Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 1. Mojžišoskero

1. Mojžišoskero 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1O RAJ pes jekhvar sikaďa le Abrahamoske paš le Mamroskere bare stromi andro časos pal o dilos, sar hin baro tačipen. O Abraham bešelas paš o vudar le stanoskero.
2Sar pes obdikhľa, nadur lestar ačhenas trin murša. Soča len dikhľa, denašelas sigo ke lende khatar peskero stanos, banďiľa anglal lende dži pre phuv
3a phenďa: “Rajeja, te tuke som pre dzeka, ma obdža tire služobňikos.
4Dava te anel sikra paňi, thovena (omorena) peske o pindre a bešena peske tele paš kada stromos.
5Anava varesavo chaben, zoraľarena pes a avke šaj džana dureder. Se avľan ke peskero služobňikos.” On odphende: “Mištes, ker avke, sar phenes.”
6O Abraham siďarelas andro stanos ke Sara a phenďa: “Sigo dža, le jekh gonoro ole nekfeder arestar a pek mare.”
7Paľis o Abraham denašľa ko stados a iľa avri terňa thuľa gurumňora. Diňa le sluhaske a ov siďarelas la te kerel.
8Paľis thoďa šutlo thud the gulo thud a la gurumňora, so imar kerďa, anglal lende. Sar on chanas, o Abraham ačhelas paš lende tel o stromos.
9Phučle lestar: “Kaj hiňi tiri romňi e Sara?” “Andro stanos,” odphenďa.
10Jekh lendar, savo sas o RAJ, phenďa: “Pal o berš, andre kajso časos, me avava pale ke tu a tira romňa la Sara ela muršoro.” E Sara oda sa šunelas paš o vudar le stanoskero.
11O Abraham the e Sara sas phure, sas lenge but berš a e Sara sas andre ola berša, so le džuvľen imar našťi el čhave.
12Vašoda e Sara andre peste zaasanďiľa a phenďa peske: “Akana, te imar som phuri, majinel man te el vareso mire romeha? Se the miro raj hin imar phuro!”
13O RAJ phenďa le Abrahamoske: “Soske e Sara asal a phenel peske: ‘Či čačes man šaj el akana čhave, sar imar som phuri?’
14Či hin vareso ajso, so o RAJ našťi kerel? Pal o berš, andre kajso časos, avava pale ke tu a la Sara ela muršoro.”
15Ale e Sara andre dar klaminelas a phenďa: “Me na asavas.” “He, tu čačes asahas,” phenďa lake o RAJ.
16O murša odarik paľis gele het a džanas ke Sodoma. O Abraham len odľigenďa.
17O RAJ phenďa: “Šaj me garuvav anglo Abraham oda, so kamav te kerel?
18Le Abrahamostar ela čačes baro a zoralo narodos a andre leste ena požehňimen savore narodi pre phuv.

19Bo mange les iľom avri, hoj te phenel peskere čhavenge a savore peskere potomkenge, hoj pes te ľikeren pal miro drom a te keren pal o čačipen a pal o pravos. Te oda kerena, kerava le Abrahamoske savoro avke, sar leske oda phenďom.”
20O RAJ phenďa: “Oda, so šunďom pre Sodoma the Gomora, hin imar igen but a o binos lengero hin igen džungalo.
21Džav tele te dikhel, či čačes keren vaj na keren oda, so šunďom pal lende. Kamav oda te džanel.”
22Ola duj murša odarik odgele a gele andre Sodoma, ale o Abraham mek furt ačhelas anglo RAJ.
23O Abraham avľa pašeder a phučľa: “Čačes kames te murdarel avri le čačipnaskeres jekhetane le binošne manušeha?
24Te uľahas andro foros penda (50) čačipnaskere manuša, murdareha len a na odmukeha ole foroske vaš ola penda (50) čačipnaskere manuša, save hine ode?
25Vareso ajso kames te kerel? Le binošnes kames te murdares le čačipnaskere manušeha? Či hin o čačipnaskero manuš sar o binošno? Mi el oda dur tutar! Či o sudcas caľa phuvakero na majinďahas te kerel oda, so hin čačipnaskero?”
26O RAJ leske phenďa: “Te arakhava andro foros Sodoma penda (50) čačipnaskere manušen, prekal lende ole cale foroske odmukava.”
27O Abraham odphenďa: “Domukľom mange te vakerel mire RAJEHA, choc džanav, hoj som ča prachos the popolos.
28So te ode ena le pendendar pandž frimeder čačipnaskere manuša? Murdareha avri calo foros, te arakheha ča ole saranda the pandž (45) manušen?” “Na murdarava len avri, te ode arakhava saranda the pandž,” odphenďa o RAJ.
29Ale o Abraham vakerelas mek dureder a phučľa: “So te ode ena ča saranda (40)?” “Prekal ola saranda oda na kerava,” odphenďa o RAJ.
30“Ma ruš pre ma, RAJEJA, hoj mange pale domukav tutar te phučel,” phenďa o Abraham a phučľa: “So te lendar ena ča tranda (30)?” O RAJ odphenďa: “Te len ode arakhava tranda, na murdarava avri oda foros.”
31O Abraham leske pale phenďa: “Imar te mange domukľom tuha te vakerel, RAJEJA miro. So te ode ena ča biš (20) džene?” O RAJ leske odphenďa: “Vaš ola biš oda foros na zňičinava.”
32“RAJEJA, mangav tut,” phenďa o Abraham, “ma av pre ma choľamen, hoj mek jekhvar man tutar phučav! So te ode ena ča deš?” O RAJ leske odphenďa: “Vaš ola deš džene, oda foros na murdarava avri.”
33Sar o RAJ preačhiľa te vakerel le Abrahamoha, odgeľa a o Abraham geľa khere.