Ǹ mamↄma n zↄ̀bleri gba zɛ́ mà yã onnɛ. Ǹ swã kpá mamↄma n zↄ̀bleri yãzi.
25Baa, Nabala maaro. Ǹton à yã daro. À yãnↄↄ dɛ lán a tↄ́ bàmɛ. À tↄ́n Mìsaide, bensↄ̃ mìsaiyãn ègↄ̃ kɛɛ. Mamↄma n zↄ̀bleri sↄ̃, mɛ́ɛ gbɛ̃ kɛ̀ n ń zĩnↄ ero.
26Baa, lán Dii kuu bensↄ̃ ń kuu nà, Dii gìnnɛ ǹ gbɛ̃ dɛ ǹ gɛ̃ɛ bo n zĩnda. Dii tó n ibɛɛnↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe n kpákpaa à zaaaonↄ gↄ̃ lán Nabala bà.
27Tia sa Baa, ǹ gbaa kɛ̀ mamↄma n zↄ̀bleri ma mↄonnɛɛ kɛ̀ sí ǹ kpá n ìbanↄa.
28Ǹ sùu kɛ kↄ̃n mamↄma n zↄ̀blerio kↄ̃n ma taario dↄ. Dii é tó n boriinↄ gↄ̃ kí blee ai gurↄ píngi, zaakɛ nɛɛ̀ zĩ̀ ká Diinɛmɛ, weé à zaa ke emma zikiro.
29Baa tó gbɛ̃ke fɛ̀ɛ èe pɛɛɛnzi à n dɛ, Dii n Luda é n wɛ̃̀ndi dãkpa, eé n ibɛɛnↄ wɛ̃̀ndi da gbɛ̀mban à zu.
30Baa, tó Dii yã maaa kɛ̀nnɛ lán à lɛ́ gbɛ̃̀nnɛ nà píngi, tó à n diɛ Isarailinↄ gbɛ̃nsi ũ,
31ǹton gɛ̃ laasuun à n da yãn gbɛ̃dɛna pã ke gɛ̃ɛbona n zĩndanɛ yã musuro. Baa, tó Dii yã maaa kɛ̀nnɛ, ǹ tó mamↄma n zↄ̀bleri ma yã gↄ̃ dↄngu.
32Ben Dauda bè Abigailinɛ: Wà Dii Isarailinↄ Luda sáabu kpá, zaakɛ à n zĩ ǹ damalɛ gbã̀a.
33Ma n sáabu kpà se kↄ̃n lɛ́damma kɛ̀ n ma gbaao, zaakɛ ḿbe n kpamɛ gbã̀a, ben mɛ́ɛ gbɛ̃ dɛ ma gɛ̃ɛ bò ma zĩndanɛro.
34Tó beeenlo, kↄ̃n Dii Isarailinↄ Luda kɛ̀ gìmɛ mà yã zaaa kɛnnɛɛo, tó nɛ́ɛ wã n mↄ n damalɛ yãro, lɛ guu é dↄ Nabala nɛ́gↄ̃gbɛ̃ kearo.
35Ben Dauda pↄ́ kɛ̀ Abigaili mↄ̀onɛ sì à bè: Ǹ ká bɛ aafia. Ma n yã mà, ma n yodaado kɛ̀.
36Kɛ̀ Abigaili kà Nabala kiia, à è èe pↄ́ blee lán kína bà. À pↄↄ kɛ̀ nna, à wɛ̃ɛ gbɛ̃̀ à kã̀. Ben à naↄ̃ pì e lɛ́ bↄ à yãke ònɛro, sé kɛ̀ guu dↄ̀.

37Kɛ̀ guu dↄ̀, Nabala wɛ́ɛ kɛ̃̀, ben à naↄ̃ yã kɛ̀ à kɛ̀ pì ònɛ. Ben swɛ̃̀ kɛ̃̀n, à gↄ̃̀ lán gbɛ̀ bà.
38Kɛ̀ à kɛ̀ lán gurↄ kuri bà, ben Dii gò tↄ̃̀a, à gà.
39Kɛ̀ Dauda Nabala gana baaru mà, à bè: Wà Dii kɛ̀ zɛ̀mao sáabu kpá, à wí kɛ̀ Nabala dàmaa bↄ̀mɛ. À gìmɛ mà yã zaaa kɛ, ben à tò Nabala zaakɛna wì à zĩnda musu. Beee gbɛra Dauda gbɛ̃nↄ zĩ̀ Abigailia aↄ̃ onɛ á yezi à à sɛ́ nↄↄ ũ.
40Kɛ̀ Dauda ìba pìnↄ kà Abigaili kiia zaa Kamɛli, aↄ̃ bènɛ: Dauda bé à wa zĩmma, à yezi à n sɛ́ nↄↄ ũ.
41Ben à fɛ̀ɛ à kùɛ à a mì pɛ̀ɛ à bè: À zↄ̀blerin ma ũ, má yãana mà a dii ìbanↄ gbá pípińnɛ.
42Ben à fɛ̀ɛ à dì zaakia gↄ̃ↄ. À nↄgbɛ̃ zĩkɛrinↄ gàao gↄ̃ↄn sↄↄro. Aↄ̃ dà zɛ́n kↄ̃n Dauda zĩ̀rinↄ, ben à gↄ̃̀ à nↄↄ ũ.
43Dauda Yɛzɛrili gbɛ̃ Ainↄama kũna nↄↄ ũ dↄ. Aↄ̃ plaa ń píngi kɛ̀ à nↄↄnↄ ũ.
44Solu a nɛ́ Mikala kɛ̀ dɛ Dauda nↄↄ ũ yãa kpà Laisi nɛ́ Palatiɛli, Galimu gbɛ̃a.