Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Esita xa Taruxui

Esita xa Taruxui 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na dangi xanbi, mangɛ bɔɲɛ naxa goro. A naxa ratu mangɛ ginɛ Fasati xa fe rabaxi ma, a nun a yɛtɛ natɛ naxan tongoxi a xa fe ra.
2Mangɛ xa batulae naxa a fala a bɛ, «Ginɛdimɛdi tofanyi ndee xa fen i bɛ.
3Yaamari fi i xa bɔxi birin ma, e xa fa ginɛdimɛdi tofanyie birin na i xa mangataa Suse. E xa lu i xa ginɛe xa banxi kui. Hege, i xa walikɛ banaxi naxan mɛɛnima i xa ginɛe ma, na xa a ɲɛngi sa e xɔn ma, alako nde xa sa e xa tofanyi xun ma.
4Ginɛ naxan na rafan i ma e ya ma, na xa findi mangɛ ginɛ Fasati ɲɔxɔɛ ra.» Yi wɔyɛnyi naxa mangɛ kɛnɛn, a naxa na raba.
5Yuwifi nde nu na Suse naxan nu xili Morodekayi. A findi Yayiri xa di nan na, Simeyi xa mamadi, Kisu tolobitɛ kelife Bunyamin bɔnsɔɛ ma.
6Babilɔn mangɛ Nebukadansari nan fa a ra konyiya kui, a nun Yudaya mangɛ Yekoniya nun Isirayilaka gbɛtɛe.
7Morodekayi baba xunya xa di ginɛ Hadasa, e nu naxan ma Esita, a nu na Morodekayi nan yi ra, kabi a baba nun a nga faxa tɛmui. A naxa a xuru, a a findi a xa di ra. Ginɛdimɛdi tofanyi nan nu a ra.
8Mangɛ xa yaamari to masen a xa bɔxi mixie bɛ, e naxa fa di ginɛ wuyaxi ra Hege xɔn ma Suse. Esita nu na e ya ma.
9A to rafan Hege ma, Hege naxa fate ratofan ture, donse fanyi, nun konyi ginɛ solofere so a yi ra. A naxa e yigiya mangɛ xa ginɛe xa banxi kui dɛnnaxɛ fan yire birin bɛ.
10Esita nu fatanxi bɔnsɔɛ nun si naxan na, a mu na masen mixi yo bɛ, barima Morodekayi nu bara na tɔnyi dɔxɔ a ma.
11Lɔxɔɛ birin Morodekayi nu a makɔrɛma mangɛ xa ginɛe xa banxi ra, a xa Esita xa fe xibaarui kolon.
12Na ginɛe birin naxa kike fu nun firin naba mangɛ xa ginɛe xa banxi kui. Kike senni bun ma, ture nun labundɛ mɔɔli ndee nu masoma e ma. Na dangi xanbi, ture nun labundɛ mɔɔli gbɛtɛe nu masoma e ma. Na ɲɛ keren to kamali, ginɛe naxa nɔ e yɛtɛ masende mangɛ bɛ.
13Ginɛe nɛ sigama mangɛ xɔn ma, e wa sese xaninfe e xun ma, e nu na soma nɛ e yi ra.
14Ginɛe nu soma mangɛ xɔnyi nunmare tɛmui nɛ, e fa gbilen mangɛ xa ginɛe xa banxi firin nde kui. Mɛnni mangɛ xa konyi banaxi Saasagasi nu mɛɛnima e ma. Na xanbi e mu gbilenma mangɛ xɔnyi, fo naxan na a kɛnɛn e ya ma, a na xili.
15Abixayili xa di Esita, Morodekayi naxan xuruxi, na xa tɛmui to a li sigafe ra mangɛ xɔnyi, a mu sese xanin a xun ma fo mangɛ xa walikɛ Hege naxan fala a bɛ. Esita nu rafan mixi birin ma.
16E naxa Esita raso mangɛ Asuyerusu xun ma a xa mangɛya ɲɛ solofere nde ra, Tebeti kike fu nde ra.
17Esita naxa rafan mangɛ ma dangi ginɛe birin na. A xa xanunteya to lu mangɛ bɔɲɛ kui dangi ginɛdimɛdie birin na, a naxa a findi mangɛ ginɛ Fasati ɲɔxɔɛ ra.
18Mangɛ naxa xulunyi belebele ti Esita bɛ, a a xa kuntigie nun a xa walikɛe birin xili. A na lɔxɔɛ findi malabui lɔxɔɛ ra a xa ɲama bɛ, a e birin buɲa mangɛ ki ma.

19Ginɛdimɛdie to malan sanya firin nde ra, Morodekayi nu dɔxɔxi mangɛ xa banxi naadɛ ra.
20Esita mu nu a bɔnsɔɛ nun a xa mixie xa fe falaxi mixi yo bɛ, alɔ Morodekayi nu bara a yamari ki naxɛ. Esita nu luma a xui suxu ra, alɔ a darixi a ra ki naxɛ kabi a dimɛdi tɛmui.
21Lɔxɔɛ nde Morodekayi nu dɔxɔxi mangɛ xa banxi naadɛ sɛɛti ma. Bigitana nun Tɛrɛsi, naxee nu na mangɛ xa banxi sode dɛ makantafe, e naxa xɔnɔ mangɛ Asuyerusu ma, e fa natɛ tongo e xa a faxa.
22Morodekayi to na mɛ, a naxa a fala mangɛ ginɛ Esita bɛ, alako a xa na masen mangɛ bɛ a xili ra.
23Mangɛ to na fe xɔn nafen, a naxa a kolon nɔndi na a ra. A naxa na xɛmɛ firinyie gbaku wuri ma e faxafe ra. Na birin naxa sɛbɛ taruxui buki kui mangɛ ya xɔri.