Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nɛ́gↄ̃gbɛ̃ Samuɛli e zĩi kɛɛ Diinɛ Ɛli ↄzĩ. Gurↄ beeea Dii yã è su gbɛ̃a kpakpaaro, ben wɛ́ɛgupu'ena kuu pariro.
2Zĩkea Ɛli daɛna a daɛkiia. À wɛ́ɛ bùsa, èe guu ee maamaa dↄro.
3Samuɛli daɛna Dii kpɛ́n, guu kɛ̀ Luda àkpati kún. Luda fitia e ga kↄ̀ro.
4Ben Dii lɛ́ zù Samuɛlizi. À wèàla à bè: Maɛ kɛ̀!
5Ben à bàa lɛ̀ à gàa Ɛli kiia à bè: N lɛ́ zùmazin yↄ́? Maɛ kɛ̀. Ben à bènɛ: Mɛ́ɛ lɛ́ zunziro. Ǹ gá daɛ. Ben à ɛ̀ara à gàa à dàɛ.
6Dii ɛ̀ara à lɛ́ zùzi dↄ, ben à ɛ̀ara à gàa Ɛli kiia à bè: N lɛ́ zùmazin yↄ́? Maɛ kɛ̀. Ben à bè: Ma nɛ́, mɛ́ɛ lɛ́ zunziro. Ǹ gá daɛ.
7Samuɛli sↄ̃ↄ Dii dↄ̃ gĩaro, Dii yã e sua kↄ̀ro.
8Dii ɛ̀ara à lɛ́ zùzi à gɛ̃̀n aagↄ̃deeo, ben à fɛ̀ɛ à gàa Ɛli kiia dↄ à bè: N lɛ́ zùmazin yↄ́? Maɛ kɛ̀. Ben Ɛli dↄ̃̀ sa kɛ̀ Dii bé èe lɛ́ zuu gↄ̃kparɛ pìzi.
9Ben à bènɛ: Ǹ gá daɛ. Tó à lɛ́ zùnzi sa, ǹ be: Ǹ yã o Dii, n zↄ̀bleri swã dↄ. Ben Samuɛli gàa à dàɛ a daɛkiia.
10Dii mↄ̀ à zɛ̀ gwe, à lɛ́ zùzi lán yã pↄ́ bà à bè: Samuɛli! Samuɛli! Ben Samuɛli bè: Ǹ yã o Dii, mamↄma n zↄ̀bleri ma swã dↄ.
11Ben Dii bènɛ: Ǹ ma! Mɛ́ yã kɛ Isarailinↄ tɛ́, gbɛ̃ kɛ̀ à à baaru mà é kɛkɛ à swã wɛ̃mɛ.
12Gurↄ beeea mɛ́ àisi kɛ̀ má kpà Ɛli bɛdeenↄzi kɛ píngi zaa à daɛnaa ai à mìdɛnaa.
13Ma bènɛ mɛ́ tó yã gae wí à bɛdeenↄ musu ai gurↄ píngi à zaaa kɛ̀ à à yã dↄ̃ yãnzi. À nɛ́nↄ ń zĩnda kpɛ bↄ̀, ben èe gíńnɛro.
14Beee yãnzi ma la dà Ɛli bɛdeenↄ yã musu ma bè: Sa'ona ke gbadana é Ɛli bɛdeenↄ taari kɛ̃ḿma zikiro.
15Samuɛli dàɛ ai guu dↄ̀, ben à Dii kpɛ́ gbànↄ wɛ̃̀wɛ̃. À wɛ́ɛgupu kɛ̀ à è ona Ɛlinɛ vĩa vĩ.
16Ben Ɛli à sìsi à bè: Samuɛli ma nɛ́! À wèàla à bè: Maɛ kɛ̀!
17Ben à à là à bè: À bènnɛ diamɛ? Ǹton yã pì utɛmɛro. Tó n yã kɛ̀ à ònnɛɛ ke ùtɛmɛ, Luda yã kɛnnɛ pãsĩpãsĩ.
18Ben Samuɛli yã pì tↄ̃kɛ̃̀nɛ píngi, èe à ke utɛnɛro. Ben Ɛli bè: Diin à ũ. Lán à kɛ̀nɛ maa nà à kɛ.

19Samuɛli e bíta kũu, bensↄ̃ Dii kúo. Èe tó yã kɛ̀ à ò lɛ̀ɛ pãro.
20Ben Isaraili kɛ̀ aↄ̃ↄ kú zaa Dani ai Bɛsɛbanↄↄ dↄ̃̀ ń píngi sa kɛ̀ Samuɛli nɛ́ Dii annabimɛ yãpura.
21Dii ègↄ̃ bↄↄ àgↄ̃ mↄↄ Samuɛlizi zaa Silo, guu kɛ̀ à a zĩnda ↄ̀dↄanɛn káaku. È yã onɛ, ben Isarailinↄↄ e à yã maa ń píngi.