Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - यूहन्‍ना

यूहन्‍ना 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1येसुमी पास्‍सा चाड ङोंइती “मुल रागी रे आं आफ आ बाक्‍तीक लची नाक्‍त जाक्‍त” दे तुइक्‍ताक्‍व। मिनु येसुमी नेल्‍ल क्‍येङा नोले ङा नाक्‍त सम्‍म रागीमी बाक्‍शो आ मुर आन कली दाक्‍शो बाक्‍त। यूहन्‍ना ७:३०; यूहन्‍ना १७:१
2मिनु येसु नु आ शेंसीबपुकी नाक्‍दो ङा खमे जना जन बाक्‍शो बाक्‍तेक्‍म। आ शेंसीब सिमोन आ तौ इस्‍कारीयोती ङा यहूदा यो बाक्‍शो बाक्‍त। सैतानमी “येसु कली साइक्‍चा माल्‍ब आन कली वारच पावो” दे यहूदा कली मिम्‍पाइश्‍शो बाक्‍त। लूका २२:३
3मिनु येसुमी “आं आफोमी आं कली नेल्‍ल सक्ति गेती। गो परमप्रभु यावे रे जाक्‍शो नङ। मिनु परमप्रभु यावे आ बाक्‍तीके लेत्‍नुङ” दे तुइश्‍शा, यूहन्‍ना ३:३५; यूहन्‍ना १६:२८
4येसु बोक्‍शा, आ तार फेक्‍शो रिम्‍शो वा प्रुइश्‍शा, वा कामी गिल्‍साक्‍व।
5मिनु चिक्‍तीकेमी ब्‍वाक्‍कु कुर पा, आ शेंसीब आन खोइल चिक्‍ताक्‍मी। चिक्‍शा ङा मिन आ गिल्‍सीशो वाम फिक्‍ताक्‍मी।
6मिनु सिमोन पत्रुस आ पालो जाक्‍मेनु, मेकोमी येसु कली “प्रभु, गेमी आं खोइल चिक्‍चा दुम्‍बा ङा?” देंत।
7मिनु येसुमी “मुल आं पशो मरुप्‍नेवे। गे नोले ला रुप्‍नेवे” देंत।
8पत्रुसमी “गो आं खोइल चिक्‍चा काइ मगेनुङ” देंत। मिनु येसुमी “गो इ खोइल मचिक्‍ताक्‍न हना, गे आं मुर मनवे” दे माइक्‍तु।
9मिनु सिमोन पत्रुसमी “प्रभु, आं खोइल ला ममाइ, आं गुइ पिया यो चिक्‍तीनी” देंत।
10येसुमी “चिक्‍शो मुर आन कली लेंशा चिक्‍चा ममाल्‍ब। खोइल ला चिक्‍चा माल्‍ब। खोइल चिक्‍शोनु, नेल्‍ल रिम्‍शो दुम्‍ब। गेपुकी चिक्‍सीशो दुम्‍तीनी। काइ मचिक्‍सीशो गेपुकी नु का बाक्‍ब” देंत। यूहन्‍ना १५:३
11येसुमी आ कली साइक्‍ब आन कली वारच पाइब कली तुइश्‍शा मो देंत।
12मिनु येसुमी आन खोइल चिक्‍ने थुम्‍शा, आ ङोंइती प्रुइश्‍शो फेक्‍तीक फेक्‍शा, आ बाक्‍तीक लत। मिनु शेंसीब आन कली “इन कली पशो गेय आ अर्थ मार बाक्‍बा, गे तुइक्‍नीनी?
13गेपुकीमी आं कली शेंब नु प्रभु देंनीनी। मेको ठीक देंतीनी। मारदे हना गो मेकोन नङ। मत्ती २८:८,१०
14गो प्रभु नु शेंब दुम्‍शा यो इन खोइल चिक्‍ताक्‍न्‍नी। गेपुकीमी यो इन खोइल चिक्‍मुचा माल्‍नीनी। लूका २२:२७
15गो इन खोइल चिक्‍ताक्‍न्‍नी। मिनु गेपुकी आं खोदेंशो पने। फिलिप्‍पी; १पत्रुस २:२१
16मिनु नोफा दाइश्‍शा नेनीन, खिं ङा होव़प क्‍येङा वाइल ठेयब ममाइ। मिनु सोइश्‍शो मुर सोइक्‍ब क्‍येङा ठेयब यो ममाइ।
17गेपुकी आं देंशो लोव़ तुइश्‍शा पाइतीनी हना, गे आसीक रशा ग्‍येरसीशो मुर दुम्‍नीनी” दे येसुमी देंत। मत्ती ७:२४
18मिनु येसुमी “गो नेल्‍ल इन पर्बम लोव़ मपाइनुङ। आं योव़शो आन कली तुइक्‍नुङ। परमप्रभु यावे आ ब्रेक्‍पाइश्‍शो लोव़मी मार ब्रेक्‍शो बाक्‍ब देंशा हना ‘आं शोब्‍ले जाइबमी आं कली साइक्‍चा कली आ खोइल क्‍युक्‍तु’ दे ब्रेक्‍शो बाक्‍ब। मुल मोदेंशो दुम्‍चा चिक्‍ताक्‍व। भजन संग्रह ४१:९

19मोदेंशो दुम्‍चा ङोंइती तुइक्‍पाइक्‍तन्‍नी। मिनु मो दुम्‍मेनु, गो मेकोन बाक्‍ङा बाक्‍त, दे तुइक्‍नीनी। मिनु आं कली थमा सुइक्‍नीनी।
20नोफा दाइश्‍शा नेनीन। सुमी आं सोइश्‍शो कली ब्राइबा, मेकोमी आं कली ब्राइब। मिनु सुमी आं कली ब्राइबा, मेकोमी आं कली सोइक्‍ब कली यो ब्राइब” देंत। मत्ती १०:४०
21मिनु येसुमी मेको लोव़ पशा आ थुं खाइक्‍त। मिनु “नोफा दाइश्‍शा नेनीन। गेपुकी नु का बाक्‍ब। मेकोमी आं कली साइक्‍ब आन कली वारच पाइब” दे आ थुं खाइश्‍शा देंत। यूहन्‍ना १२:२७
22मिनु येसु आ शेंसीबपुकीमी “सु आ पर्बम देंशो बाक्‍मे?” दे मतुइक्‍थु कोव़मुम्‍तेक्‍म।
23येसु आ नेल्‍ल क्‍येङा दाक्‍शो शेंसीब येसु आ नेक्‍था बाक्‍त। यूहन्‍ना १९:२६; यूहन्‍ना २०:२; यूहन्‍ना २१:२०
24मिनु सिमोन पत्रुसमी मेको कली “सु आ पर्बम लोव़ पवा, हिल्‍लो पावो। मिनु आंइ कली देनो” देंत।
25मिनु येसु आ नेक्‍था बाक्‍शो शेंसीबमी “प्रभु, मेको सु बाक्‍मे?” दे येसु कली हिल्‍लो पाप्‍तु।
26मिनु येसुमी “गो एको शोब्‍ले शेक्‍कुमी तेप्‍शा सु कली जचा गेङा, मेकोन बाक्‍ब” देंशा, येसुमी शोब्‍ले शेक्‍कुमी तेप्‍शा, सिमोन आ तौ इस्‍कारीयोत ङा यहूदा कली गेप्‍तु।
27यहूदामी शोब्‍ले ताक्‍तु। मेना सैतान आ थुंमी ओव़त। मिनु येसुमी यहूदा कली “इ मिम्‍शो पावो” देंत।
28शेंसीबपुकीमी येसुमी यहूदा कली मारदे मोदेंशो देंमे, दे मतुइक्‍तेम।
29का निक्‍शीमी “यहूदामी क्‍येट आ थैली कुरशो बाक्‍ब। मिनु येसुमी मेको कली पास्‍सा नाक्‍त कली ‘मार मार माल्‍नया, मेको ग्‍याप्‍थ लावो, दे मदा कों, प्रुङग आन कली क्‍येट योक्‍शा गेवो’ दे मदा कों?” दे मिम्‍ताक्‍म।
30यहूदा शोब्‍ले ताक्‍शा, छुल बोक्‍शा लत। मेना छिङछिङ दुम्‍शो बाक्‍त।
31मिनु यहूदा लम नोले येसुमी “मुल रागीमी जरमेशोमी सक्ति ताप्‍तु। मिनु मुरपुकीमी रागीमी जरमेशो आ पतीक तशा, परमप्रभु यावे कली ठेयब सेल्‍नीमी। यूहन्‍ना १२:२३,२८
32मिनु परमप्रभु यावेमी रागीमी जरमेशो कली आंम आ सक्ति गेशा, ठेयब सेल्‍ब। एको मुल दुम्‍चा चिक्‍शो बाक्‍त। यूहन्‍ना १७:१-५
33आं आइक्‍च आलपुकी, गो इन कली शुश दाक्‍ताक्‍ङ हना यो, गो गेपुकी नु शुश बाक्‍चा मताइनुङ। गेपुकी आं कली माल्‍नीनी। मिनु गो यहूदी आन कली ‘आं लतीकेमी गेपुकी जाक्‍ने मचाप्‍नीनी’ देंशो खोदेंशो, गो इन कली यो मो देंनुङ। यूहन्‍ना ८:२१
34मिनु इन कली नक अरेशो लोव़ का पाइनुङ। मार लोव़ पाइनुङ देंशा हना, गेपुकी दाक्‍मुने। गोम इन कली दाक्‍शो खोदेंशो पा गेपुकी यो दाक्‍मुने। यूहन्‍ना १५:१२,१३,१७
35दाक्‍मुशो तशा, मुर नेल्‍लेमी ‘गेपुकी आं शेंसीब ननी’ दे तुइक्‍नीम” दे येसुमी देंत।
36मिनु सिमोन पत्रुसमी येसु कली “प्रभु, ते लाइनीनी?” दे हिल्‍लो पाप्‍तु। येसुमी “गो ते लाइनुङा, मुल गे आं नोले खोइक्‍ने मचाप्‍नेवे। तन्‍न नोले खोइक्‍नेवे” देंत। यूहन्‍ना २१:१८-१९

37मिनु पत्रुसमी “प्रभु, मारदे इन कली मुल नोले खोइक्‍ने मचाप्‍नुङा ङा? इन साइक्‍चा पुंइसीचा ङा साइक्‍चा पुंइसाक्‍ङ हना यो, गो बेक्‍नुङ” देंत।
38मिनु येसुमी “मार आं साइक्‍चा पुंइसीचा ङा साइक्‍चा पुंइसीनेवे? इ नोफा दाइश्‍शा नेनो, भाले ग्रीचा क्‍येङा ङोंइती गेमी खेयप सां आं कली मतुइक्‍नुङ, दे देंनेवे” दे माइक्‍तु।