Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 1. Mojžišoskero

1. Mojžišoskero 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sar o Izak sphuriľa a pro jakha na birinelas te dikhel, vičinďa ke peste peskere phuredere čhas le Ezav a phenďa: “Čhavo miro!” Ov leske odphenďa: “Kade som.”
2Prevakerďa ke leste: “Dikh, som imar phuro a na džanav, kana šaj merav.
3Le tire veci pro lovos, o tulcos le lukoha. Dža pre maľa a chude mange vareso.
4Olestar mange ker chaben. Se džanes, so rado chav. An mange oda, hoj te chav, a požehňinava tut sigeder, sar merava.”
5Sar o Izak vakerelas le Ezavoha, e Rebeka oda sa šunďa. Soča o Ezav odgeľa pre maľa, hoj vareso te murdarel a te anel,
6e Rebeka phenďa le Jakoboske: “Šunďom sar tiro dad phenďa tire phraleske le Ezavoske:
7‘An mange olestar, so chudľal, a ker mange oda chaben, so me rado chav. Sar dochava, požehňinava tut anglo RAJ mek sigeder, sar merava.’
8Vašoda čhavo miro, šun man andre savoreste, so tuke phenava!
9Dža ko stados a an mange odarik duje šukare kozicen. Tire dadeske kerava lendar lačho chaben, so rado chal.
10Paľis oda ľidžaha le dadeske, hoj te chal a te požehňinel tut sigeder, sar merela.”
11Ale o Jakob phenďa peskera dake la Rebekake: “Miro phral o Ezav hino zabarardo, ale me na som.
12So te o dad pes mandar kamela te chudel? Paľis gondoľinela peske pal ma, hoj leha kamav avri te thovel. Kaleha anava pre ma o prekošiben a na o požehnaňje.”
13Ale e daj leske odphenďa: “Čhavo miro, oda prekošiben mi perel pre ma! Ča šun man, dža a an mange len.”
14Avke ov geľa, anďa len peskera dake a oj kerďa o lačho chaben, so rado chalas leskero dad.
15Paľis e Rebeka iľa o gada le phuredere čhastar le Ezavostar, ola nekfeder, so sas ke late, a urďa len le ternedere čhaske le Jakoboske.
16Le cipenca pal o kozici leske učharďa o vasta the e meň.
17Oda chaben, so rado chalas, the o maro, so pekľa, thoďa peskere čhaske le Jakoboske andro vast.
18Sar geľa ko dad, phenďa: “Dado miro!” Ov odphenďa: “Kade som. Ko sal tu, čhavo miro?”

19O Jakob phenďa peskere dadeske: “Me som o Ezav, tiro ešebno (peršo). Kerďom avke, sar mange phenďal. Mangav tut, hazde tut. Beš a cha olestar, so me chudľom. Avke šaj man požehňines.”
20Ale o Izak le čhaske phenďa: “Sar šaj avke sig vareso arakhľal, čhavo miro?” Ov odphenďa: “O RAJ, tiro Del, mange diňa, hoj te arakhav.”
21O Izak phenďa le Jakoboske: “Av pašes, čhavo miro. Mi chudav man tutar. Sal tu čačes miro čhavo, o Ezav, abo na?”
22O Jakob geľa paš peskero dad ko Izak, savo pes lestar chudľa a phenďa: “O hangos hin le Jakoboskero, ale o vasta hine le Ezavoskere.”
23Na sprindžarďa les, bo leskere vasta sas zabararde sar o vasta leskere phraleskere le Ezavoskere. O Izak les požehňinďa
24a phučľa lestar: “Tu sal čačes miro čhavo o Ezav?” Ov odphenďa: “Som.”
25Avke leske o Izak phenďa: “Pode mange olestar, so chudľal, hoj te chav, čhavo miro, hoj tut te požehňinav.” Diňa leske o chaben a chalas. Anďa leske the mol a piľa.
26O dad leske paľis phenďa: “Av ke ma, čhavo miro, čumide man!”
27Ov geľa a čumidľa les. Sar zašunďa e saga leskere gadendar, požehňinďa les a phenďa: “Dikh, e saga mire čhaskeri hiňi sar e saga la maľakeri, so požehňinďa o RAJ.
28Mi del tut o Del la ňeboskera rosatar a le phuvakere barvaľipnastar, the pherdo zrnos the mol!
29Mi služinen tuke o narodi a mi banďon anglal tu o kmeňi! Av raj upral peskere phrala a mi banďon anglal tu o čhave tira dakere! Mi el prekošlo oda, ko tut prekošela, a mi el požehňimen oda, ko tut žehňinela!”
30Soča o Izak požehňinďa le Jakob a ov odgeľa peskere dadestar, avelas pal o lovos leskero phral o Ezav.
31Ov tiš taďa chaben, so rado chalas leskero dad, anďa leske a phenďa: “Dado miro, ušťi a cha olestar, so tuke kerďom, avke man šaj požehňines.”
32Leskero dad o Izak lestar phučľa: “Ko sal?” Ov odphenďa: “Me som tiro ešebno čhavo, o Ezav.”
33O Izak igen predaranďiľa a phučľa: “Akor ko sas oda, ko murdarďa la džvirina a anďa mange la? Chaľom la imar sigeder, sar tu avľal. Požehňinďom les a ela požehňimen pro furt.”
34Sar šunďa kada o Ezav, zorales vriskinďa a rovibnaha les igen mangelas: “Dado miro, de the man tiro požehnaňje!”
35O Izak phenďa: “Tiro phral manca thoďa avri a čorďa tuke o požehnaňje.”
36O Ezav odphenďa: “Se na chudľa ča avke kada nav Jakob. Imar dujtovar manca thoďa avri. Angloda mange iľa o pravos sar ešebne čhas a akana mange čorďa the o požehnaňje.” A mek phučľa: “Prekal ma tut nane imar ňisavo požehnaňje?”

37O Izak leske phenďa: “Dikh, čhavo miro, me lestar imar kerďom rajes upral tu a savore leskere phralen leske diňom vaš o sluhi. Diňom les zrnos the mol. Prekal tu imar našťi ňič kerav, čhavo miro!”
38O Ezav phenďa le dadeske: “Dado, hin tut ča jekh požehnaňje? Joj, dado, mangav tut, požehňin the man!” a zorales zarunďa.
39Leskero dad o Izak leske odphenďa: “Dživeha dur le phuvakere barvaľipnastar the le ňeboskere brišindestar, so perel pre phuv.
40Dživeha olestar, so murdareha la šabľaha, a aveha sluhas tire phraleske. Ča te pes leske ačhaveha andre, aveha premuklo.”
41Akor o Ezav našťi avri ačhelas le Jakob vaš o požehnaňje, so les diňa o dad. O Ezav peske phenďa: “Sar merela miro dad, akor murdarava mire phrales le Jakob.”
42Sar pes e Rebeka došunďa, so phenďa o Ezav, diňa peske te vičinel le čhas le Jakob a phenďa leske: “Tiro phral tut kamel te murdarel.
43Akana, čhavo miro, šun man! Denaš ke miro phral ko Laban andro Charan.
44Ačh ke leste, medik na preačhela e choľi tire phraleskeri.
45Sar e choľi tire phraleskeri preačhela a bisterela pre oda, so leske kerďal, bičhavava vaš tu, hoj tut te len odarik. Soske tumen te našavel sodujen andre jekh džives?”
46E Rebeka paľis phenďa le Izakoske: “Džungľiľa pes mange o dživipen maškar o Chetitanki. Te peske the o Jakob lela romňa le Chetitanendar andral kadi phuv, ela mange feder te merel!”