Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yoni

Yoni 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nba, na xɔtɔn bode, Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla nan yi a ra. Yesu yi a kolon fa fala a keli waxatin bata a li dunuɲa yi, siga a Fafe Ala konni. A gbee muxun naxanye yi dunuɲa yi, a yi ne xanu waxatin birin, a yi e xanu han a raɲanna.
2E yi e dɛgema waxatin naxan yi, Yinna Manga Setana bata yi yelin soɛ Simɔn ma dii xɛmɛn Yudasi Isakariyoti bɔɲɛni a xa Yesu yanfa, a a so yiini.
3Yesu yi a kolon fa fala Fafe Ala bata feen birin sa a sɛnbɛni. A yi a kolon fa fala a fataxi Ala nan na, a mɔn sigama Ala nan ma.
4Nanara, e to yi e dɛgema, a yi keli, a yi a doma gbeen ba a ma, a dugin xidi a tagi.
5Na xanbi ra, a yi igen sa ige sa seen kui, a yi fɔlɔ a xarandiine sanne maxɛ. Dugin naxan yi xidixi a tagi, a yi e sanne masugusugu na ra.
6A yi fa Simɔn Piyɛri fɛma, na yi a fala a xa, a naxa, “Marigina, i tan nan n sanna maxama ba?”
7Yesu yi a yabi, a naxa, “I mi a kolon n naxan ligama iki, koni i fama a kolondeni nɛn.”
8Piyɛri yi a fala, a naxa, “I tan mi n sanna maxɛ mumɛ!” Yesu yi a yabi a naxa, “Xa n mi i sanna maxa, i mi findɛ n ma xarandiin na.”
9Simɔn Piyɛri yi a yabi, a naxa, “Marigina, i nama n sanna gbansanna maxa nayi, koni e nun n yiine nun n xunna!”
10Yesu yi a yabi, a naxa, “Naxan bata a gbindin maxa, na mako mi fa a maxan ma fɔ a sanne, bayo a sariɲan. Ɛ fan sariɲan, koni ɛ birin mi a ra.”
11Yesu yi a yanfa muxun kolon. Nanara, a yi a fala, a naxa, “Ɛ birin mi sariɲan.”
12Yesu yelin e sanne maxɛ waxatin naxan yi, a yi a doma gbeen nagodo a ma, a mɔn yi sa dɔxɔ a funfuni. A yi e maxɔdin, a naxa, “N naxan ligaxi ito ra, ɛ na famunxi ba?
13Ɛ n tan xilima fa fala ‘Karamɔxɔ’ e nun ‘Marigina.’ Na falan lanxi amasɔtɔ na nan n tan na.
14Xa n tan ɛ Marigin nun ɛ karamɔxɔn bata ɛ sanne maxa, ɛ tan fan xa ɛ bode sanne maxa.
15N misaala yitaxi ɛ ra nɛn, alogo ɛ xa a liga alo n na a ligaxi kii naxan yi.
16N xa ɲɔndin fala ɛ xa, konyin mi gbo a kanna xa, xɛraan mi gbo a xɛ muxun xa.
17Ɛ bata feni itoe kolon iki, sɛwana ɛ xa, xa ɛ lu na ligɛ!”
18“N mi falan tima ɛ birin ma fe ra. N bata naxanye sugandi, n ne kolon. Koni fɔ Kitabun fala xuiin xa rakamali nɛn, a naxa, ‘Nxu nun naxan donseen donma nxu bode xɔn, na bata keli n xili ma.’

19N ni ito falama ɛ xa iki benun a xa liga. Nayi, a na liga waxatin naxan yi, ɛ lama a ra nɛn, fa fala, ‘N tan nan a ra, naxan na yi.’ ”
20“N xa ɲɔndin fala ɛ xa. Naxan na n ma xɛrani suxu, na bata n fan yisuxu. Naxan na n tan yisuxu, na kanna bata Ala yisuxu naxan n xɛxi.”
21Yesu ito fala waxatin naxan yi, a niin yi sunu! A yi sereya falani ito ti, a naxa, “N xa ɲɔndin fala ɛ xa, ɛ tan nde keden n yanfama nɛn, a n so yiini yati!”
22A xarandiine yi e bode mato, e mi yi a kolon a yi muxun naxan ma.
23Yesu a xarandii keden yi na, a yi naxan xanuxi kati, na yi dɔxi a dɛxɔn ma.
24Simɔn Piyɛri yi a yiin maliga na xa, a naxa, “A maxɔdin, a nde a fe falama.”
25Na xarandiin yi a maso Yesu ra, a yi a maxɔdin, a naxa, “N Marigina, nde na ra?”
26Yesu yi a yabi, a naxa, “N na donseen sin sabini, n na a so naxan yii, na kanna nan a ra.” Awa, a donseen sin sabini, a yi a so Simɔn ma dii xɛmɛn Yudasi Isakariyoti yii.
27Yudasi donseen nasuxina, Setana yi so a yi sa! Yesu yi a fala a xa, a naxa, “I naxan ligama, na liga mafurɛn.”
28Yesu naxan fala a xa, bonna naxanye yi dɔxi e dɛgedeni, ne sese mi yi na famunxi.
29Bayo Yudasi nan yi e gbetin marama, ndee yengi yi lu a ma, a Yesu bata a fala a xa, a xa sa sena ndee sara sanla fe ra. Hanma a xa sa sena nde so yiigelitɔne yii.
30Yudasi yi na donseen nasuxu, a mini na sa! Kɔɛɛn nan yi a ra.
31Yudasi siga waxatin naxan yi, Yesu naxa, “Iki, n tan Muxuna Dii Xɛmɛna binyen bata makɛnɛn, Alaa binyen fan bata makɛnɛn n barakani.
32Xa Alaa binyen bata makɛnɛn n tan barakani, Ala yɛtɛna n tan Muxuna Dii Xɛmɛna binyen makɛnɛnma nɛn mafurɛn!”
33“N ma diine, n mi buma ɛ fɛma sɔnɔn. Ɛ n fenma nɛn, koni n naxan fala Yahudiyane xa, n na nan falama ɛ fan xa, n naxa, ‘N sigama yiren naxan yi, ɛ mi nɔɛ sigɛ na yi.’
34N yamari nɛnɛn nan soma ɛ yi, ɛ bode xanu. Ɛ ɛ bode xanu alo n na ɛ xanuxi kii naxan yi.
35Ɛ na ɛ bode xanu, muxune birin ɛ kolonma n ma xarandiine ra na nan xɔn.”
36Simɔn Piyɛri yi a maxɔdin, a naxa, “Marigina, i sigan minɛn yi?” Yesu yi a yabi, a naxa, “N sigama dɛnaxan yi, i mi nɔɛ sigɛ n fɔxɔ ra mɛnni iki, koni i sigama n fɔxɔ ra nɛn waxati famatɔni.”

37Piyɛri yi a maxɔdin, a naxa, “Marigina, nanfera, n mi nɔɛ birɛ i fɔxɔ ra iki? N faxɛ nɛn i ya fe ra!”
38Yesu yi a yabi, a naxa, “I faxɛ n ma fe ra ba? N xa ɲɔndin fala i xa, benun dontonne xa wuga waxatin naxan yi, i ya falama nɛn dɔxɔɲa ma saxan fa fala i mi n kolon.”