Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ɛsitɛɛ

Ɛsitɛɛ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yã́ beeↄ gbɛa kɛ́ kí Aasuelu pↄ wèe, yã́ pↄ́ Vasiti kɛ̀ɛ̀ ń yã́ pↄ́ a dìlɛ aà yã́ musuo i sãaàguo.
2Ɔ̃ kí ìwaↄ òɛ̀: Kí, to wà wɛ̃́ndia kɛfɛnaↄ wɛɛlɛnɛ.
3Gbɛ̃zↄ̃ↄↄ dilɛ n bùsuↄ guu píi aa wɛ̃́ndia kɛfɛnaↄ naaa mↄ ka n nↄɛↄ guu Susa la. N nↄɛↄ ziia Ege i ń gwa ń n naↄ, wi ń kɛkɛ ń nↄamblebↄↄ wásawasa.
4Nↄɛ pↄ́ kàngu i gↄ̃ n na ũ Vasiti gɛ̃ɛ ũ. Yã́pi kɛ̀ kíɛ na, ↄ̃ à zɛ̀ò.
5Yudae ku Susa Bɛ̃yãmɛɛ bui ũ, aà tↄ́n Maadose, Yaii nɛ́ɛ. Simɛi ń Kisio ku aà deziↄ guu.
6A ku zĩ̀zↄ pↄ́ Babɛli kí Nɛbukanɛza ń kũkũ Yelusalɛũ ń Yudaↄ kí Yɛkↄniao à tàńnↄↄ guuɛ.
7Àlɛ a desɛ̃ nɛ́ Adasa pↄ́ wì mɛ lↄ Ɛsitɛɛ gwa, asa aà de ń aà dao kuo. Wɛ̃́ndiapi kákaa maa mɛ́ a kɛfɛũ. Kɛ́ aà de ń aà dao gà, Maadose aà sɛ̀ a nɛ́ ũ.
8Kɛ́ wà yã́ pↄ́ kí dìlɛpi mà, ↄ̃ wà gɛ̀ ń wɛ̃́ndiaↄ dasidasi Susa, wà ń ná Egeɛ a ↄzĩ. Ɔ̃ wà Ɛsitɛɛ sɛ̀ gɛ̀ò kibɛ kí nↄɛↄ ziiapiɛ.
9Wɛ̃́ndiapi kɛ̀ɛ̀ maa, ↄ̃ à gbɛ̃kɛkɛ̀ɛ̀ à mɛ̀, wà aà kɛkɛ ń nↄamblebↄↄ wásawasa gↄ̃̀ↄ, wi blɛ maa kpawà. À kibɛ wɛ̃́ndia pↄ́ a sɛ̀ gbɛ̃ↄn soplaↄ kpàwà, ↄ̃ à kpɛ́ maa kpàwà kí nↄɛↄ bɛ.
10Ɛsitɛɛ i a bui ge a bɛ bùsu o gbɛ̃eɛo, asa Maadose òɛ̀ asu to gbɛ̃e dↄ̃o.
11Lá gu lɛ́ dↄ Maadose ìↄ kí nↄɛↄ bɛ gãaɛ baa vĩvĩ, kɛ́ à e àↄ Ɛsitɛɛ kua dↄ̃ ń yã́ pↄ́ lɛ́ aà leo.
12E wɛ̃́ndiaↄ aaↄ zɛ'e aaↄ gɛ́ ii ń kí Aasueluo, sema aa yã́ pↄ́ wa dìlɛnɛ́ kɛ gĩa e mↄ kuɛpla. Wìↄ nísi pↄ́ wa kɛ̀ ń lí'ↄ gĩ nao dↄↄmá e mↄ soolo, ↄ̃ wìↄ ń kɛkɛ ń tulaleↄ ń nↄɛ mɛkɛkɛbↄↄ e mↄ soolo.
13Wɛ̃́ndia pↄ́ kí mɛ̀ ia kàwà, nↄɛↄ bɛpↄ pↄ́ a gbɛ̀a píi wì kpawà aà gɛòɛ.
14Ì gɛ́ oosi, ì su nↄɛↄ bɛ kↄↄ ziia pↄ́ wì mɛ Saasagaza fã́ani. Aàpi mɛ́ ì ↄlia kí nↄ pↄ́ i mɛ́sɛdilɛnɛ́opiↄzi. Ìli e ɛ̀a gɛ̀ kí kĩ́i lↄo, sema aà yã́ kà kípigu à aà gbɛ̀a aà tↄ́wa bàasio.
15Kɛ́ ia kà Abihaili nɛ́ Ɛsitɛɛ pↄ́ aà desɛ̃ Maadose aà sɛ̀ a nɛ́ ũpiwa, i pↄe gbɛao, sema pↄ́ pↄ́ kí nↄɛↄ ziia Ege òɛ̀ bàasio. Ɛsitɛɛ yã́ kà gbɛ̃́ pↄ́ wɛsìaàlɛↄgu píi.
16Kí kpalablea wɛ̃̀ soplade guu wà gɛ̀aànↄ aà bɛ mↄ kwide Tebe guu.
17Kí ye Ɛsitɛɛzi dɛ a nↄ kĩniↄla píi. Aà yã́ kàaàgu, à kɛ̀ɛ̀ na dɛ wɛ̃́ndia kĩniↄla píi, ↄ̃ à kía na fùa kpàɛ̀, à aà dìlɛ a na Vasiti gɛ̃ɛ ũ.
18Ɔ̃ kípi blɛsakɛ̀, à gbãadeↄ ń a ìwaↄ kã̀aa Ɛsitɛɛ sɛa yã́ musu. A dìlɛ wà dikpɛ zↄ̃ↄ kɛ, ↄ̃ wà a kpàwakɛ̀ bùsu ń bùsuo, ↄ̃ à gbadà gbɛ̃́ↄnɛ sↄũsↄũ.

19Wɛ̃́ndiaↄ kãaaa gɛ̃n plaade, Maadose zↄ̃lɛa kibɛ bↄlɛu.
20Ɛsitɛɛ i a bɛ bùsu ge a buiyã'ò gbɛ̃e mào lá Maadose òɛ̀wa. Ìↄ Maadose yãmaɛ, lá ìↄ ma za gↄↄ pↄ́ àlɛ aà gwawa.
21Kɛ́ Maadose zↄ̃lɛa kibɛ bↄlɛu màa, kí Aasuelu dↄai bↄlɛdↄ̃ana gbɛ̃ↄn plaↄ pↄ pà kízi, ↄ̃ aa lɛkpàaĩaàzi. An tↄ́n kɛ: Bigana ń Tɛlɛsio.
22Kɛ́ Maadose yã́pi feena mà, a ò kía na Ɛsitɛɛɛ, ↄ̃ Ɛsitɛɛ ò kíɛ ń Maadose tↄ́o.
23Kɛ́ wà yã́pi gwàgwa, wa è sĩanaɛ, ↄ̃ wà gbɛ̃ↄn plapiↄ lòo líwa aa gà. Wà yã́pi kɛ̃̀ bùsu ladau kí wáa.