Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Samuɛli zi kũ̀, à a nɛ́nↄ dìɛ Isarailinↄnɛ dↄn'aɛdeenↄ ũ.
2À nɛ́gↄ̃gbɛ̃ káaku tↄ́n Yoɛli, à plaadee Abia. Aↄ̃mbe aↄ̃è yã gↄ̃gↄ̃ńnɛ Bɛsɛba.
3Mↄde à nɛ́ pìnↄↄ e tɛ́ à tuubaziro. Ɔↄyã ń swɛ̃̀ blè, aↄ̃è ↄdↄnkpɛɛgbaa sí, aↄ̃è yã gↄ̃gↄ̃ a zɛ́aro.
4Ben Isaraili gbɛ̃nsinↄ kↄ̃ kàkↄ̃a, aↄ̃ gàa wà Samuɛli lè Rama
5aↄ̃ bè: Ǹ gwa, n zi kũ̀, ben n nɛ́nↄↄ tɛ́ n tuubaziro. Ǹ kína diɛwe sa lɛ àgↄ̃ dɛ wa dↄn'aɛdee ũ, lán bori píngi a pↄ́ vĩ nà.
6Kɛ̀ aↄ̃ bè à kí káńnɛ àgↄ̃ dɛ ń dↄn'aɛdee ũ, yã pì e kɛ Samuɛlinɛro, ben à wɛ́ɛ kɛ̀ Diia.
7Ben Dii bè Samuɛlinɛ: Ǹ gbɛ̃ pìnↄ yã ma, zaakɛ ḿbe aↄ̃ gìnziro. Mámbe aↄ̃ gìmazi lɛ màton kí bleńnɛro yãnzi.
8Lán aↄ̃ↄe kɛɛ nà zaa gurↄↄ kɛ̀ ma ń bↄɛ Igipiti ai gbã̀a, aↄ̃ pã kpàmazi aↄ̃ dↄ̀ tãanↄzi, lɛn aↄ̃ↄe kɛɛnnɛ lɛ dↄ.
9Ǹ ń yã ma sa, ǹ lɛ́ daḿma ǹ tó aↄ̃gↄ̃ dↄ̃ lán gbɛ̃ kɛ̀ eé kí bleńnɛ yãnↄ égↄ̃ dɛ nà.
10Ben Samuɛli Dii yã pì tↄ̃kɛ̃̀ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe kína gbekaaanↄnɛ píngi
11à bè: Lán gbɛ̃ kɛ̀ eé kí bleare yãnↄ égↄ̃ dɛ nàn yɛ̀. Eé a nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ sí à ń diɛ a sↄ̃gorodeenↄ kↄ̃n a sↄ̃deenↄ ũmɛ. Aↄ̃égↄ̃ táa oo à sↄ̃goro aɛ kↄ̃n bào.
12Eé ń diɛ gↄ̃ↄn wàa sↄsↄↄro ke gↄ̃ↄn baplaa akurikurinↄ gbɛ̃nsinↄ ũ. Aↄ̃égↄ̃ à bú wiinɛ, aↄ̃égↄ̃ à pↄ́nↄ kɛkɛɛnɛ, aↄ̃égↄ̃ à zĩ̀kabↄnↄ piinɛ kↄ̃n à sↄ̃goro pↄ́nↄ.
13Eé a nɛ́nↄgbɛ̃nↄ sí à ń diɛ nↄ́sigũnnakɛrinↄ kↄ̃n pↄ́blekɛrinↄ kↄ̃n burɛdikɛrinↄ ũ.
14Eé a buraanↄ kↄ̃n a geepi búnↄ kↄ̃n a kùkpɛ maaanↄ síawa à kpá a ìbanↄa.
15Eé a blɛwɛɛ kↄ̃n a geepi bɛɛnↄ lɛo kuridee síawa à kpá a bɛgwarinↄ kↄ̃n a ìbanↄa.
16Eé a zↄ̀gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄ sí kↄ̃n a zù maaanↄ kↄ̃n a zaakinↄ àgↄ̃ a zĩnda zĩi kɛɛo.
17Eé a pↄ́kãdeenↄ lɛo kuridee síawa, apinↄ é gↄ̃ à zↄ̀nↄ ũ.
18Gurↄ beeea sa é wii pɛ́ Diizi gbɛ̃ kɛ̀ á sɛ̀ a kína ũu pì yãnzi, mↄde eé weala gurↄ beeea dↄro.

19Ben aↄ̃ gì Samuɛli yã mazi aↄ̃ bè: Auo! Wá yezi wàgↄ̃ kína vĩmɛ,
20wégↄ̃ dɛ lán bori kpaaanↄ bà se. Wa kína bé eégae yã gↄ̃gↄ̃we, àmbe eégae dↄwe aɛ zĩ̀ guu.
21Kɛ̀ Samuɛli ń yã mà píngi, à gàa à gbã̀ Diinɛ.
22Ben Dii bènɛ: Ǹ ń yã ma, ǹ kína káńnɛ. Ben Samuɛli bè Isaraili pìnↄnɛ: A baade tá a wɛ́tɛ.