Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Dauda e gaa sa'oriki Aimɛlɛki kiia zaa Nↄbu, Aimɛlɛki pì bↄ̀ à gàa à daàlɛ. Vĩa à kũ̀, ben à à là à bè: Bↄ́ bé à tò ń tɛ́ ndo, gbɛ̃kee kúnyoroee?
2Dauda wèàla à bè: Kí bé à zĩi dàmɛ, à bè màton tó gbɛ̃ke yã kɛ̀ á dìɛmɛ à ma zĩ mà kɛɛ dↄ̃ro. Ben wa guu zↄ̃̀kↄ̃nɛ kↄ̃n ma ìbanↄ aↄ̃ dↄmɛ aɛ.
3Pↄ́ble kpareen ń vĩ kɛ̀ tiaa? Ǹ ma gba burɛdi mɛ̀n sↄↄro kesↄ̃ pↄ́ kɛ̀ ń vĩ píngi dé.
4Ben sa'oriki pì bè: Burɛdi pã kuuro, séde kɛ̀ wà kàɛ Ludanɛ baasiro. Tó n gbɛ̃nↄↄ e kakↄ̃a kↄ̃n nↄgbɛ̃oro, mɛ́ kpámma.
5Ben Dauda bènɛ: À dɛ lɛ kↄ̀, wá wa zĩnda kũna nↄgbɛ̃nↄ yã musu, lán weè kɛ nà wà gbasa wà da zɛ́n wà gá zĩ̀ ká. Ma gbɛ̃nↄ mɛ̀nↄↄ gbãsĩro. Baa gurↄↄ kɛ̀ wée pↄyezi táa oo, aↄ̃ègↄ̃ gbãsĩro, atɛ̃nsa tá kɛ̀ wée oo gbã̀aro.
6Ben sa'oriki pì Luda burɛdi sɛ̀ à kpàa, zaakɛ burɛdi kee kú gwero, sé kɛ̀ wà kàɛ Ludanɛ. Wè burɛdi pì sɛ́ Dii aɛmɛ, ben wè à lende kpá kↄ̃n burɛdi dufuo.
7Solu ìbanↄ dokee kú gwe gurↄↄ pìa, à tↄ́n Doɛgi. Ɛdↄmu boriimɛ, àmbe Solu sãdãriki ũ.
8Ben Dauda Aimɛlɛki là à bè: Ń sári ke fɛ̃ɛdaa vĩ kɛ̀ↄ́? Mɛ́ɛ e ma a fɛ̃ɛda ke gↄ̃kɛbↄ ke sɛ̀ro, zaakɛ kí zĩ kùrukuru dàmɛmɛ.
9Sa'oriki pì wèàla à bè: Gↄlaya, Filisitini kɛ̀ ń dɛ̀ Ela guzurɛn fɛ̃ɛdaa kú kɛ̀. À kú dansiki kpɛɛ, bisa fĩfĩa. Tó ń yezi, ǹ sɛ́, zaakɛ à pãndee kú kɛ̀ dↄro, séde beee pì. Ben Dauda bè: Ǹ kpáma, à sáa kuuro.
10Dauda bàa lɛ̀ Solunɛ zĩ beeea, à tà Gata kí Akisi kiia.
11Ben Akisi ìbanↄ bènɛ: Isarailinↄ bùsu kí Daudan yɛ̀roo? Àpin wè ↄ̃ wã wà lɛ̀ sí à yã musuroo? Wè be: Solu gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ gↄ̃ↄn wàa sↄsↄↄro, Dauda sↄ̃ gↄ̃ↄn bↄrↄ lɛo ũgbangba.
12Yã pì Dauda kũ̀ gbãa, èe vĩa kɛɛ Akisinɛ maamaa.
13Ben à a zĩnda lìɛ, èe ĩadeyãnↄ kɛkɛɛ ń aɛzĩ. À ↄgbɛ gàɛgaɛ bĩi zɛ́ gbànↄa, à tò lóu e plaa a lɛ́tãnkaa.
14Ben Akisi bè a ìbanↄnɛ: À gwa! Gbɛ̃ pì nɛ́ ĩadeemɛ. Bↄ́yãnzin a à sɛ̀ a mↄo ma kiiazi?
15Ĩadeenↄ kɛ̃̀sãmamɛɛ, ben a gbɛ̃ pì sɛ̀ a mↄo ma kiia lɛ à ĩadeyãnↄ kɛkɛmɛↄ́? Eé e à gɛ̃ ma uaro.